гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Специалности

Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен "доктор" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".

 

Сроковете за обучение са както следва:

  • редовна докторантура – до 3 години, минимум 2 години;
  • задочна докторантура – до 4 години, минимум 2 години;
  • докторантурата на самостоятелна подготовка до 3 години, минимум 1,5 години.

 

 

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" има получени акредитации за образователна и научна степен "доктор" по следните специалности:

 

Професионално направление 3.3 "Политически науки"
Докторски програми:
- Политология

Професионално направление 3.8 "Икономика"
Докторски програми:
- Политическа икономия
- Световно стопанство и международни икономически отношения
- Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"
Докторски програми:
- Организация и управление извън сферата на материалното производство
- Икономика и управление (индустрия)

Професионално направление 3.6. "Право"
Докторски програми:
- Конституционно право
- Гражданско и семейно право
- Административно право и административен процес
- Наказателно право
- Международно право и международни отношения
- Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
- Криминалистика
- Криминология

Професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки"
Докторски програми:
- Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки

Професионално направление 9.1 "Национална сигурност"
Докторски програми:
- Управление в сферата на сигурността и обществения ред

Професионално направление 3.2 "Психология"
Докторски програми:
- Обща психология
- Педагогическа и възрастова психология

Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторски програми:
- Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
- Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли
- Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
- Строителни конструкции
- Строителни материали, изделия и технологии за производството им
- Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

Професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство"
Докторски програми:
- Хореография

 

Контакти

 

Институт за обучение на докторанти

 

Директор: проф. д-р Павел Павлов
     Телефон: 052/359-616
     E-mail: pavlov_p@vfu.bg