Защита на данните
ECTS наръчник

Факултет "Международна икономика и администрация"
Катедра "Информатика и икономика"


 

Магистърска програма: Информационни системи и технологии

Присъждана професионална квалификация: Магистър по компютърни науки

Ниво на квалификацията: образователно - квалификационна степен "магистър"

 

Конкретни изисквания за прием: Диплома за завършено висше образование и конкурсен изпит - тест по информатика.

 

Изисквания и правила за квалификация: за придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита за завършилите бакалавър в професионално направление "Информатика и компютърни науки" и 120 кредита за завършилите друга професионална квалификация.

 

Профил на специалността: В магистърската програма "Информационни системи и технологии" се предлага специализирано обучение по актуални проблеми на компютърните науки в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания и нуждите от кадри в ИТ индустрията. Тя е предназначена за подготовка и обучение на студенти, които могат да се реализират като системни администратори, администратори на бази данни, експерти по информационен мениджмънт, експерти по бизнес интелигентни анализи, мениджъри на ИТ екипи, директори на ИТ отдели и др.

          Обучението на студентите в тази програма се провежда на български или английски език в редовна, задочна или дистанционна форма на обучение. Дисциплините в учебния план са разделени на: задължителни, избираеми и факултативни и се осигуряват от екип на Катедрата с подкрепа на експерти от практиката.

         

Основни резултати от обучението: По време на обучението в задължителните дисциплини студентите придобиват знания и умения в областта на компютърните науки като: уеб технологии, проектиране с UML, виртуализация и облачни технологии,  мобилни архитектури и приложения, администриране на бази данни, проектиране и изграждане на информационни системи. Студентите придобиват компетентности в управлението на ИТ проекти, бизнес анализите, технологиите за електронен бизнес, сигурност, както и практически навици и умения за разработване, ползване и прилагане на съвременни програмни и технически средства за решаване на практически задачи.

Предлаганите дисциплини са в синхрон с набелязания фокус на софтуерната индустрия през следващите години върху изчисления в облака, мобилните приложения, работата с големи масиви от данни и социалният капитал. На студентите непрекъснато се дава възможност да допълват професионалния си профил чрез участие в семинари и майсторски класове за нови технологии, с експерти от практиката и за развитие на лидерски умения включително във виртуална среда.

 

 

 

 

Професионална реализация на завършилите

Студентите могат да работят като експерти по информационен мениджмънт, експерти по бизнес интелигентни анализи, администратори на бази данни, директори на ИТ отдели и др.

 

Възможности за продължаване на обучението – в други магистърски програми или в научна и образователна степен "доктор".

 

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

Приравнителен семестър
(за бакалаври или магистри, незавършили специалност от професионалното направление)

1

INF3376

Бази данни и SQL

60

120

6

2

INF1062

Обектно ориентирано програмиране

60

120

6

3

INF1334

Компютърни архитектури и операционни системи

60

120

6

4

INF1071

Структури от данни и алгоритми

60

120

6

5

INF1048

Компютърни мрежи и комуникации

60

120

6

Общо за приравнителен семестър

300

600

30

1

INF3433

Уеб технологии

60

120

6

2

INF3425

Виртуализация и облачни технологии

45

90

4,5

3

INF3434

Проектиране с UML

60

120

6

4

INF3435

Smart технологии

45

90

4,5

5

INF3041

Технологии за електронен бизнес 

45

90

4,5

6

 

Избираема дисциплина 1

45

90

4,5

Общо за I семестър

300

600

30

1

SEC3196

Технологии за сигурност

45

90

4,5

2

INF3333

Проектиране и изграждане на информационни системи

60

120

6

3

INF3426

Мобилни архитектури и приложения

60

120

6

4

INF1089

Управление на ИТ проекти

45

90

4,5

5

 

Избираема дисциплина 2

45

90

4,5

6

 

Факултативна дисциплина 1

45

90

4,5

Общо за II семестър

300

600

30

1

INF3436

Администриране на бази от данни

60

120

6

2

 

Факултативна дисциплина 2

45

90

4,5

3

 

Избираема дисциплина 3

45

90

4,5

4

 

Разработване на дипломна работа

 

450

15

Общо за III семестър

150

750

30

Общо за целия курс на обучение:

750

1950

90

Общо за целия курс на обучение                                                         за бакалаври или магистри по други специалности:

1050

2550

120

Студентите избират 3 избираеми и 2 факултативни дисциплини

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се три дисциплини)

1

MAN3362

Управление на риска

45

90

4,5

2

MAN3436

Технологично предприемачество

45

90

4,5

3

INF3437

Индустриални информационни системи

45

90

4,5

4

INF3431

Семантични технологии

45

90

4,5

5

INF3411

Визуализация на данни

45

90

4,5

6

INF3225

Интеграция на данни

45

90

4,5

7

ECO3225

Бизнес анализи

45

90

4,5

ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ (избират се две дисциплини)

1

QMS3002

Количествени методи в мениджмънта

45

90

4,5

2

MAN3438

Аутсорсинг в ИТ индустрията

45

90

4,5

3

INF3438

Политики и стандарти за информационна сигурност

45

90

4,5

4

FIN3293

Проектно финансиране от ЕС

45

90

4,5


Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: по време на обучението – контролни работи, курсови работи или курсови проекти; в края на обучението по съответните дисциплини – писмени и практически изпити.

 

Изисквания за завършване: дипломиране с разработка и защита на дипломна работа.

 

Вид обучение: редовно, задочно, дистанционно

 

Ръководител катедра:

доц. д-р Галина Момчева

приемен ден: сряда, Технологичен институт

Тел.:  +359 52 359573; +359 888 793785

e-mail: galina.momcheva@vfu.bg, gmomcheva@gmail.com

 

Ръководител на програмата:

проф. д-р Николай Лютов

приемен ден – сряда – от 11.00 ч. – до 13.00 ч. в кабинет Д6;
тел. +359 52 359 571, +359 52 359 572;

e-mail: lyutov@vfu.bg

 

Технически секретар:

инж. Павлета Кръстева

Тел.: +359-52 359572; +359 878 417494

е-mail: cse@vfu.bg, pavleta.krasteva@gmail.com

 

Еразъм ECTS координатор:

доц. д-р Мария Брусева

Tel.: +359 52 359575

e-mail: mariya.bruseva@vfu.bg,  mariya.bruseva@gmail.com