гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

УНИВЕРСИТЕТСКИ СЕРТИФИКАТ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Департаментът за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация Ви дава възможност да получите университетски сертификат. Той удостоверява Вашите знания и умения по чужд език за определено ниво.

  

http://www.vfu.bg/dcheo/images/us_2008_thumb.jpghttp://www.vfu.bg/dcheo/images/us_2009_thumb.jpghttp://www.vfu.bg/dcheo/images/us_2010_thumb.jpghttp://www.vfu.bg/dcheo/images/us_2011_thumb.jpg
Традиционно официално връчване на Университетски сертификат по чужд език

  

Предимства:

 • Базовите курсове по чужд език, включени в учебните планове на студентите от всички специалности на ВСУ "Черноризец Храбър", гарантират Вашата добра подготовка за явяване на изпит за сертификат.
 • Притежаването на сертификат за владеене на чужд език, отговарящ на Европейската езикова рамка, ще Ви осигури по-добра конкурентоспособност на пазара на труда и е предпоставка за намиране на добре заплатена работа в български и чуждестранни фирми.
 • Сертификатът има значение за освобождаване от изпит по чужд език или кандидатстване в следваща образователно - квалификационна степен.
 • Сертификат може да Ви е необходим още преди да сте се дипломирали.
 • Сертификатът гарантира пред всеки работодател в България и чужбина притежаването на необходимите знания и умения по съответния чужд език.
 • Сертификатът ще улесни мобилността Ви при участие в международни програми за обмен на студенти и преподаватели или стажове по специалността в чужбина.

  

Изпитите за получаване на сертификат по чужд език се провеждат се провеждат регулярно през учебната година по предварително определен график.

Записване: Записването за явяване на изпит става чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ по образец, придружена с фактура за платена такса.

 

Описание на изпитната процедура

 

ИЗПИТЪТ МОЖЕ ДА СЕ ПРОВЕЖДА И ON-LINE

 

Изпитът се състои от тест с писмена и устна част.

  

Примерни критерии за оценяване при присъствено провеждане на изпита

 

А. ПИСМЕН ТЕСТ.

Състои се от три подтеста, които се провеждат в рамките на определено време. За всеки един от тях кандидатите получават от квесторите писмени материали с тестови задачи и лист за отговори, на който попълват лични данни и избраните от тях отговори на задачите. Материалите и листа за отговори се събират от квесторите след изтичане на времето.

  1. ПОДТЕСТ ЗА РАЗБИРАНЕ ПРИ СЛУШАНЕ.

Продължителност: 10 – 30 минути

На кандидатите се дава инструкция на български език за изпълнението на задачите. Всички кандидати едновременно слушат аудиозапис на текст (диалог, част от диалог, монологично изказване) с продължителност от 5 до 8 минути. При прослушването на записа кандидатите трябва да извлекат максимум информация за темата на текста, личностите на изказващите се, евентуалните им отношения, изказаните мнения, мястото и времето на събитието, конкретни данни (числа, дати, имена). Записът се прослушва още два пъти за проверка на отговорите, след което квесторите събират листите за отговори.

  2. ПОДТЕСТ ЗА РАЗБИРАНЕ ПРИ ЧЕТЕНЕ.

Продължителност: 30 – 60 минути

Тази част се състои от тестови задачи върху текстове за четене, проверка на знанията по лексика и граматика чрез работа върху текстове.

  3. ПОДТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА ЗА ПИСАНЕ

Продължителност: 30 – 45 минути

Тази част се състои от съставяне на писмен текст по зададена тема с трудност, съобразена с нивото на изпита.

  

Б. УСТЕН ТЕСТ

1. ПОДТЕСТ ЗА ПРОВЕРКА НА УМЕНИЯТА ЗА ГОВОРЕНЕ

Продължителност: 10 – 15 минути

Изпитваният представя предварително подготвено 3-4 минутно изказване върху една от предварително обявените теми, чийто номер кандидатът е изтеглил. В рамките на всяка от общите теми всеки може да избере само отделен аспект, отделен частен проблем и да развие цялото си изказване върху него. Изпитващият задава кратки уточняващи въпроси конкретно към тезата, представената от кандидата.

Изложението Ви ще бъде оценявано според:

 • структурираността и свързаността на текста;
 • използвания в изложението Ви език;
 • разнообразие и правилна употреба на необходимата за темата лексика и езикови структури;
 • разбираемо произношение и нормално темпо;
 • лекота на изказа.

  

Оценяване

Оценяването става на основата на набран брой точки (правилни отговори при тестовите задачи и степен на изпълнение на очакванията при писменото и устно изразяване).

Изпитът е взет при постижение най-малко 60% показани умения и навици.

  

Какви са гаранциите за качество на сертификата?

 • Изпитите се провеждат съгласно европейските стандарти за оценка на езиковата компетентност.