Студенти

Такси

 

І. Семестриални такси за обучение на български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП през учебната 2017/2018 година:

 

СПЕЦИАЛНОСТ І курс ІІ курс ІІІ курс  ІV курс V и VІ  курс
ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Психология 1200 960 1200 960 1200 960 1190 940 - 930
Международни отношения и право 1300 - - - 1260 - 1250 - - -
Право 1300 1080 1300 1080 1300 1080 1250 1070 1180 1060
Бизнес администрация и мениджмънт  1200 960 - 960 1200 960 1190 940 - 930
Публична администрация и мениджмънт 1200 960 - 960 1200 960 1190 940 - 930
Международен публичен и бизнес мениджмънт - 960 - 960 - 960 - 960 - 960
Бизнес мениджмънт в туризма - - - - - - - - - 930
Международен бизнес мениджмънт - - - - - - - - - 930
Финанси и счетоводство 1200 960 - 960 - 960 - - - -
Международни икономически отношения 1260 960 - 960 - 960 - 940 - -
Дигитална икономика 1320 - - - - - - - - -
Маркетинг, реклама и ПР 1320 - - - - - - - - -
Международен бизнес (по споразумение с Норвежко бизнес училище) 1700 - - - - - - - - -
Финанси (по споразумение с Норвежко бизнес училище) 1700 - - - - - - - - -
СПЕЦИАЛНОСТ І курс ІІ курс ІІІ курс  ІV курс V и VІ  курс
ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад. ред. зад.
Информатика и компютърни науки 1200 960 1200 960 1200 960 1190 940 - -
Архитектура 1920 - 1920 - 1920 - 1870 - 1760 -
Дизайн 1420 1150 1420 - 1420 - 1370 - - -
Строителство на сгради и съоръжения 1440 1170 1440 1170 1440 1170 1390 1150 - 1100
ПБЗН  1200 960 1200 960 1200 960 1190 940 - 930
Мода и мениджмънт в модата - - 1200 - 1200 - 1190 - - -
Моден дизайн 1200 - - - - - - - - -
Хореография 1200 960 1200 960 1200 960 1190 940 - -
Защита на националната сигурност 1200 960 1200 960 1200 960 1190 940 - 930
ППООР 1200 960 1200 960 1200 960 1190 940 - 930
Международно право и сигурност 1320 1060 - - - - - - - -
Интелигентни системи за сигурност 1320 1060 - - - - - - - -
Профайлъринг 1320 1060 - - - - - - - -

 

 

Семестриална такса за дистанционно обучение за учебната 2017/2018 година – в размер на 1 080 лв.

 

Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.

Такса за държавен изпит по чужд език – 150 лв.

Такса за всяко следващо явяване на Държавна клаузура на студентите от специалност "Архитектура", получили слаби оценки - 280 лв.

 

Семестриални такси за обучение на чужд език:

 

 • За студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", таксата за обучение е:  семестриална такса + 1/2 семестриална такса.
 • За студенти, включени в индивидуални програми, провеждащи обучението на чужд език, в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", таксата за обучение е:
 • ОКС "Бакалавър" - 1 500 евро;
 • ОКС "Магистър"  - 1 900 евро.
 • За граждани от Република Македония, които желаят да се обучават в  ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и ОНС "Доктор", таксите са приравнени с таксите за български граждани.

Срокове за заплащане на семестриални такси за обучение

през учебната 2017/2018 година:

 

 

I възможност: Еднократно, в пълен размер:

 

- задочно обучение – до края на очните занятия

- редовно обучение – до един месец след започване на учебни занятия

- дистанционно обучение – до един месец след започване на учебни занятия

 

Изключение: При еднократно плащане на пълен размер на семестриалната такса за първи курс, първи семестър  в ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" след завършено средно образование, се ползва отстъпка в размер на 5 %  в срок до 31.08.2017г.

 

II възможност: На отделни вноски, при заявено желание и подадена молба от студентите, по следния график:

 

1. За студенти в първи курс, редовна и дистанционна форма на обучение:

 

1.1.Зимен семестър:

I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс

II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 31.10.2017 г.

III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 10.12.2017 г.

 

1.2. Летен семестър:

I вноска – една минимална работна заплата – в срок до 31.03.2018 г.

II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до 30.04.2018 г.

III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.05.2018 г.

 

2. За студенти в първи курс, задочна форма на обучение:

 

2.1. Зимен семестър:

I вноска – една минимална работна заплата – при записване за първи курс

II вноска  – 50 %  от остатъка – в срок до края на очните занятия

III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 31.10.2017 г.

 

2.2. Летен семестър:

I вноска  – една минимална работна заплата  – в срок до края на очните занятия

II вноска – 50 % от остатъка – в срок до 31.03.2018 г.

III вноска – доплащане до пълния размер на семестриалната такса – в срок до 30.04.2018 г.

 

3. За студенти след първи курс, редовна и дистанционна форма на обучение:

 

3.1. Зимен семестър:

I вноска  – 50 %  – в срок до 31.10.2017 г.

II вноска – 50 %  – в срок до 10.12.2017 г.

 

3.2. Летен семестър:

I вноска  – 50 %  – в срок до 31.03.2018 г.

II вноска – 50 %  – в срок до 10.05.2018 г.

 

4. За студенти след първи курс, задочна форма на обучение:

 

4.1. Зимен семестър:

I вноска  – 50 %  – в срок до края на очните занятия

II вноска – 50 %  – в срок до 31.10.2017 г.

 

4.2. Летен семестър:

I вноска  – 50 %  – в срок до края на очните занятия

II вноска – 50 %  – в срок до 31.03.2018 г.

 

За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.

 

 

Студентите, обучавани по договор и студентите, възстановили студентски права през учебната 2017/2018 година, по изключение

след заявено желание и подадено заявление, могат да заплащат

 семестриални такси, както следва:

 

 • Задочно обучение - зимен семестър:

I-ва вноска базова – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.

Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 20.12.2017 г.

 

2. Задочно обучение – летен семестър:

I-ва вноска базова – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.

Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 30.05.2018 г.

 

3. Редовно обучение - зимен семестър:

I-ва вноска базова – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.

Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 14.01.2018 г.

 

4. Редовно обучение – летен семестър:

I-ва вноска базова – 300 лв., в срок до началото на учебните занятия.

Сумата до пълния размер на семестриалната такса се заплаща на равни части като остатъкът се раздели на броя на семестриалните изпити по равно и се внася преди всеки изпит, но не по – късно от 03.06.2018 г.

         

Оценката за всеки изпит се нанася в Главна книга, след внасянето на съответната сума за този изпит.

 

За неспазване на посочените срокове, при записване в следващ семестър се дължи такса от 50 лв., покриваща лихвите от неплатените вноски, плюс дължимото за предходния семестър.

 

ІІ. Такси за чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП за учебната 2017/2018 година:

 

1. Семестриални такси за обучение:

1.1. За чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП:

Бакалавър:

 • редовно обучение               - 1 500 евро
 • задочно обучение               - 1 250 евро
 • дистанционно обучение     - 1 500 евро

Магистър                                     - 1 900 евро

                  

1.2. За чуждестранни студенти, включени в програми, провеждащи обучението на чужд език – семестриална такса + 500 евро за всяка програма.

 

2. Такса за защита на дипломна работа и държавен изпит, включително за последващо явяване – 50 % от семестриалната такса на последния семестър.

           

          3. Годишна такса за обучение в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка на  чуждестранни студенти – 2 300 евро.

 

          4. Такса за явяване на изпит за установяване равнище на владеене на български език като чужд  и  английски език – 200 евро.

                  

          5. Курсове за обучение по чужд език (български, английски, руски) за чуждестранни граждани: 

 

 • Индивидуално обучение:

Минимален брой часове – 30                                                         

Цена – 12 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 15 евро)

 • Обучение в група:

Минимален брой часове – 30

Група от 2 човека – 10 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 14 евро)

Група от 3 човека –   8 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 12 евро)

Група от 4 човека –   6 евро / час (обучение извън сградата на ВСУ – 10 евро)

 

6. При перспективни партньори и пазари могат да се договарят от Президента такси в различен размер от фиксираните в предходните точки.

 

 

ІІІ.  Такси за административни услуги за учебната 2017/2018 година:

           

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

СУМА

Издаване на дубликат на:

 

        - фактура

20 лв.

        - студентска книжка

50 лв.

        - сертификат за равнище на владеене на чужд език

50 лв.

        - диплома

        - европейско дипломно приложение

200 лв.

100 лв.

        - свидетелство за професионална квалификация

100 лв.

        - удостоверение за допълнително обучение или специализация

50 лв.

        - свидетелство за завършен подготвителен курс за специализирана и езикова подготовка по български език за чужденци

50 лв.

        - сертификат от курс за допълнително обучение

50 лв.

Експресна поръчка за издаване на диплома  след получаване на холограмни стикери (до 3 дни)

200 лв.

Бърза поръчка за издаване на диплома  след получаване на холограмни стикери (до 15 дни)

100 лв.

Издаване на академична справка (до 3 дни)

100 лв.

Издаване на академична справка

50 лв.

Издаване на академична справка, преведена на чужд език

90 лв.

Издаване на академична справка, преведена на чужд език на лица, завършили ВСУ

150 лв.

Издаване на различни видове документи - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето

8 лв.

Издаване на различни видове документи на чужд език - уверения, служебни бележки, удостоверяващи студентското положение на лицето

40 лв.

Разрешение за преместване в друга специалност

100 лв.

Разрешение за преместване от редовно обучение в задочно

90 лв.

Разрешение за преместване от задочно обучение в редовно

80 лв.

Разрешение за преместване от друго ВУ

200 лв.

Разрешение за преместване в друго ВУ

250 лв. + 30 % семестр. такса

Такса за приравнителен изпит - за 1 кредит:

 

    - български и чуждестранни студенти от Европейски съюз и ЕИП

35 лв.

    - чуждестранни студенти от държави, извън Европейски съюз и ЕИП

35 евро

Такса за издаване на индивидуален протокол за явяване на изпит

25 лв.

Такса прекъсване по желание

30 лв.

Такса отписване на студент по негово желание:

 

    - след приключване на учебната година

30 лв.

    - преди края на семестър

300 лв.

Възстановяване на студентски права:

 

    - след прекъсване по желание

80 лв.

    - след административно прекъсване

120 лв.

Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за студенти)

100 лв.

Сертификатен изпит за равнище на владеене на чужд език (за преподаватели)

150 лв.

Експресно издаване на сертификат за равнище на владеене на чужд език (до 3 дни)

такса + 50 лв.

Издаване на Сертификат на ВСУ за равнище на владеене на чужд език (превод на чужд език)

30 лв.

 

 

 

 

За неспазване на посочените срокове се дължи обезщетение за забава в размер на законната лихва за всеки просрочен ден.

При невнесена в посочените срокове такса за дистанционна форма за обучение, административно се прекъсва достъпа на студентите до сайта за дистанционно обучение.

При внасяне на семестриалните такси, студентите редовно обучение, които нямат навършена 26-годишна възраст и не подлежат на здравно осигуряване на друго основание, съгласно Закона за здравното осигуряване, следва да попълнят декларация.

 

Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:

 1. ТБ „Общинска банка“ АД
  BIC: SOMBBGSF
  IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;
  IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро (за чуждестранни студенти)
 2. За студенти от Филиал Смолян:
  ТБ "УниКредит Булбанк" АД
  BIC: UNCRBGSF
  IBAN: BG 79 UNCR 7527 1046409213 – в лева

Получаване на фактури

 • при плащане в брой – в офиса на „Общинска банка“ АД , стая №115, ВСУ
  Работно време: от 8:00 до 12:00 и от 13:00 ч. до 16:00 ч.
 • при плащане по банков път и чрез ПОС устройство – стая №110 – касата на ВСУ