Защита на данните

Курсове за допълнително обучение


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ организира курсове за допълнително обучение, в съответствие с Наредба № 12 от 01.09.2016 г., за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и други педагогически специалисти.
Списък на курсовете можете да видите ТУК

След завършване на обучението по избран курс участниците получават удостоверение за присъдени съответен брой квалификационни кредити, в съответствие с изискванията на Наредба № 12 от 01.09.2016 г.

 

КУРСОВЕ, ПО КОИТО ПРЕДСТОИ ОБУЧЕНИЕ ПРЕЗ М. ЮНИ 2017 г.

 

Професионално направление 3.2. „Психология”

Тема на курса

Брой

часове

Брой квалифика-
ционни кредити

Период на провеждане

 

 Дата                       Начален час и зала

Срокове за кандидатстване и заплащане на таксата за участие

Емоционална и професионална
компетентност – сензитивен психологически тренинг

16

1

17.06.
2017 г.


09:00 ч. – зала 314;


Кандидатствайте онлайн

Такса: 60 лв.

Краен срок за заплащане на таксата: 15.06.2017 г. (вкл.) *

 18.06.   
2017 г. 


09:00 ч. – зала 314;


 

 

*При заплащане на таксата от работодател/организация/фирма и др. е необходимо като основание да се посочат имената на участника, в чиято полза е извършено плащането.

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД или по банков път на следната банкова сметка:
ТБ „Общинска банка“ АД
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;

 

За повече информация: 
Невена Атанасова, тел.: 052 359 525;
e-mail: nevena.atanasova@vfu.bg