гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Моден стайлинг

Архитектурен факултет
Катедра "Изкуства"

 

Магистърска програма: Моден стайлинг
Присъждана професионална квалификация: моден стилист

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен „магистър”

 

Конкретни изисквания за прием:

за всички с диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”

 

Изисквания и правила за квалификация:

За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита, от тях 36 кредита от задължителни дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита за защита на магистърска теза.

 

Профил на специалността:

Съобразявайки се както с традициите на образованието в Европа, така и на специфичната динамика, с която се развива тази материя в наши дни и предвид необходимостта от познаване на различни сфери на науката и изкуствата, съвременният специалист в областта на модния сталинг трябва да бъде богато ерудиран и подготвен да реализира широк спектър от проектни и конкретни задачи на високо професионално ниво.

 

Основни резултати от обучението
В условията на изострена конкуренция, постъпателно развитие и интеграционни процеси, завършилите Магистърска програма „Моден стайлинг" ще притежават знания и умения, които им предоставят широк спектър от възможности за: 
- Изграждане на имидж като ключов фактор за успеха на всеки продукт; Познаване, следване или променяне на установените модни тенденции; Изграждане на моден стайлинг за модни издания, телевизионни предавания, музикални и рекламни видеоклипове, кино; Реализиране на моден стайлинг за клиент според личността и фигурата; Създаване на точен публичен външен вид като средство за успех на популярни личности; Работа с медии - вербална и невербална комуникации; Формиране на идеи, цялостно представяне на идеята и презентиране на готовия продукт; Работа в екип с моден дизайнер, коафьор и гримьор, фотограф, режисьор.

 

Професионална реализация на завършилите 
Студентите, завършили тази магистърска програма, могат успешно да се реализират като модни стилисти в различни медии, в развлекателния и модния бизнес и като персонални стилисти на обществени и популярни личности.

 

Възможности за продължаване на обучението:

Магистрите могат да продължат обучението си в образователна и научна степен доктор както в модни, така и в мениджърски насочени програми.

 

 

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна
заетост

Извънаудиторна
заетост

Кредити

1

FAR3055

Имидж студио - грим и прически

45

90

4,5

2

ART3020

Моден стайлинг

45

90

4,5

3

FAR3060

Композиция

45

90

4,5

4

MAN3215

Бранд имидж

30

60

3

5

FAR_3016

Модна фотография

75

150

7,5

6

 

Избираема 1

30

60

3

7

 

Избираема 2 

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

INF3120

Дигитална обработка на изображение

45

90

4,5

2

ART3015

Мода и медии

45

90

4,5

3

ART3030

Стил и аксесоари

30

60

3

4

 

Факултативна 

30

60

3

Общо за II семестър

150

300

15

 Студентите избират 2 избираеми учебни дисциплини и 1 факултативна.

Общо за целия курс на обучение:

450

1350

60

Форма на дипломиране:

Защита на магистърска теза

 

450

15

 

Избираеми дисциплини

1

FAR3050

Естетика

30

60

3

2

PSY1030

Психология на личността

30

60

3

3

PCI3095

Комуникативна култура

30

60

3

4

ART3005

История на модата на ХХ век

30

60

3

Факултативни дисциплини

1

MAR3120

ПР и реклама

30

60

3

2

ART3010

Личен стил и дрескод

30

60

3

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:

Магистрите полагат изпити в края на всеки семестър.  В оценката се взимат под внимание впечатленията от текущата работа на студентите. Основен критерий е представяне и защита на изпитен проект.

 

Изисквания за завършване:

Магистърска теза, която включва портфолио.

 

Вид обучение: Редовно

 

Ръководител на магистърската програма:

доц. Савка Казаларска,

e-mail: savkakazalarska@abv.bg