гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Софтуерно инженерство

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика"

 

Специалност: Софтуерно инженерство

Присъждана професионална квалификация: Софтуерен инженер

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование и конкурсен изпит - тест по информатика.

 

Изисквания и правила за квалификация: за придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита за завършилите професионално направление студенти и 120 кредита за завършилите други професионални направления.

Профил на специалността: Учебният план на Магистърската програма "Софтуерно инженерство" (Software Engineering) е разработен в съответствие с изискванията на Computing Curriculum – Software Engineering (CC-СЕ2004) на ACM и IEEE, съвместно с Basscom, First Online Solutions, 158 OOД, Adastra, Sirma Group, ESI- SEE. Той осигурява всестранна подготовка в различните направления на софтуерното инженерство. Учебните програми включват усвояване на практически умения при разработването на софтуер. Практикумите и стажът в софтуерни фирми приближават обучаемите до бъдещата им работа.

 

Основни резултати от обучението: Софтуерното инженерство подготвя специалисти, добре запознати с различните аспекти на разработване и поддържане на надежден и ефективен софтуер. Придобитите знания и умения в магистърската програма дават възможност за приложение в организации и фирми, занимаващи се с проектиране и разработка на софтуер.

 

Професионална реализация на завършилите: Завършилите магистърската програма могат да работят като аналитици, проектанти, разработчици, специалисти по контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и други в бизнес организации или в публичната администрация. Завършилите успешно могат да продължат образованието си в докторантски програми в различните направления на съвременната информатика.

 

Възможности за продължаване на обучението – в научна и образователна степен "доктор".

 

Приравнителен семестър
(за бакалаври или магистри, незавършили специалност от професионалното направление)

1

MAT1026

Математически основи на информатиката

60

120

6

2

INF1220

Програмиране (С/С++)

60

120

6

3

INF1334

Компютърни архитектури и операционни системи

60

120

6

4

INF1071

Структури от данни и алгоритми

60

120

6

5

INF1048

Компютърни мрежи и комуникации

60

120

6

Общо за приравнителен семестър

300

600

30

1

INF1062

Обектно-ориентирано програмиране (Java)

60

120

6

2

INF1081

Бази от данни

60

120

6

3

INF3425

Виртуализация и облачни технологии

45

90

4,5

4

ECO3223

Бизнес модели

45

90

4,5

5

INF3426

Мобилни архитектури и приложения

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина 1

45

90

4,5

Общо за I семестър

300

600

30

1

ECO3224

Анализ на бизнес процеси

60

120

4,5

2

INF1093

Проектиране на софтуерни системи

60

120

6

3

MAN3345

Управление на проекти

45

90

4,5

4

MAN3434

Управление на качеството

45

90

6

5

 

Факултативна дисциплина  1

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина 2

45

90

4,5

Общо за II семестър

300

600

30

1

MAN3435

Управление на софтуерни екипи

30

60

3

2

PSY3312

Потребителско поведение

30

60

3

3

 

Избираема дисциплина 3

45

90

4,5

4

 

Факултативна  дисциплина 2

45

90

4,5

5

 

Разработка на дипломен проект

 

450

15

Общо за III семестър

150

750

30

Общо за целия курс на обучение:

750

1950

90

Общо за целия курс на обучение                                                         за бакалаври или магистри по други специалности:

1050

2550

120

           

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се три дисциплини)

1

INF1545

Програмиране на уеб компоненти

45

90

4,5

2

INF3427

Софтуерно измерване и анализи

45

90

4,5

3

INF3428

Облачни изчисления - практикум

45

90

4,5

4

INF3041

Технологии за електронен бизнес  

45

90

4,5

5

INF3429

Интегриране на данни

45

90

4,5

6

INF1610

Проектиране и изграждане на информационни системи

45

90

4,5

7

INF1260

Техники на програмиране

45

90

4,5

8

INF3430

Софтуерни архитектури

45

90

4,5

9

INF3431

Семантични технологии

45

90

4,5

10

INF3432

Софтуерен проект (практикум)

45

90

4,5

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се две дисциплини)

1

MAN3436

Технологично предприемачество

45

90

4,5

2

MAN3155

Управление на промените

45

90

4,5

3

PSY1066

Социални комуникации

45

90

4,5

4

PHI3061

Комуникативни умения - тренинг

45

90

4,5

5

FIN3293

Проектно финансиране от ЕС

45

90

4,5

6

MAN3437

Управление на услуги

45

90

4,5

7

MAN3362

Управление на риска

45

90

4,5

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките:по време на обучението – контролни работи, курсови работи или курсови проекти; в края на обучението по съответните дисциплини – писмени и практически изпити.

 

Изисквания за завършване: дипломиране с разработка и защита на дипломна работа.

 

Вид обучение: редовно, задочно

 

Ръководител катедра:

Доц. д-р Галина Момчева

Приемен ден: сряда, Технологичен институт

Тел.:  +359 52 359573; +359 888 793785

e-mail: galina.momcheva@vfu.bg, gmomcheva@gmail.com

 

Ръководител на програмата:

Доц. д-р Галина Момчева

Приемен ден: сряда, Технологичен институт

Тел.:  +359 52 359573; +359 888 793785

e-mail: galina.momcheva@vfu.bg, gmomcheva@gmail.com

 

Катедра "Информатика":

Секретар: инж. Павлета Кръстева

Тел.: +359-52 359564; +359 878 417494

е-mail: cse@vfu.bg, pavleta.krasteva@gmail.com