гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Съдебни икономически експертизи

Юридически факултет
Катедра "Сигурност и безопасност"

 

Специалност: Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред

Магистърска програма: Съдебни икономически експертизи

Присъждана професионална квалификация: Съдебни икономически експертизи

Ниво на квалификацията: образователно-квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Минимален среден успех от диплома за завършено висше образование - "добър". Кандидатите държат кандидатстудентски изпит - събеседване.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:
ECTS координаторът на катедра "Сигурност и безопасност" гл.ас. д-р Галина Милева, тел. 052/ 359-559, e-mail: galinaa@abv.bg, информира студентите за възможностите за признаване и присъждане на кредити. Това става по два начина:
• Процедури: признаване на кредити на база представяне на академична справка или диплома от предишно обучение; сертифициране на знания и умения чрез полагане на изпити по специфични за професионалната област знания и умения от катедра "Сигурност и безопасност";
• Присъждане на кредити: Катедра "Сигурност и безопасност" присъжда адекватни за учебния план на специалността кредити въз основа на резултатите от сертифицирането на знанията и уменията.

 

Изисквания и правила за квалификация: За придобиване на квалификацията са необходими 60 кредита (при обучение в два семестъра) или 90 кредита (при обучение в три семестъра) от тях: 36 (съответно 66) кредита от задължителни дисциплини, 6 кредита от избираеми дисциплини, 3 кредита от факултативни дисциплини, 15 кредита от защита на магистърска теза.

 

Профил на специалността: Магистърската програма "Съдебни икономически експертизи" обединява в единна методология икономическите експертизи, които са включени в предмета на обучение. Програмата е първата в страната. Предназначена е да подготвя специалисти по съдебни експертизи в наказателния, гражданския, административния и арбитражния процес. Чрез своите специални знания в различни области на науката, техниката или изкуството, компетентните, добре подготвени в теоретичен и практически аспект вещи лица съдействат на органите на досъдебното производство и съда за разкриване на обективната истина при разглеждане на делата. В съответствие със съвременните условия на обществена неудовлетвореност от състоянието на съдебната система и на обективната необходимост от повишаване нивото на професионалната подготовка на вещите лица е създадена магистърска програма "Съдебни икономически експертизи". Целта на програмата е да се подготвят компетентни специалисти за извършване на икономически експертизи.

 

Основни резултати от обучението
Методологията на обучението включва придобиване на знания в следните основни направления:
• същност и видове доказателства и доказателствени средства;
• принципите, организацията правилата за за събиране и проверка на доказателства в наказателния, гражданския, административния, данъчния и арбитражния процес;
• особеностите при събиране на доказателства при разследване на различни видове престъпления;
• правомощията на разследващите органи, прокурора, съда в процеса на доказването;
• процесуалният статут на вещото лице;
• същност на експертизата като способ за доказване;
• правилата по назначаването, възлагането, подготовката и извършването на експертизата;
• методиката за извършване на икономически експертизи;
• същност на заключение на вещото лице;
• оценка на заключението на вещото лице.
В предмета на обучение се включва придобиване на теоретични знания и практически умения за извършване на съответните видове икономически експертизи.

 

Професионална реализация на завършилите
Завършилите магистърския курс ще притежават необходимата компетентност да работят като вещи лица в наказателния, гражданския, административния и арбитражния процес. Това е основание за включването им в списъците на вещите лица по икономически експертизи за различните региони на страната. Завършилите обучението си по магистърската програма да бъдат ангажирани и като консултанти по икономически въпроси в различни видове дела.

 

Възможности за продължаване на обучението: могат да продължат обучението си в образователна и научна степен "доктор".

 
 №  Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
Модул приравнителни дисциплини за бакалаври от други професионални направления
1 LAW 2015 Конституционно право 45 90 4,5
2 LAW 2025 Наказателно право - обща част 45 90 4,5
3 LAW 2026 Наказателно право - особена част 30 60 3
4 LAW 2027 Наказателно процесуално право 75 150 7,5
5 LAW 2016 Криминалистика 75 150 7,5
6 LAW 2140 Доказване в административния процес  15 30 1,5
7 LAW 2145 Доказване в данъчния и арбитражния процес 15 30 1,5
Общо за I семестър 300 600 30
8 LAW 2170 Обща теория на съдебните експертизи 45 90 4,5
9 LAW 2175 Организация на съдебните експертизи  30 60 3
10 LAW 2049 Устройство на съдебната власт 30 60 3
11 LAW 2150 Доказване в гражданския процес 30 60 3
12 LAW 2190 Технически средства за събиране и изследване на доказателства 15 30 1,5
13 LAW 2160 Експертна етика 15 30 1,5
14 ECO 3090 Методика на оценителната експертиза 45 90 4,5
15   Избираема дисциплина 1 15 30 1,5
16   Избираема дисциплина 2 15 30 1,5
17   Избираема дисциплина 3 15 30 1,5
18   Избираема дисциплина 4 15 30 1,5
19   Факултативна дисциплина 1 15 30 1,5
20   Факултативна дисциплина 2 15 30 1,5
Общо за IІ семестър 300 600 30
21 ECO 3093 Методика на финансово-икономическата експертиза 45 90 4,5
22 ACC 3040 Методика на съдебно-счетоводната експертиза 60 120 6
23 FIN 3083 Методика на експертиза по инвестиционни оценки 45 90 4,5
Общо за IІІ семестър 150 300 15
Дипломиране     15
Общо за целия курс на обучение: 750 1 500 90
Избираеми учебни дисциплини
1-2 LAW 2165 Институциализация на съдебните експертизи 15 30 1,5
LAW 2195 Информационни системи за идентификационни изследвания
LAW 2180 Международни стандарти за съдебни експертизи
3-4 FIN 1090 Данъчно облагане и данъчен контрол 15 30 1,5
FIN 3090 Финансов контрол
ECO 3095 Икономически и финансов анализ
Факултативни учебни дисциплини
1-2 PHI 2005 Логика 15 30 1,5
MED 2001 Съдебна медицина
LAW 2185 История на криминалистиката и съдебната експертиза
 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: От титуляра на всяка учебна дисциплина са въведени правила за допускане до семестриален изпит, методика и критерии за оценка, които са включени в учебната програма на дисциплината, представят се в началото на учебния курс пред обучаемите и са публикувани на сайта на ВСУ. Използват се разнообразни методи на преподаване в учебния процес – лекции, семинарни занятия, практически упражнения (експертна практика), консултации /вкл. он-лайн/ и др. Формите и начините за оценяване са: курсови проекти (изготвяне на отделни видове експертизи), курсови задачи, тестове, решаване на казуси и др. Критериите за оценка са в зависимост от методите и формите, използвани по всяка учебна дисциплина.

 

Изисквания за завършване: За допускане до защита се изисква обучаемите да са изпълнили всички свои задължения по учебен план и да са положили всички семестриални изпити. Придобитите в процеса на обучението теоретични знания и практически умения ще бъдат предмет на проверка и оценка чрез провеждане на държавен изпит и защита на изготвени от студентите експертизи.

 

Вид обучение: редовна, задочна

 

Ръководител на магистърска програма "Съдебни икономически експертизи": проф. д.ю.н. Йонко Кунчев
тел. 0888/ 378 350
e-mail: alexandra_angelova@yahoo.com