Студенти

Мобилности

При желание на студента да премине част от обучението си в друг университет се подписва тристранно споразумение между изпращащия университет, приемащия университет и студента, в което се определя програмата за обучение на студента и се прилага академична справка за постиженията му до този момент. Приемащият университет му издава академична справка, в която са посочени наименованията на придобитите курсове и кредитите, които всеки от тях носи.

Повече информация за Европейската система за трансфер на кредити и нейното приложение можете да намерите в измененията на Закона за висшето образование в ДВ, бр. 48 от 04.06.2004 г., чл. 44а.


Възможности за трансфер на кредити между ВСУ "Черноризец Храбър" и партниращи европейски университети


Участие в студентска мобилност по програма "Еразъм" при следните условия: студентите трябва да имат гражданство на страна – член на ЕС, успешно завършена първа учебна година, да владеят английски език (или езика на приемащата институция) и да не са участвали преди това в същата програма. Повече информация може да се получи в Офис "Международни проекти", тел./факс: 052/359-523; email: projects@vfu.bg.


Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" има традиции в организирането и провеждането на мобилност на студенти и преподаватели по програма "Еразъм". Вече седма година университетът работи по програмата и има сключени двустранни споразумения със следните европейски университети:

 1. Royal Academy of Fine Arts - Artesis Hogeschool Antwerpen
 2. HELMO Liege
 3. Fachhochschule Lausitz
 4. Technological Educational Institute (TEI) of Kavala
 5. Universita degli Studi di Siena
 6. Universita degli Studi di Trentо
 7. Universita IUAV di Venezia
 8. Klaipeda State College
 9. Stanislaw Staszic School of Public Administration
 10. The Polish Open University in Warsaw
 11. University of Lodz
 12. Universidade Portucalense – IDH
 13. Institut d'Etudes Politiques de Grenoble
 14. Ecole Des Dirigeants et Createurs d'Entreprise
 15. University College of International and Public Relations Prague
 16. VSB - Technika Univerzita Ostrava
 17. Maltepe University
 18. Budapest College of Communication and Business
 19. University of Zilina


За повече информация посетете сайта на офис Еразъм: http://erasmus.vfu.bg/.