гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „Строителство на сгради и съоръжения“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Архитектура, строителство и геодезия

 

 

Специалност: ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

Присъждана професионална квалификация: инженер - пожарна безопасност

 

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Продължителност на програмата: 3 семестъра

 

Брой кредити: 93

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 1032  Protection of persons and property (861)

 

Конкретни изисквания за прием: В магистърската програма могат да се обучават всички, притежаващи диплом за висше образование от България или чужбина, за ОКС не по-ниска от „бакалавър“ по същата специалност на висше образование със среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър. Приемът в специалността се извършва въз основа на събеседване.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:

• информация се получава от ECTS координатора на катедра "ССС" - доц.д-р Галина Тодорова; кабинет А-115, e-mail: g.d.todorova@gmail.com;
• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:
- диплома от предходно обучение;
- международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFEL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и въз основа на представените дипломи и сертификати.

Изисквания и правила за квалификация*: за да се придобие ОКС "магистър" са необходими 93 кредита, от които 72 кредита от задължителни дисциплини, 3 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от защита на дипломна работа.

 

Профил на специалността: Обучението в магистърска програма „Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения” за придобиване на ОКС „магистър” и професионална квалификация „инженер - пожарна безопасност ” отговаря на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование в ОКС  „магистър”, специалности от регулираната професия“инженер в инвестиционното проектиране”. Цел на курсa на обучение е подготовка на специалисти, притежаващи задълбочени знания по специализирани дисциплини в областта на пожарната безопасност, проектирането и експлоатацията на противопожарни и пожароизвестителни системи.Актуалният учебен материал дава възможност да се усвоят интегрирани знания. Внимание се отделя на проектирането, експлоатацията и надеждността на противопожарните системи. Заложените практики и стажове, които се осъществяват в български и чуждестранни фирми, предприятия и лаборатории, са предпоставка за високо ниво на практическата подготовка на обучаващите се.

 

Основни резултати от обучението: Завършилите магистърска програма „Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения” притежават знания и умения за:
-           прилагане на актуалните строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на сгради, обекти и съоръжения;
-           противопожарна и аварийно-спасителна тактика;
-           проектиране на пожароизвестителна и пожарогасителна техника.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:


Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна
заетост

Извън-аудиторна заетост

Кредити

1

2

3

4

5

6

1

MAT1170

Приложна математика

30

60

3

2

INF 1099

Съвременни методи за проектиране

20

40

2

3

PHY 3014

Механика на разрушаването

50

100

5

4

PHY 3001

Физика на горенето и взрива

30

60

3

5

ECO 3008

Икономика на пожарната и аварийна безопасност

20

40

2

6

TEC 3007

Радиационна защита

30

60

3

7

MAS 3002

Огнегасителни вещества

45

90

4,5

8

TEC3085

Изследване и анализ на пожарите и авариите

20

40

2

9

TEC3086

Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения

45

90

4,5

Общо за I семестър

290

580

29

10

TEC3087

Пожарна и аварийна безопасност на промишлени обекти

30

60

3

11

TEC3088

Комплексни системи за автоматична пожарна и аварийна безопасност

45

90

4,5

12

TEC3089

Системи за управление при сложни пожари и КПА

30

60

3

13

TEC3090

Проектиране и експлоатация на пожароизвестителни системи

45

90

4,5

14

Проектиране и експлоатация на пожароизвестителни системи - курсов проект

15

30

1,5

15

Проектиране и експлоатация на пожароизвестителни системи - практика

30

60

3

16

TEC3091

Тактика на пожарните и аварийно-спасителните работи при сложни и крупни произшествия

30

60

3

17

TEC3092

Проектиране и експлоатация на пожарогасителни  системи

45

90

4,5

18

Проектиране и експлоатация на пожарогасителни  системи - курсов проект

15

30

1,5

19

Проектиране и експлоатация на пожарогасителни  системи - практика

30

60

3

Общо за II семестър

315

630

31,5

Общо за І година

605

1210

60,5

20

TEC 3005

Експлоатация на противопожарна и аварийно-спасителна техника

30

60

3

21

Експлоатация на противопожарна и аварийно-спасителна техника - курсов проект

15

30

1,5

22

Експлоатация на противопожарна и аварийно-спасителна техника - практика

30

60

3

23

 

Преддипломен стаж

 

120

4

24

 

Избираема дисциплина

30

60

3

25

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

 

 

Дипломна работа

 

450

15

Общо за III семестър

105

840

32,5

Общо за целия курс на обучение

750

1950

93

 

Избираеми дисциплини

 

1

TEC3006

Елзахранване и елоборудване на противопожарни системи в сгради и съоръжения

30

60

3

 

TEC3002

Безопасност при експлоатация на противопожарна техника и автоматика

30

60

3

 

Факултативни дисциплини

 

1

TEC3003

Автоматика на противовзривната защита

30

60

3

 

MAN3434

Управление на качеството

30

60

3

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

Вид обучение: редовно/задочно

  • Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките– учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изсисквания при крайносто оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и  възможността за информиране за мотивите на оценяване са подробно описани в съответната учебна програма.

 

Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: не се предвижда

 

Стаж: Преддипломен стаж

 

Обучение в работна среда: по време на практиките и преддипломния стаж

 

Професионални профили на завършилите:
Завършилите могат да намерят професионална реализация като проектанти по част „Пожарна безопасност” на сгради и съоръжения, като инженерни кадри във фирмени пожарни и аварийно-спасителни служби, в поделенията на ДА „Гражданска защита”, Министерство на отбраната, МВР, Национална служба за пожарна безопасност и защита на населението и др.

 

Възможности за продължаване на обучението
При придобиване на ОКС „магистър” има условия за получаване на образователна и научна степен „доктор” след обучение по докторска програма „Техника на безопасността на труда и противопожарна техника”.

 

Програмен директор: 

проф. д-р инж. Стефан Терзиев – ръководител на магистърската програма
Приемен ден: понеделник-петък, кабинет А 244, от 10.00 до 12.00 ч.
тел.:+ 359 52 359 587      
Административен секретар: инж. Десислава Дерибеева
тел.: + 359 52 359 591      
e-mail: as@vfu.bg