гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Поведенческа икономика

ФАКУЛТЕТ Международна икономика и администрация

КАТЕДРА Информатика и икономика

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ Икономика

 

Специалност: Поведенческа икономика

 

Присъждана професионална квалификация: магистър по икономика

 

Ниво на квалификацията:  образователно-квалификационна степен "магистър"

"бакалавър"

Продължителност на програмата: една година

 

Брой кредити: 60

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 0311 Economics

 

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование, среден успех "добър" и успешно положен конкурсен изпит.но средно образование и успешно положени конкурсни изпити.

Конкретен ред за признаване на предходно учене: Признаването на кредити на базата на предходно обучение се извършва на основата на представени дипломи и академични справки, както и на международно признати професионални сертификати.

  • Процедура за признаване: Заявление за признаване, придружено със съответните документи се подава до секретаря на магистърската програма. Заявлението се разглежда от научния ръководител на програмата, който при необходимост се консултира с ECTS координатора на катедра "Информатика и икономика" и с титулярите на съответните дисциплини. Научният ръководител подготвя индивидуален план на студента, в който са отразени признатите дисциплини. Индивидуалният план се приема на катедрен съвет на катедра "Информатика и икономика".
  • Процедура за признаване на неформално образование: Признаването на знания, получени по неформален път или чрез самостоятелно учене става след подаване на заявление за сертифициране от страна на студента и полагане на сертификационен изпит по дисциплината.

 

Изисквания и правила за квалификация*:

За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита за завършили бакалавър от същото професионално направление - от тях 30 кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 от държавен изпит и 90 кредита за завършилите бакалавър от други професионални направления - 60 кредита от задължителни дисциплини (30 от които в рамките на приравнителния модул), 9 кредита от избираеми дисциплини, 6 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от държавен изпит.

 

Профил на специалността: Магистърската програма "Поведенческа икономика" има за цел подготовката на висококвалифицирани специалисти по нова и актуална специалност предизвикала силен интерес в развитите страни след финансовата криза. Завършилите курса на обучение придобиват знания и умения в областта на поведенческите науки: организационна психология, поведенческа икономика, поведенчески финанси, теория на вземане на решения, невропсихология и др.

Магистрите по "Поведенческа икономика" получават задълбочена подготовка за решаване на проблеми в областта на човешките отношения, мотивацията за покупки и  нерационалния избор на потребителите. Проблеми, които са трудно обясними чрез инструментариума на класическата икономика.

 

Основни резултати от обучението: в резултат на обучението студентите придобиват знания и умения за вземане на правилни решения при дефицит на време и информация. Усвояват навици как да избягват потребителски грешки и заблуди, разкриват чуждите влияния върху себе си и как те променят потребителските им настроения.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

ECO3229

Поведенческа икономика

60

120

6

2

ECO3230

Поведенчески финанси

45

90

4,5

3

PSY3317

Невропсихология

45

90

4,5

4

ECO3231

Теория на вземане на решения

60

120

6

5

PSY3281

Организационна психология

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

Общо за I семестър

300

600

30

1

INF3400

Бизнес интелигентни анализи

45

90

4,5

2

 

Майсторски клас

15

 

1,5

3

 

Избираема дисциплина

45

90

4,5

4

 

Факултативна дисциплина

45

90

4,5

5

 

Подготовка и защита на дипломна работа

 

420

15

Общо за IІ семестър

150

750

30

 

 

Общо за І година

450

1350

60

 

 

Общо за целия курс на обучение:

450

1350

60

 

 

Избираеми дисциплини, избират се 2 от 5

 

 

 

 1

ECO321

Глобални проблеми на съвременността

30

60

3

2

PSY3218

Социално познание и поведение

45

90

4,5

3

FIN3310

Финансови пазари и инвестиране

45

90

4,5

4

FIN3007

Бизнес информационни системи

45

90

4,5

5

MAN3155

Управление на промените

45

90

4,5

 

 

Факултативни дисциплини,  избират се  1 от 4

 

 

 

1

INF3466

Управление на финансовия риск

45

90

4,5

2

PCI3096

Интеркултурни комуникации

45

90

4,5

3

INF3465

Потребителски интерфейс и емоционален дизайн

45

90

4,5

4

MAN3345

Управление на проекти

45

90

4,5

 

 

 

 

 

 

Приравнителен модул за бакалаври от други професионални направления

1

ECO1226

Икономика

45

90

4,5

2

ECO1227

Международни икономически отношения

45

90

4,5

3

MAR1160

Маркетинг

45

90

4,5

4

ACC1134

Счетоводство

45

90

4,5

5

PSY1051

Психология

45

90

4,5

6

INF1496

Дигитална компетентност

30

60

3

7

FIN1147

Финанси

45

90

4,5

Общо за приравнителен семестър

300

600

30

 

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно, задочнодовно/задочно/дистанционно.

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: За всяка изучавана дисциплина се провежда семестриален изпити. Изпитите са писмени(тестове, задачи, проекти).Текущо в процеса на обучение се подготвят и решават тестове, казуси и задачи, или се разработват курсови работи. Курсовите работи и задачи могат да са представени и оценени преди изпита.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: няма

 

Стаж: няма

 

Обучение в работна среда: Провеждат се практически учебни занятия в лаболаториите на университета и в реална среда. Студентите могат да се включат в ежегодно организираните допълнителни стажове и майсторски класове. Обучението в магистърската програма е с партньорство на проф. Джордж Вредевелд и проф. Рич Макдоналд от университета в Синсинати, САЩ.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите тази специалност могат да се реализират като специалисти в банки и други финансови институции, консултанти по областа на продажбите и маркетинга, анализатори на борсовите пазари, институции защитаващи правата на потребителите и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: Завършилите успешно могат да продължат образованието си в следдипломна квалификация, в други магистърски програми или в научна и образователна степен "доктор".

 

Стратегически мениджър:

 

 

Научен ръководител: доц. д-р. Елеонора Танкова,

тел: 052/ 359 526, ел. поща: eleonora@vfu.bg

 

Технически сътрудник: Тихомир Колев

тел: 052/359 631, ел. поща: tihomir.kolev@vfu.bg