Защита на данните
Информатика и компютърни науки
Представяне

Катедра "Информатика и икономика" е в състава на Факултет "Международна икономика и администрация". В нея работят преподаватели от две професионални направления: "Информатика и компютърни науки" и "Икономика".

В професионално направление "Информатика и комютърни науки" има 11 преподаватели на първи трудов договор, хоноровани преподаватели и експерти от практиката, работещи в партниращи ИТ фирми.

В професионално направление "Информатика и компютърни науки" катедрата обучава студенти в бакалавърска програма "Информатика и компютърни науки" и в следните магистърски програми:Обучението се провежда и на английски език.


Ръководител катедра: доц. д-р Галина Момчева
Тел.:052/359-573; 0888 793785
email:galina.momcheva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д9; Технологичен институт – 2 ет.

Експерт по НИД: д-р Веселина Спасова
Тел.:052/359-574
email:vspasova@vfu.bg
Технологичен институт – 2 ет.

Еразъм и ECTS координатор:
доц. д-р Мария Брусева
Тел.: 052/359-575
email:mariya.bruseva@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д10

Секретар на катедрата: инж. Павлета Кръстева
Тел.: 052/359-572
еmail:cse@vfu.bg
Административна сграда на факултет МИА - стая Д8

Специалност "Информатика" е създадена в УНК "Икономика и управление" като "Информатика и математика" с решение на Академичния съвет на ВСУ от 31.04.2001 г. Първият випуск от бакалаври по специалност "Информатика" се дипломира през 2005 г.