гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Архитектура на сгради, съоръжения и детайли

Катедра "Архитектура и урбанистика" е една от трите катедри в Архитектурен факултет на Варненския свободен университет, открита като специалност през  1998 г. Обучението на студенти по специалност „Архитектура“ започва през учебната 2002/2003 год.
Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти за  научна, изследователска дейност и в практиката.
Варненският свободен университет „ Черноризец Храбър“ и конкретно катедра „Архитектура и урбанистика“ в Архитектурния факултет  има основен предмет на дейност обучение  по докторска програма "Архитектура на сгради, съоръжения и детайли", за която има получена акредитация за образователна и научна степен "доктор" по професионално направление 5.7 „ Архитектура, строителство и геодезия“ и научна специалност "Архитектура на сгради, съоръжения и детайли". Прогромата е обеспечена с високо кволифициран  академичен състав от хабилитирани преподаватели.
 
Университетът разполага с необходимата материална и финансова обезпеченост за провеждане на обучението. В университетския комплекс е разположена богата библиотека. Университетът осигурява на академичния състав и на докторантите условия за отпечатване и публикуване на научни трудове, учебници, монографии.  В предоставените условия за обучение е предоставена възможност за разнообразна академична мобилност.
За образователна и научна степен "доктор" по научната специалност „Архитектура на сгради, съоръжения и детайли" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".
 
Сроковете за обучение са както следва:
  • редовна докторантура – до 3 години, минимум 2 години;
  • задочна –докторантура – до 4 години, минимум 2 години;
  • докторантурата на самостоятелна подготовка до 3 години, минимум 1,5 години.