Проекти

Бюджет на проекта42 210.00 евро

 

Срок на проекта29.12.2017г. – 28.12.2019г.

 

Уебсайт на проекта

Проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“


Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС.

Проектът ще допринесе за модернизацията на системата на висшето образование в Европа и ще работи в посока повишаване качеството на обучение във висшите учебни заведения, като попълва съществуващата пропаст в университетските курсове за студенти по компютърни науки. Проектът ще се справи с предизвикателствата и нуждите на сектора на висшето образование в Полша и България (липсват образователни програми, свързани с достъпността на уебсайтове) чрез разработване на нови и иновативни програми за обучение и подкрепа на разпространението на най-добри практики. Програмата на обучението ще увеличи квалификацията на студентите по компютърни науки на пазара на труда. Той също така ще засили връзките между образование и професионално развитие.

Водеща организация е Akademia Finansow I Biznesu Vistulauczelnia Niepanswowa, Полша. Другите партньори са Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Полша и Johannes Kepler University from Linz, Австрия. Продължителността на проекта е 24 месеца.