гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Следдипломна професионална квалификация по РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“
и
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 организират за учебната 2024/2025 г.
следдипломна професионална квалификация по
РАННО ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ - АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
/за завършили педагогически специалности и специалности с учителска правоспособност – бакалаври, магистри, специалисти (учители)/

Срок на обучение: 1 година
Форми на обучение: задочно, занятия в електронна среда
Годишна такса: 1600 лв.

АНОТАЦИЯ
Следдипломната квалификация има за цел подготовката на педагогически кадри за реализиране на образователен процес по английски език в групите на детската градина  и класовете от началното училище. Обучението се провежда от утвърдени специалисти и включва дисциплини, които са ориентирани към теоретичната и практическа подготовка на курсистите като: методика на чуждоезиковото обучение, лингвистични особености на ранното чуждоезиково обучение, детска литература на английски език, компетентностен подход в чуждоезиковото обучение и иновации в образованието, практически английски език и др.

Изисквания за кандидатстване:
- учителска правоспособност;
- владеене на английски език на ниво B1.
  За установяване на езиковото ниво с кандидатите се провежда входящ тест и разговор.
 
Начин на дипломиране:  Курсът завършва с полагане на държавен изпит - писмен и устен.

Професионални компетентности:
След успешното приключване на курса, обучаемите ще могат да управляват ефективно учебен процес по английски език и да осъществяват чуждоезиково взаимодействие с деца, базирано на позитивна комуникация, интерактивност, индивидуален подход и сътрудничество.

Професионална квалификация: ранно чуждоезиково обучение – английски език .
Свидетелството за професионална квалификация ще бъде издадено от Софийски университет.

За контакти: Николинка Даскалова
тел.: 052 359 609;
e-mail: nikolinka.daskalova@vfu.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ