гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Курс за допълнителна професионална квалификация по Училищна психология

 
Анотация: Програмата е предназначена за психолози, педагогически съветници, педагози, директори на учебни заведения и специалисти работещи в сферата на образованието и развитието на детето, както и за всички, които се обучават в бакалавърски, магистърски и докторски програми по психология и педагогика, и искат да повишават своите познания, компетентности и опит в полето на развитието на детето, академичните постижения, благополучие и психично здраве.
Цел на програмата: Да  осигури повишаване на  професионалните умениия в областта на психодиагнистиката и оценката на развитие в детската и юношеската възраст, в изготвяне на програми за преодоляване на трудностите в учебната дейност и повишаване на академичния успех, в провеждане на специфични обучения и водене на тренинги за повешаване на компетентостите и силните страни на децата и юношите, за справяне с агресията и тормоза в училище, както и за развитие на родителската компетентност. Програмата предлага възможности за повишаване  на уменията в областта на консултирането при деца в кризи, прилагане на психологични интервенции за подобряване на социалните взаимоотношения, развитието на силните страни и мотивация, както и за подпомагане развитието и благополучието на деца със специални потребности.
Програмата дава възможност за изграждане на специализирани знания и умения  в областта на:
•        Психичното развитие в детско-юношеска възрас.
•        Психопатологията на развитието в детско-юношеска възраст.
•        Учебната дейност, мотивацията за учене, оценката на постиженията в учебната дейност и краеативността.
•        Силните страни, оценката на силните страни и акитвностите за ятхното развитие.
•        Саморегулацията и поведението в детско-юношеската възраст.
•        Социалната компетентност  самооценката в детско-юношеската възрост
•        Родителската компетентност и умения за обучения на родители в повишаване на родителската компетентност.
•        Интервенициите за повишаване на благополучието в детската и юношеската възраст
•        Детската агресия и работа за превенция на агресията и тормоза в училище.
•        Стресът и кризите в юношеската възраст и умения за консултиране и справяне със стреса в училище.
•        За работа с деца със специални потребности в училище.
 
 Обучващите се придобиват специализирани професионални умения и компетенции за:
•        Оценка на психичното развитие в детска и юношеска възраст
•        Провеждане на обучения и водене на тренинги за развитие на способностите и силните страни на децата
•        Работа с родители и повишаване на родителската компетентност
•        Кризисни интервенции и справяне със стреса
•        Психологична подкрепа, социална адаптация и превенция на агресията в училище
•        Работа в екип със специалисти отговорни за развитието, здравето, благоплучието и оптималното функциониране в училище.

Продължителност на обучението: 1 година /2 семестъра.
Семестриална такса: 860лв.

 
Завършилите  следдипломната  квалификация  получават свидетелство за професионална квалификация        


ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
 
За контакти:
 
Николинка Даскалова

тел.: 052 359 609;
e-mail: nikolinka.daskalova@vfu.bg