Защита на данните
Департамент "Чуждоезиково обучение"

За Департамент "Чуждоезиково обучение"Речевото поведение е визитната ви картичка в обществото. Знанието на чужди езици улеснява комуникацията, заличава националните граници и културните особености и разпространява човешкото знание в глобален мащаб. Усвояването и ползването на чужд език в практиката придобива все по-голямо значение. В динамиката на съвременното общество всички сфери на дейност изискват владеене на един или няколко чужди езика.

Департамент "Чуждоезиково обучение" предлага обучение по 7 чужди езика за всички специалности в образователно - квалификационните степени "бакалавър" и "магистър", което е в съответствие с нивата за владеене на чужд език, определени в Общата европейска рамка за владеене на чужди езици. Преподавателите в Департамента са висококвалифицирани специалисти, убедени в предимствата на модерните методи за чуждоезиково обучение. Те прилагат на практика съвременните изисквания за подготовка на студенти, гарантиращи високо ниво на владеене на чужди езици съгласно европейските стандарти.


История на създаването

Департамент "Чуждоезиково обучение" е създаден с решение на Общо събрание на университета от 24.01.2001 г. Той обединява бившите катедри по чуждоезиково обучение от икономическия и хуманитарния факултети. На 09.02.2001 г. се провежда учредително събрание на Департамента и се избира първият директор – ст. преп. Соня Монова. От 2005 г. директор на Департамента е проф. д-р Галина Шамонина.


Материална база

Департаментът е разположен на третия етаж на университета, където се намират кабинета на директора, секретаря, всички преподаватели и Заседателна зала. Всички офиси са оборудвани с компютри и Интернет – връзка, копирни машини, принтери и скенери. Обучението по чужд език се осъществява в специализирани езикови кабинети, оборудвани с компютри и мултимедия. Всички кабинети са специално оборудвани и обзаведени за целите на обучението по чужд език.


Преподавателски състав

В Департамента работят 24 щатни висококвалифицирани преподаватели- филолози. Активно участват в научните форуми в България и чужбина, имат публикации в областта на чуждоезиковото обучение и лингводидактиката. Постоянно повишават квалификацията си чрез езикови и научни стажове: в Института по руски език "А С. Пушкин" - Москва (2004, 2005, 2006, 2008, 2010), В Санкт Петербургския инженерно – икономическия университет (2007), осъществяват академическа мобилност във Великобритания (2001, 2004), Германия (2001, 2003, 2005, 2006), Белгия (2006, 2007), Франция (2007) и Турция (2003, 2004, 2005, 2006).


Системата на обучение в департамента е:

 • ясно структурирана и цялостно изградена, осигуряваща приемственост и адаптивност към потребностите на студентите;
 • със свои водещи идеи, принципи и подходи;
 • с ясно определено учебно съдържание;
 • със стриктна организация и ясни процедури;
 • със свой механизъм за поддържане на стандартите и установяване на постиженията – както на студентите, така и на преподавателите.

Основни дейности:

 • Департаментът предлага курсове по 7 езика: английски, немски, френски, испански, руски, латински и български език за чуждестранни студенти.
 • Курсовете по чужд език са в съответствие с нивата за владеене на чужд език, определени в "Общата европейска рамка за владеене на чужди езици", разработена от Съвета на Европа

Департаментът предлага обучение за следните нива:

 • Чужд език - I ниво (ниво А1 от Европейската рамка)
 • Чужд език - II ниво (ниво А2 от Европейската рамка)
 • Чужд език - III ниво (ниво В1 от Европейската рамка)
 • Чужд език - IV ниво (ниво В2 от Европейската рамка)

Департаментът предлага специализирани чуждоезикови курсове в областите:

 • Бизнес
 • Информатика
 • Туризъм
 • Странознание
 • Дипломация
 • Право
 • Правоохранителна дейност
 • Психология
 • Архитектура и строителство
 • Публична администрация
 • Социални дейности
 • Делова кореспонденция: бизнескореспонденция дипломатическа кореспонденция

Департаментът организира и провежда интензивни кандидатстудентски курсове по чужд език и организира езиков стаж в европейските страни.


Европейски гаранции за качество

Студентите от ВСУ получават Европейски езиков паспорт като част от Европейското езиково портфолио.

Европейското езиково портфолио e разработенo въз основа на утвърдената от Съвета на Европа "Обща европейска рамка за владеене на чужди езици". Тя съдържа критерии, валидни за целия континент.

Целта е облекчаване на разбирателството и мобилността в интегриращата се многоезична Европа, стимулиране на изучаването на чужди езици през целия живот, като свободното ползване на поне два чужди езика се издига в норма за европейските граждани.

Европейският езиков паспорт документира историята на изучаването на всички чужди езици, с които неговият притежател се е занимавал, включително и езиковия му опит в интеркултурна среда.

Департаментът провежда сертификатни сесии за установяване на нивото на владеене на чужд език, за получаване на университетски сертификат и Европейско езиково портфолио. Департаментът е единствения български оторизиран изпитен център за международно признати сертификати "Русский Экзамен-Туризм" и всички нива по общ руски език.

 

 

Ръководител: проф. д-р Галина Шамонина

ВСУ "Черноризец Храбър", к.к. "Чайка", стая А 343, тел. 052/359-592

email: shamonina@vfu.bg

Приемен ден: понеделник от 10:00 - 12:00 ч.