Защита на данните
ECTS наръчник

АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ   
КАТЕДРА  "СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ"
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ"

 


Програма: Противопожарна техника и автоматика

 

Присъждана професионална квалификация: инженер  по Противопожарна техника и автоматика

 

Ниво на квалификацията: ОКС "магистър"

 

Продължителност на програмата: 1,5 години (3 семестъра)

 

Брой кредити: 90

 

Поле на изучаване (ISCED-F): 1032  Protection of persons and property (861)

 

Конкретни изисквания за прием: диплом за висше образование – образователно-квалификационна степен "бакалавър" –  инженер по Пожарна Безопасност и Защита на Населението; строителен инженер, или друга  инженерно - техническа  специалност ("Електротехника, електроника и автоматика", "Машинно инженерство", "Енергетика", "Материали и материалознание", "Архитектура, строителство и геодезия"), със среден успех от дипломата за висше образование, не по-нисък от добър. Кандидатите се явяват на събеседване.

 

Конкретен ред за признаване на предходно учене:  информация се получава от ECTS координатора на катедра "Строителство на сгради и съоръжения" - доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец, тел: +359 52 359 589/ 588, e-mail: sss@vfu.bg

• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:
- диплома от предходно обучение или академична справка;
- международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom (DSD), Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и въз основа на представените дипломи и сертификати.

Изисквания и правила за квалификация*: за да се придобие ОКС "магистър" са необходими 90 кредита, от които 61,5 кредита от задължителни дисциплини, 9 кредита от избираеми дисциплини, 4,5 кредита от факултативни дисциплини и 15 кредита от защита на дипломна работа. Завършилите други инженерно - технически  специалности полагат допълнително приравнителни изпити с общо 30 кредита.

 

Профил на специалността: обучението по специалност "Противопожарна техника и автоматика" подготвя специалисти, притежаващи задълбочени знания в областта на пасивните мерки за противопожарна защита. Усвояват се интегрирани знания по пожарна безопасност и защита на населението. Специално внимание се отделя на проектирането и експлоатацията на системи и средства за пожарна безопасност.

 

Основни резултати от обучението: Завършилите магистърска програма "Противопожарна техника и автоматика" притежават знания и умения за:

  •  прилагане на актуалните строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар на сгради и съоръжения;
  • проектиране и експлоатация на пожароизвестителни и пожарогасителни системи;
  • огнегасителни вещества и съоръжения.

 

Структурна схема на курсовете на специалността с кредити*:

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна
заетост

Извън-аудиторна заетост

Кредити

1

PHY3001

Физика на горенето и взрива

45

90

4,5

2

SEC3006

Проектиране на пожароизвестителни инсталации

30

60

3

Проектиране на пожароизвестителни инсталации-к.пр.

30

60

3

3

MAS3001

Механика на флуидите

30

60

3

Механика на флуидите - к.зад.

15

30

1,5

4

MAS3002

Огнегасителни вещества

60

120

6

5

ECO3008

Икономика на пожарната и аварийна безопасност

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина I

45

90

4,5

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAS3003

Приложна механика на флуидите

45

90

4,5

2

SEC3010

Технология на противовзривна защита

45

90

4,5

3

SEC3005

Проектиране на пожарогасителни системи

75

150

7,5

Проектиране на пожарогасителни системи-к.пр.

30

60

3

4

TEC3004

Диагностика и надеждност на противопожарната и аварийно-спасителна техника

60

120

6

5

 

Избираема дисциплина II

45

90

4,5

Общо за II семестър

300

600

30

Общо за І година

600

1200

60

1

TEC3005

Експлоатация на противопожарна автоматика и аварийно-спасителна техника

45

90

4,5

2

SEC3009

Системи за управление и взаимодействие на ПАБ и други служби

60

120

6

3

 

Факултативна дисциплина I

45

90

4,5

Общо за III семестър

150

300

15

Преддипломен стаж и дипломна работа

 

450

15

 

Общо за целия курс на обучение

750

1950

90

 

Избираеми дисциплини

 

1

TEC3006

Елзахранване и ел.оборудване на противопожарни системи

45

90

4,5

 

TEC3003

Автоматика на противовзривната защита

45

90

4,5

 

2

TEC3002

Безопасност при експлоатация на противопожарна техника и автоматика

45

90

4,5

 

TEC3007

Радиационна защита

45

90

4,5

 

Факултативни дисциплини

 

1

INF1099

Съвременни методи за проектиране

45

90

4,5

 

МАN1042

Управление на качеството

45

90

4,5

 

Приравнителни дисциплини за бакалаври, завършили друга специалност

 

1

CIE2026

Противопожарна и аварийно-спасителна техника

60

120

6

 

2

CIE1038

Противопожарна тактика и аварийно-спасителна дейност

45

90

4,5

 

3

CIE1032

Пожарна безопасност на сгради и съоръжения

60

120

6

 

4

PHY1008

Теоретична механика, Съпротивление на материалите

45

90

4,5

 

5

LAW1097

Противопожарно право и пожаротехническа експертиза

45

90

4,5

 

6

MAT1006

Избрани глави от математиката (по специалности)

45

90

4,5

 

 

* Във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" един кредит съответства на 30 часа студентска натовареност, което включва 10 часа аудиторна заетост (лекции и семинарни занятия) и 20 часа извънаудиторна заетост.

 

Вид обучение: редовно/задочно

 

Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: – учебният план на специалността включва дисциплини от различни научни области, с което се изпълнява изискването на интердисциплинарност и широкопрофилност на обучението. Това определя и разнородни изсисквания при крайносто оценяване на знанията на студентите. Подробно описание на методите и критериите за оценка по всяка една дисциплина, както и  възможността за информиране за мотивите на оценяване са подробно описани в съответната учебна програма.

 

Обучение в работна среда: В учебния план на магистърската програма по всички специални дисциплини е предвидено разработване на курсови проекти и задачи. Темите на курсовите проекти, както и на дипломната работа са заимствани от реалната противопожарна  дейност. Голяма част от разработките след това биват изпълнени на практика.

 

Професионални профили на завършилите: Завършилите обучението могат да намерят професионална реализация в държавния и/или частен сектор като проектанти по част "Пожарна безопасност" на сгради и съоръжения, като инженерни кадри във фирмени пожарни и аварийно-спасителни служби, в структурата на МВР, Министерство на отбраната, Главна Дирекция по Пожарна Безопасност и Защита на Населението и др.

 

Възможности за продължаване на обучението: След придобиване на ОКС "магистър" има условия за получаване на образователна и научна степен "доктор" след обучение по докторска програма "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника".

 

Програмен директор:

доц. д-р инж. Милена Кичекова

Секретар: Радостина Стефанова

Тел.: 052-359-621/589

E-mail: sss@vfu.bg