гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Митническо разузнаване и разследване

Юридически факултет
Катедра "Сигурност и безопасност"

 

Специалност: Защита на националната сигурност

 

Специализация: Митническо разузнаване и разследване

 

Образователно-квалификационна степен: МАГИСТЪР

Професионална квалификация: Защита на националната сигурност


 

Срок на обучение: За завършилите бакалавърска степен по специалности: „Защита на националната сигурност“ и „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ е 2 семестъра.

За завършилите бакалавърска степен по специалности: „Защита на националната сигурност“ със специализации „Защита от аварии и бедствия“ и „Корпоративна сигурност“ и магистърска степен по Право, обучението е 3 семестъра.

За завършилите друго висше образование, обучението е 4 семестъра.

 

Изисквания за кандидатстване: Минимален среден успех от диплома за завършено висше образование - "добър"

Условие за прием: Приемно интервю

 

Конкретен ред за признаване на предходно обучение:

• Процедури: признаване на кредити на база представяне на академична справка или диплома от предишно обучение; сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по специфични за професионалната област знания и умения от катедра „Сигурност и безопасност”;
• Присъждане на кредити: Катедра „Сигурност и безопасност” присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита (при обучение в два семестъра), 90 кредита (при обучение в три семестъра) или 120 кредита (при обучение в четири семестъра) 

 

Профил на специалността: Магистърската програма „Митничеиско разузнаване и разследване” е предназначена за подготовка на магистри по разкриване и разследване на митнически нарушения и престъпления. Целта е подготовка на висококвалифицирани кадри, които са способни да изготвят и организират използването на рискови профили в разкриването на митнически нарушения и престъпления.

 

Основни резултати от обучението: На основата на детайлно познаване на наказателното право, наказателния процес, криминалистиката и криминологията, и като отчитат особеностите на технологията на митническия контрол, студентите да изградят способност за работа с органите на МВР и правосъдната система при предотвратяването, разкриването и разследването на митническите нарушения и престъпления.

 

Професионална реализация на завършилите: Завършилите магистърската програма получават необходимата квалификация за успешна реализация в структурните звена на Агенция „Митници“, спедиторски фирми, както и за експертна дейност в частни структури, малки и средни предприятия и др.

 

Възможности за по-нататъшно обучение в докторски програми

 

ESTS-координатор за катедрата:

име:гл.ас. д-р Галина Милева
тел: 052359559
e-mail: galina.mileva@vfu.bg

 

 

Образователни и професионални цели:

 

 

Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна Заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 2 3 4 5 6
1 MAN 3052 Външно-търговски сделки 30 60 3
2 TRA 3008 Международни превози на товари 30 60 3
3 SEC 3011 Технология на митническия и валутен контрол 30 60 3
4 INF 3044 Информационни системи и технологии 15 30 1,5
5 LAN 3024 Криминологичен и наказателно-правен анализ на митническите престъпления 30 60 3
6 LAW 3024 Паспортно визово право и контрол 30 60 3
7 SEC 3012 Оперативно-издирвателна дейност 30 60 3
8 SEC 3014 Разследване на контрабандни и валутни престъпления 30 60 3
9 LAW 3025 Съдебни експертизи 15 30 1,5
10 QMS 3007 Митническа статистика 30 60 3
11   Избираеми дисциплини 1 30 60 3
Общо за I семестър 300 600 30
1 SEC 3013 Митническо и финансово разузнаване 30 60 3
2 ECO 3022 Стокознание и митническо тарифиране 30 60 3
3 MAN 3053 Търговско представителство пред митническите власти 30 60 3
4   Факултативни дисциплини 30 60 3
5   Избираеми дисциплини 2 30 60 3
Общо за II семестър 150 300 15
    Защита на магистърска теза   300 15
Общо за целия курс на обучение: 450 1200 60
Избираеми учебни дисциплини 
1 SEC 3015 Митническа политика на ЕС 30 60 3
PHI 3005 Професионална етика
2 SEC 1004 Държавен граничен контрол 30 60 3
FIN 3016 Митнически и валутен режим на РБ иЕС
Факултативни учебни дисциплини 
1 SEC 1074 Методология на научните изследвания 30 60 3
SEC 1077 Теоретични и правни основи на националната сигурност
Модул приравнителни дисциплини за бакалаври по други специалности
1 LAW 1041 Наказателно право 90 180 9
2 LAW 1044 Наказателно  поцесуално право 60 120 6
3 LAW 1020 Криминалистика 45 90 4.5
4 LAW 1058 Право на Европейския съюз 45 90 4.5
5 ECO 1060 Икономика на сигурността 30 60 3
6   Юридическа психология 30 60 3
SEC 1059 История на специалните служби
Общо за I семестър 300 600 30
1 SEC 1078 Теория на разузнаването и контраразузнаването 60 120 6
2   Конкурентно разузнаване 60 120 6
3 SEC 1086 Управление на специалните служби 60 120 6
4 SEC 1063 Основи на информационно-аналитичната дейност 45 90 4.5
5 SEC 1079 Анализ и контрол на риска 45 90 4.5
SEC 1011 Международна и национална сигурносност
6 SEC 1067 Политика на ЕС в областта на сигурността и вътрешните работи 30 60 3
ADM 3024 Документалистика и документооборот
Общо за II семестър 300 600 30
    Общо: 600 1200 60
 

Забележка: Избираемите и факултативните дисциплини се избират по една от всяка двойка

 

Правила за семестриални изпити, оценяване и оценки: От титуляра на всяка учебна дисциплина са въведени правила за допускане до семестриален изпит, методика и критерии за оценка, които се представят в началото на учебния курс пред обучаемите. Използват се разнообразни методи в учебния процес – лекции, теренни проучвания, консултации /вкл. он-лайн/ и др. Формите и начините за оценяване са: курсови задачи, курсови работи и проекти, тестове, казуси, и др. Критериите за оценка са в зависимост от методите и формите, използвани по всяка учебна дисциплина. Резултатите се документират в специфична форма „Дневник на преподавателя” и се съобщават устно или по електронен път по време на текущия контрол и след края на семестриалния изпит.

 

Изисквания за завършване: Магистърската степен по специалност “Защита на националната сигурност”, специализация „Митническо разузнаване и разследване“ се придобива след защита на магистърска теза. За допускане до защита се изисква обучаемите да са положили всички семестриални изпити.

 

Форма на обучение: редовно

 

Ръководител на магистърска програма:

доц. д-р Мария Лечева,
тел. +359 52 359 558,
e-mail: sigurnost@vfu.bg 
mariya.lecheva@vfu.bg
Технически сътрудник:
Румяна Ламбова
тел. +359 52 359 613
e-mail: rumiana.lambova@vfu.bg