Защита на данните
Проекти

Бюджет на проекта42 210.00 евро

 

Срок на проекта29.12.2017г. – 28.12.2019г.

 

Уебсайт на проекта

Проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“


Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" участва като партньор в проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС.

Проектът ще допринесе за модернизацията на системата на висшето образование в Европа и ще работи в посока повишаване качеството на обучение във висшите учебни заведения, като попълва съществуващата пропаст в университетските курсове за студенти по компютърни науки. Проектът ще се справи с предизвикателствата и нуждите на сектора на висшето образование в Полша и България (липсват образователни програми, свързани с достъпността на уебсайтове) чрез разработване на нови и иновативни програми за обучение и подкрепа на разпространението на най-добри практики. Програмата на обучението ще увеличи квалификацията на студентите по компютърни науки на пазара на труда. Той също така ще засили връзките между образование и професионално развитие.

Водеща организация е Akademia Finansow I Biznesu Vistulauczelnia Niepanswowa, Полша. Другите партньори са Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Полша и Johannes Kepler University from Linz, Австрия. Продължителността на проекта е 24 месеца.


Първа среща в гр. Варшава, Полша


На 5 и 6 февруари 2018г. в гр.Варшава, Полша се проведе първа партньорска среща по проект „Достъпно обучение по Web съдържание – AWCAT“ №2017-1-PL01-KA203-038820 по Програма Еразъм+, КД2 „Стратегически партньорства“ на ЕС. Домакин на срещата беше университет Вистула, Полша, която е водеща организация по проекта.

На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации от Полша, Австрия и България, като всяка от тях представи своята организация, изложиха очакванията си от изпълнението на проекта и се обсъдиха предвидените за изпълнение дейности. Уточнени бяха ангажиментите на всеки партньор и сроковете за изпълнение на дейностите.

Участващите европейски организации се запознаха с основните идеи, заложени в проекта, както и със своите отговорности. Бяха представени основните дейности, очакваните резултати и стратегиите за постигането им. По време на различните дискусионни панели бяха обсъдени и допълнителни идеи, които да допринесат за по-пълноценната реализация на проекта.

В рамките на проекта ще бъде разработен курс за хора с увреждания и други специални нужди, актуализиран и адаптиран към националните системи, който ще бъде тестван във висшите университети от Полша и България. Този курс ще подпомогне професионалната квалификация на студенти, изучаващи компютърни науки в Полша, България и други страни. Завършилите курса ще придобият умения в диапазона на достъпно уеб съдържание и интерфейс, който ще използват в бъдещата си професионална кариера (например уеб програмисти). В бъдещия си професионален живот те ще могат да предоставят достъпни продукти (т.е. уебсайтове, мобилни приложения и др.).