Защита на данните
ECTS наръчник

Факултет "Международна икономика и администрация"


Специалност: Лидерство в глобална среда

Специализации: Бизнеслидерство

                 Лидерство в публичния сектор

                 Лидерство в неправителствения и социалния сектор
Професионална квалификация: магистър по бизнесадминистрация
Ниво на квалификацията: Образователно-квалификационна степен "магистър"
Изисквания за прием:Придобита бакалавърска/магистърска степен в направленията "Бизнесадминистрация" и "Публична администрация" или по други специалности; среден успех не по-нисък от "добър"; успешно положен конкурсен изпит.

Конкретен ред за признаване на предходно обучение:
Информация и насоки: ESTS-координаторът на Международната магистърска програма "Бизнес лидерство в глобална среда" - доц. д-р Миглена Темелкова, дава първоначална информация за реда и условията за кандидатстване и записване на студентите.
e-mail: megitemelkova@abv.bg, тел:   +359886787575 .
• Процедури:
- диплома за висше образование и документи по образец подадени по съответния ред и в определения срок;
- полагане на конкурсен изпит (мотивационен тест) – може и он-лайн;
- събеседване с одобрените кандидати;
- класиране и записване на кандидатите.

Изисквания и правила за квалификация:
За придобиване на квалификацията са необходими 90 кредита. От тях 39 кредита са от задължителни дисциплини, 12 кредита от избираеми дисциплини, 9 кредита от факултативни дисциплини 15 кредита от практики и стажове и 15 кредита от магистърска теза/дипломна работа.

Профил на специалността:

Международната магистърска програма Лидерство в глобална среда е първата и единствена в страната магистърска програма, интегрираща в комплексно, специализирано и иновативно обучение лидерската методика на Грид с нови, модерни и креативни методи на преподаване и практически занятия в реална бизнес, публична и социална среда. Тя е част от проекта на ВСУ "Черноризец Храбър" за развитие на предприемачески нагласи у обучаемите.
Студентите имат възможност да избират своята специализация в областта на БИЗНЕС ЛИДЕРСТВОТО, ЛИДЕРСТВОТО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР И СОЦИАЛНОТО ЛИДЕРСТВО.
Международната магистърска програма Лидерство в глобална среда използва като основни обучителни методи "груповата динамика", "ученето на база собствен опит" (учене по преживяно) и "ученето по собствено убеждение", чрез които се постига реално надграждане на човешките възможности за постигане на рентабилен мениджмънт, основан на по-ефективен лидерски стил и успешна работа в екип.
Обучението (в неговата семинарна част) се осъществява под методическото ръководство на Грид Интернационал Германия, а практическите занятия са изцяло под ръководството на мениджъри от чужбина. 30% от лекциите, включени в учебния план на Международната магистърска програма Лидерство в глобална среда се водят от преподаватели от чужбина.
Учебното съдържание е блоково структурирано (на задължителни, специални и допълнителни дисциплини), като студентите през цялото обучение работят в учебни фирми и реално надграждат своите мениджърски и лидерски способности.
Оценката на придобитите по време на обучението знания и умения на студентите е в съответствие с европейската система за натрупване и трансфер на кредити (ECTS), която дава възможност за мобилност на студенти и преподаватели, практики и стажове в чужбина и участие в междууниверситетски семинари.
Обучението в програмата обхваща необходимия обем от интердисциплинарни теоретични знания, свързани с лидерството и ориентирани към придобиване на умения за формулиране и постигане на цели чрез разработване на релевантни лидерски стратегии и политики.

КОНКУРЕНТНО ПРЕДИМСТВО НА ПРОГРАМАТА
Цел: Обучаемите работят в условията на реално структурирана учебна фирма, която подготвя проект за постигане на лидерски позиции в глобална среда.
В хода на ученето на база практика, обучаемите придобиват задълбочени, интегрирани и практически ориентирани знания, необходими за ефективното функциониране на организациите и постигането на лидерство в глобална среда.


СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРИ НА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА
Грид Институт – Германия
Академия "Управление на знанието и иновации" на ВСУ
Институт по предприемачество "Ковънтри" – Англия
хотел "Камелия" и апарт хотел "Семели" – остров Тасос, Гърция

Основни резултати от обучението:

Успешно завършилите програмата трябва да притежават задълбочени знания за:

Успешно завършилите програмата трябва да умеят:

Обучението в Международната магистърска програма Лидерство в глобална среда допринася за надграждане на способностите на участниците по отношение на:


Професионална реализация на завършилите:
Завършилите магистърската програма могат да се реализират:
- в институциите на ЕС и други европейски и международни бизнес организации – като ръководни служители и експерти;
- в държавната и териториалната администрация, организации за публични услуги и др.;
- в бизнес сектора – във фирми, чийто бизнес функционира в рамките на единния пазар на ЕС;
- в консултантски и изследователски звена, които непосредствено подпомагат усвояването на средствата от ЕС;
- в неправителствения сектор – в организации, които защитават интереси в европейска среда.
Завършилите Международната магистърска програма "Лидерство в глобална среда" получават диплома с европейско приложение и сертификат от GRID Institut– Германия, сертификати от стажове, практики, майсторски класове.

Възможности за продължаване на обучението:
Образователна и научна степен "доктор"

 

Международна  магистърска програма

"ЛИДЕРСТВО В ГЛОБАЛНА СРЕДА"

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРИ

Шифър по ECTS

Учебна дисциплина

Аудиторна
заетост

Извънаудиторна заетост

Кредити

1

2

3

4

5

6

1

MAN3195

Креативност на лидерските екипи

60

120

6,0

2

MAN3197

Лидерски компании

60

120

6,0

3

MAN3071

Лидерски стилове (Грид - семинар)

90

180

9,0

4

 

Избираема  дисциплина

30

60

3

5

 

Избираема  дисциплина

30

60

3

6

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за I семестър

300

600

30

1

MAN3059

Вземане на лидерски решения  (Грид - семинар)

60

120

6

2

EСО3004

Глобални проблеми на съвременността

30

60

3

3

MAN3066

Лидерство в променлива бизнес среда (Грид - семинар)

60

120

6

4

MAN3440

Лидерство, конкурентоспособност и проектен подход

30

60

3

5

 

Избираема дисциплина

30

60

3

6

 

Избираема дисциплина

30

60

3

7

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

8

 

Факултативна дисциплина

30

60

3

Общо за II семестър

300

600

30

1

 

Практикум по лидерски мениджмънт (учебна практика в процеса на обучение)

90

180

9

2

 

Преддипломен стаж

30

60

6

3

 

Подготовка и защита на дипломна работа

30

60

15

 

 

Общо за ΙΙΙ семестър

150

300

30

Общо за целия курс на обучение:

750

1500

90

Избираеми учебни дисциплини (избират се 4 от 11)

1

MAN3074

Лидерство в публичния сектор

30

60

3

2

MAN3220

Кризата на европейския институционален модел

30

60

3

3

PSY3061

Комуникативно поведение на лидера

45

90

4,5

4

MAN3223

Лидерски стратегии и тимбилдинг

45

90

4,5

5

MAN3061

Икономическо осигуряване на лидерството

30

60

3

6

ADM3052

Бизнес-инструменти на лидерството

30

60

3

7

MAN3199

Стратегическо лидерство

30

60

3

8

ADM3064

Лидерство в иновативния процес

30

60

3

9

MAN3231

Майсторски клас

30

60

3

10

MAN3128

Градско лидерство

30

60

3

11

MAN3391

Сливания и поглъщания в международния бизнес

30

60

3

Факултативни учебни дисциплини (избират се 3 от 8)

1

MAN3080

Gender-лидерство

30

60

3

2

MAN3191

Персонален имидж на лидера

30

60

3

3

ADM3059

Партньорство и координация при управление на проекти

30

60

3

4

PSY3151

Психология на лидерството

30

60

3

5

MAN3078

Управление на конфликти и преговорен процес

30

60

3

6

MAN3237

Перспективни практики в бизнеслидерството

30

60

3

7

PHI3060

Етика и лидерство

30

60

3

8

MAN3227

Лидерство в условията на риск

30

60

3

Модул приравнителни дисциплини за бакалаври по други специалности

1

MAN1008

Бизнесконтролинг

45

90

4,5

2

ECO1039

Микро и макроикономика

60

120

6

3

MAN1035

Стратегическо управление

60

90

4,5

4

MAN1078

Малък и среден бизнес

45

90

4,5

5

MAN1062

Логистичен мениджмънт

45

120

6

6

MAN1071

Предприемачество

45

90

4,5

 

 

Общо:

300

600

30