Проекти

Бюджет на проекта42 210.00 евро

 

Срок на проекта29.12.2017г. – 28.12.2019г.

 

Уебсайт на проекта

Проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“


Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС.

Проектът ще допринесе за модернизацията на системата на висшето образование в Европа и ще работи в посока повишаване качеството на обучение във висшите учебни заведения, като попълва съществуващата пропаст в университетските курсове за студенти по компютърни науки. Проектът ще се справи с предизвикателствата и нуждите на сектора на висшето образование в Полша и България (липсват образователни програми, свързани с достъпността на уебсайтове) чрез разработване на нови и иновативни програми за обучение и подкрепа на разпространението на най-добри практики. Програмата на обучението ще увеличи квалификацията на студентите по компютърни науки на пазара на труда. Той също така ще засили връзките между образование и професионално развитие.

Водеща организация е Akademia Finansow I Biznesu Vistulauczelnia Niepanswowa, Полша. Другите партньори са Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Полша и Johannes Kepler University from Linz, Австрия. Продължителността на проекта е 24 месеца.


First meeting in Warsaw, Poland


On 5 and 6 February 2018 in Warsaw, Poland it was held the First Partner Meeting under the EU funded Project "AWCAT - Applications and Web Content Accessibility Training", No 2017-1-PL01-KA203-038820 under the Erasmus + Program, KA2 "Strategic Partnerships".

Host organisation was Vistula University, Poland, which is the Leading organization of the project.

The meeting was attended by representatives of all partner organizations from Poland, Austria and Bulgaria. Each one partner presented its organization, set out its expectations of the project implementation and discussed the activities envisaged for implementation. The commitments of each partner and the deadlines for implementing the activities were specified.

The participating European organizations got acquainted with the main ideas laid out in the project as well as with their responsibilities. The main activities, the expected results and the strategies for their achievement were presented. Several ideas were also discussed during the discussion panels which can contribute to a more complete realization of the project.

Within the project a course for people with disabilities and other special needs, updated and adapted to national systems will be developed and will be tested at the universities in Poland and Bulgaria. This course will support the professional qualification of students studying computer science in Poland, Bulgaria and other countries. Course graduates will acquire skills in the range of accessible web content and interface they will use in their future professional career (eg web developers). In their future professional life they will be able to provide accessible products (ie websites, mobile apps, etc.).