За ВСУ "Черноризец Храбър"

Ръководство

проф. д.ик.н. Анна Недялкова

Президент на ВСУ "Черноризец Храбър"

Кабинет: 214

Email: vfu_president@vfu.bg
Тел.: 052-356-088

доц. д-р Красимир Недялков

Вицепрезидент

Кабинет: А 411

Email: nedyalkov@vfu.bg
Тел.: 052-359-597

Яни Янев

Вицепрезидент


Кабинет: А 408

Email: yanev@vfu.bg
Тел.: 052-359-507


проф. д.пс.н Галя Герчева

Ректор на ВСУ "Черноризец Храбър"

Приемен ден: вторник от 14 до 16 часа
Кабинет: 212

Email: rector_vfu@vfu.bg
Тел.: 052-359-620

проф. д-р Павел Павлов

Заместник-ректор по научно-изследователската дейност

Приемен ден: понеделник от 14 до 16 часа
Кабинет: 208

Email: pavlov_p@vfu.bg
Тел.: 052-359-503

проф. д.пс.н Валери Стоянов

Заместник-ректор по учебната дейност

Приемен ден: четвъртък от 10 до 12 часа
Кабинет: 210

Email: stoyanov_v@vfu.bg

проф. д-р Теодора Бакърджиева проф. д-р Теодора Бакърджиева

Заместник-ректор по международна дейност, проекти и технологично развитие

Приемен ден: вторник от 13 до 15 часа
Кабинет: Технологичен институт, 2 етаж

Email: bakardjieva@vfu.bg
Тел.: 052-359-524


Академичният съвет

Академичният съвет е орган за ръководство на учебната и научноизследователската дейност на ВСУ. Той се състои от 25 членове, представители на академичния състав.

Академичният съвет определя образователната и научната политика на ВСУ. Приема произтичащите от Правилника наредби и други вътрешни нормативни актове, регламентиращи дейността на ВСУ. Приема бюджета на ВСУ и упражнява контрол върху неговото изпълнение. Определя броя, условията и реда за прием на студенти, докторанти и специализанти по предложение на факултетните съвети. Определя размера на таксите за обучение по предложение на ФС и др.


Академичен борд

Академичният борд(АБ) е оперативен орган за подпомагане дейността на Ректора, на АС и на деканите по провеждане политиката на ВСУ и за решаване на възникващите във връзка с това проблеми. Ректорът по своя инициатива или по предложение на някой от членовете на борда определя въпросите, които следва да се поставят на обсъждане в него.

В състава на АБ се включват: зам.-ректорите, пом.-ректорът, деканите, ръководителят на Фронт-офиса, главният счетоводител, както и ръководители на други звена, имащи отношение към разглежданите на заседанията въпроси.


Академична асамблея

Академичната асамблея е консултативен орган на ВСУ. Тя се състои от представители на академичния състав, на студентите и докторантите и на администрацията на ВСУ. Представителите на академичния състав се определят от факултетните съвети, а представителите на студентите и докторантите и на служителите – от делегатски събрания.

Академичната асамблея обсъжда проблеми на учебната и научноизследователската дейност и на технологичното развитие на Университета. Прави предложения за разглеждане в Академичния съвет и Настоятелството на актуални въпроси, свързани с дейността на ВСУ.