гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Специалности

Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен "доктор" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".

 

Сроковете за обучение са както следва:

  • редовна докторантура – до 3 години, минимум 2 години;
  • задочна докторантура – до 4 години, минимум 2 години;
  • докторантурата на самостоятелна подготовка до 3 години, минимум 1,5 години.

 

 

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" има получени акредитации за образователна и научна степен "доктор" по следните специалности:

  

Професионално направление 3.8 "Икономика"
Докторски програми:
- Политическа икономия
- Световно стопанство и международни икономически отношения
- Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"
Докторски програми:
- Организация и управление извън сферата на материалното производство
- Икономика и управление (индустрия)

Професионално направление 3.6. "Право"
Докторски програми:
- Конституционно право
- Гражданско и семейно право
- Административно право и административен процес
- Наказателно право
- Международно право и международни отношения
- Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
- Криминалистика
- Криминология

Професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки"
Докторски програми:
- Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки

Професионално направление 9.1 "Национална сигурност"
Докторски програми:
- Управление в сферата на сигурността и обществения ред

Професионално направление 3.2 "Психология"
Докторски програми:
- Обща психология
- Педагогическа и възрастова психология

Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторски програми:
- Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
- Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли
- Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
- Строителни конструкции
- Строителни материали, изделия и технологии за производството им
- Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

Професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство"
Докторски програми:
- Хореография


Мобилности
 
Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ успешно реализира студентска мобилност с цел обучение и практика по програма „Еразъм+“, като мобилността се приема за един от важните количествени и качествени показатели за измерение на степента на интернационализация на университета.
За да се отговори по-добре на разнообразните нужди от учене и обучение на докторанти и да се гарантират равни възможности с тези, които имат статут на персонал в сферата на висшето образование, докторантите и наскоро завършилите докторантурата си лица („постдокторанти“)  могат да предприемат краткосрочни или дългосрочни периоди на физическа мобилност за обучение или стаж в чужбина. Насърчава се добавянето на виртуален компонент към физическата мобилност.
Мобилност за обучение и/или стажове за докторанти: от 5 до 30 дни или от 2 до 12 месеца физическа мобилност (мобилността за обучение може да включва допълнителен период на стаж, ако е планиран такъв).
 

Контакти

 

Център за подготовка на докторанти,  email: phd@vfu.bg
     
     Директор: проф. д-р Павел Павлов, телефон: 052/359-616
     
     Експерти:
     Радостина Димитрова, офис А426 (срещу книжарницата), 052/359-516, 0878 131307
     Борислава Христова, учебен корпус, офис 204, 052/359-510, 0878 417 490