гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Акредитация и система за управление на качеството

Акредитация

Акредитация 
Акредитация

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" получи четвърта институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.21 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката, която университетът получи, е сред най-високите давани на висшите училища у нас.

Високата акредитационна оценка на висшето училище е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието и адаптирането на учебните програми и подготовката на студентите към динамичните условия на пазара на труда. Тя гарантира високото качество на академичния продукт и стратегическото развитие на научно-изследователската дейност.
 

Пълен списък с получените акредитации:

І. Институционална акредитация

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи поредна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС на Република България на 13.06.2019 г. за срок от шест години с оценка 9,21 (девет цяло и двадесет и една стотна) при най-високата възможна 10.
 
Допълнителна информация може да бъде открита на официалната страница на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) при МС на РБ на адрес: https://www.neaa.government.bg/akreditirani-institucii/visshi-uchilischa
 
ІІ. Акредитирани професионални направления
 
 
1. Професионално направление 3.2 "Психология" е акредитирано от НАОА на 08.12.2022 г. за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО с оценка 9,04 (девет цяло нула четири стотни) при най-високата възможна 10.
2. Професионално направление 3.3 "Политически науки" е акредитирано от НАОА на 08.07.2021 г. за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО с оценка 8,01 (осем цяло и една стотна) при най-високата възможна 10.
3. Професионално направление 3.7 "Администрация и управление" е акредитирано от НАОА на 15.01.2022 г. за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО с оценка 9,23 (девет цяло и двадесет и три стотни) при най-високата възможна 10.
4. Професионално направление 3.8 "Икономика" е акредитирано от НАОА на 12.05.2021 г. за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО с оценка 8,96 (осем цяло и деветдесет и шест стотни) при най-високата възможна 10.
5. Професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" е акредитирано от НАОА на 13.04.2020 г. за срок от пет години с оценка 8,94 (осем цяло и деветдесет и четири стотни) при най-високата възможна 10.
6. Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия" е акредитирано от НАОА на 14.10.2016 г. за срок от шест години с оценка 9,14 (девет цяло и четиринадесет стотни) при най-високата възможна 10.
7. Професионално направление 8.2 "Изобразително изкуство" е акредитирано от НАОА на 24.03.2021 г. за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО с оценка 9,03 (девет цяло и три стотни) при най-високата възможна 10.
8. Професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство" е акредитирано от НАОА на 06.03.2019 г. за срок от пет години с оценка 7,35 (седем цяло и тридесет и пет стотни) при най-високата възможна 10.
9. Професионално направление 9.1 "Национална сигурност" е акредитирано от НАОА на 10.12.2020 г. за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО с оценка 9,03 (девет цяло и три стотни) при най-високата възможна 10.
 
Допълнителна информация може да бъде открита на официалната страница на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) при МС на РБ на адрес: https://www.neaa.government.bg/129-profesionalni-napravlenija/415-akreditirani-profesionalni-napravlenija-v-vsu
 
ІІІ. Акредитирани специалности от регулираните професии
 
1. Специалност от регулираните професии "Право" е акредитирана от НАОА на 11.07.2019 г. за срок от пет години с оценка 8,63 (осем цяло и шестдесет и три стотни) при най-високата възможна 10.
2. Специалност от регулираните професии "Архитектура" е акредитирана от НАОА на 25.03.2021 г. за срок от шест години с оценка 9,07 (девет цяло и седем стотни) при най-висока възможна 10.
 
Допълнителна информация може да бъде открита на официалната страница на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) при МС на РБ на адрес: https://www.neaa.government.bg/129-profesionalni-napravlenija/415-akreditirani-profesionalni-napravlenija-v-vsu
 
 
ІV. Програмни акредитации за образователна и научна степен "доктор" – Акредитирани от НАОА научни специалности
 
1. Докторска програма "Обща психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 08.12.2022 г. с оценка 8,95 (осем цяло и деветдесет и пет стотни) за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО в Юридическия факултет.
2. Докторска програма "Педагогическа и възрастова психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 08.12.2022 г. с оценка 9,09 (девет цяло и девет стотни) за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО в Юридическия факултет.
3. Докторска програма "Политология" от професионално направление 3.3. Политически науки, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 16.01.2020 г. с оценка 9,00 (девет цяло) за срок до 16.01.2026 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
4. Докторска програма "Теория на държавата и правото. Политически и правни учения" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 18.02.2021 г. с оценка 8,65 (осем цяло и шестдесет и пет стотни) за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО в Юридическия факултет.
5. Докторска програма "Административно право и административен процес" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 30.01.2020 г. с оценка 8,99 (осем цяло и деветдесет и девет стотни) за срок до 30.01.2025 г. в Юридическия факултет.
6. Докторска програма "Наказателно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 30.01.2020 г. с оценка 9,19 (девет цяло и деветнадесет стотни) за срок до 30.01.2026 г. в Юридическия факултет.
7. Докторска програма "Конституционно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 13.04.2023 г. с оценка 8,08 (осем цяло и осем стотни) за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО в Юридическия факултет.
8. Докторска програма "Гражданско и семейно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 06.10.2022 г. с оценка 8,70 (осем цяло и седемдесет стотни) за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО в Юридическия факултет.
9. Докторска програма "Международно право и международни отношения" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 27.10.2016 г. с оценка 9,12 (девет цяло и дванадесет стотни) за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет.
10. Докторска програма "Криминалистика" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 27.10.2016 г. с оценка 9,02 (девет цяло и две стотни) за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет.
11. Докторска програма "Криминология" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 27.10.2016 г. с оценка 9,11 (девет цяло и единадесет стотни) за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет.
12. Докторска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 8.09.2021 г. с оценка 9,35 (девет цяло и тридесет и пет стотни) за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО във факултет „Международна икономика и администрация“.
13. Докторска програма "Икономика и управление" (индустрия) от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 12.01.2023 г. с оценка 9,11 (девет цяло и единадесет стотни) за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО във факултет „Международна икономика и администрация“.
14. Докторска програма "Политическа икономия" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 15.07.2020 г. с оценка 8,55 (осем цяло и петдесет и пет стотни) за срок до 15.07.2025 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
15. Докторска програма "Световно стопанство и международни икономически отношения" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 19.05.2022 г. с оценка 8,97 (осем цяло и деветдесет и седем стотни) за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО във факултет „Международна икономика и администрация“.
16. Докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, акредитирана на 15.07.2020 г. с акредитационна оценка 8,58 (осем цяло и петдесет и осем стотни) за срок до 15.07.2025 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
17. Докторска програма "Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки" от професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, акредитирана на 13.04.2020 г. с оценка 8,63 (осем цяло и шестдесет и три стотни) за срок до 13.04.2025 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.
18. Докторска програма "Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки, акредитирана на 12.07.2019 г. с оценка 9,16 (девет цяло и шестнадесет стотни) за срок до 12.07.2025 г. в Архитектурния факултет.
19. Докторска програма "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки, акредитирана на 12.07.2019 г. с оценка 9,10 (девет цяло и десет стотни) за срок до 12.07.2025 г. в Архитектурния факултет.
20. Докторска програма "Строителни конструкции" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки, акредитирана на 14.10.2016 г. с оценка 9,21 (девет цяло и двадесет и една стотни) за срок до 14.10.2022 г. в Архитектурния факултет.
21. Докторска програма "Строителни материали, изделия и технологии за производството им" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки, акредитирана на 14.10.2016 г. с оценка 8,69 (осем цяло и шестдесет и девет стотни) за срок до 14.10.2021 г. в Архитектурния факултет.
22. Докторска програма „Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки, акредитирана на 23.04.2021 г. с оценка 9,13 (девет цяло и тринадесет стотни) за срок до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО в Архитектурния факултет.
23. Докторска програма "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки, акредитирана на 14.10.2016 г. с оценка 9,33 (девет цяло и тридесет и три стотни) за срок до 14.10.2022 г. в Архитектурния факултет.
24. Докторска програма "Хореография" от професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, област на висшето образование 8. Изкуства, акредитирана на 6.03.2019 г. с оценка 8,40 (осем цяло и четиридесет стотни) за срок до 06.03.2024 г. в Архитектурния факултет.
25. Докторска програма "Управление в сферата на сигурността и обществения ред" от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, акредитирана на 10.12.2020 г. с оценка 9,02 (девет цяло и две стотни) за срок до до следващата акредитация на професионалното направление, съгласно графика по чл. 81, ал.2 от ЗВО в Юридическия факултет.
 
 
Допълнителна информация може да бъде открита на официалната страница на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) при МС на РБ на адрес: https://www.neaa.government.bg/130-akreditirani-doktorski-programi-vav-vu/518-akreditirani-doktorski-programi-vav-varnenski-svoboden-universitet


Сертификати

 

 

 На 1 март 2022 г. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ беше ресертифициран за седми пореден път от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS Certification в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015 и получи сертификат с акредитация от UKAS (Великобритания) за срок от 3 години - до 2025 г.
 
Първата сертификация на ВСУ „Черноризец Храбър“ бе през 2001 година. Университетът има седем успешно преминали сертификационни цикъла, всеки от които за период от три години. От 1 март 2022 г. ВСУ е с трета ресертификация по изискванията на стандарта ISO 9001:2015.
Системата за управление на качеството на ВСУ „Черноризец Храбър" доказва устойчиво развитие във времето. В България няма друго висше училище, което да е с 21-годишен непрекъсваем цикъл на сертифицирана система за управление на качеството.
 
ISO е Международна организация по стандартизация, в която участват организации от над 100 страни в света.Тя разработва различни стандарти за управление на качеството в редица сфери на деловия живот. Стандартите на ISO са приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и заместват националните с общоприети международни стандарти. Те служат за подобряване на комуникацията и развитието на международната кооперация в световен мащаб.
 
Областта на сертификация на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” по ISO 9001:2015 за периода 2022 – 2025 г. включва:
- Предлагане и организиране на акредитирано висше образование;
- Провеждане на следдипломна квалификация и специализация, преквалификация и обучение през целия живот;
- Извършване на научноизследователска и експертно-консултантска дейност;
- Разработване и участие в международни и национални научно-приложни проекти и инициативи;
- Осигуряване на междууниверситетско сътрудничество и академична мобилност на студенти, преподаватели и административен състав в т.ч. и в съответствие със системата за трансфер на академични кредити (ECTS).
 
Цели, които си поставя ВСУ с внедряването на ISO 9001:2015:
 

 • постоянно усъвършенстване качеството на академичния продукт;
 • осъществяване програмна акредитация на професионалните направления, специалностите от регулираните професии и докторските програми в съответствие с промените в Закона за висше образование;
 • адаптивност и гъвкавост на пазара на образователните услуги;
 • ефективно реализиране на научния продукт в условията на пазарна икономика;
 • интегриране в глобалното академично пространство.
  
Предимствата от действието на университетската системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015, се проявяват в следните направления:
 • Независимо и обективно оценяване на системата за управление на качеството.
 • Въвеждане на ясни критерии и показатели на дейността на отделното звено.
 • Стимулиране на системно, точно и прецизно водене на документацията.
 • Своевременно и обективно разкриване и дефиниране на проблемите.
 • Подпомагане на ръководството при вземане на управленски решения.
 
 
 

 Варненският свободен университет е първото висше училище в България, сертифицирано по международния стандарт ISO 14001:2015 за управление на околната среда. Сертификатът е издаден от TÜV Rheinland Bulgaria и е със срок на валидност от три години.
Процедурата е част от проекта „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021“, финансиран по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.
Отношението към околната среда е водещ приоритет и отговорност на ВСУ “Черноризец Храбър”. Университетът променя едновременно средата и отношението, като отговаря на най-високите стандарти за устойчивост, основани на научни, образователни, икономически, екологични и социални критерии. Активната дейност за опазването на околната среда надхвърля нормативните изисквания и показва отговорността на университетската общност към природата и обществото.
Ръководството на университета, студентите, преподавателите и администрацията са единни в усилията си за промяна на нагласите, свързани с опазването на околната среда.

Повече информация


 

 

Вътрешни одити


През периода 28 ноември - 9 декември 2022 г. се проведе XXXV (тридесет и пети) вътрешен одит на Системата за управление на качеството на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

В съответствие с утвърдения график за провеждане на вътрешни одити за 2022 г. и определените със заповед на ректора на ВСУ комисии от вътрешни одитори, бе извършен вътрешен одит във всички основни структурни звена на университета съгласно приетия въпросник.

По традиция през 2022 г. в състава на одитните комисии са включени представители на различни работодателски организации и представители на студентите, които са преминали обучение за вътрешни одитори.

Обобщените резултати от вътрешния одит са анализирани от одиторите и към ръководствата на звената са отправени двадесет и седем конкретни препоръки за подобряване функционирането на Системата за управление на качеството във ВСУ. Регистрирано е едно несъответствие, което е закрито съгласно поставения в доклада на одиторите срок.

Основният извод, който е направен в следствие работата на одитните комисии е, че в структурните звена на ВСУ „Черноризец Храбър“ системата за управление и поддържане на качеството отговаря на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 и допринася за повишаване на качествените индикатори на цялостната дейност на академичния състав.
 
През месец април 2023 г. на заседание на Академичния съвет на ВСУ е направен текущ преглед за степента на изпълнение на направените препоръки от вътрешния одит и за статуса на установените несъответствия. Предприетите мерки по регистрираните препоръки от одита и тяхната ефективност се отчитат веднъж в семестър на заседания на факултетите, катедрите и от ръководствата на звената.
 

Външни одити


В съоветствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, на 27 февруари 2023 г. екип от одитори на международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification проведе първия надзорен одит на университетската система за управление на качеството след третата ресертификация на университета през 2022 г. по последната серия на международния стандарт ISO 9001:2015.
 
Основни констатации:
Одитът е базиран на процесите в организацията и се фокусира върху важните аспекти в дейността на ВСУ ”Черноризец Храбър”, съществуващите рискове и цели по качеството. Използваните методи за одит са интервюта, наблюдения на дейности и наблюдения на работната среда, преглед на документираната информация и записи по качеството. Констатирано е, че:
 1. Документацията на Системата за управление на качеството демонстрира съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 и осигурява необходимата структура, която да поддържа внедряването и поддържането на системата.
 2. Актуалната версия на Наръчника по качеството е утвърдена с решение на Академичния съвет от 1.02.2019 г. На финален етап на подготовка е ново издание на Наръчника по качеството.
 3. Организацията демонстрира ефективно внедряване, поддържане и подобряване на системата си за управление на качеството.
 4. Организацията демонстрира създаването и проследяването на подходящи ключови цели и цели за изпълнение.
 5. Политиката по качеството е подходяща за целите на организацията.
 6. Програмата за вътрешния одит отговаря на изискванията на одиторския стандарт. Програмата за вътрешен одит е внедрена и се изпълнява в цялост в организацията и демонстрира ефективност като инструмент за поддържане и подобряване на системата за управление на качеството.
 7. Висшият мениджмънт осъществява постоянен преглед на системата за управление на организацията.
 8. Организацията извършва анализи и разбира нуждите и очакванията на обучаемите, както и съответните законови и регулаторни изисквания, свързани с образователния продукт.
 9. Организацията е осигурила наличието на ресурси, необходими за подпомагане функционирането на процесите и тяхното наблюдение.
 10. Организацията гарантира, че характеристиките на продукта са определени така, че да се отговори на клиента и на законовите/нормативните изисквания; следи и контролира определените характеристики на продукта.
 11. По време на външния одит системата за управление на качеството на  ВСУ ”Черноризец Храбър” демонстрира цялостно съответствие с изисквания на стандарт ISO 9001: 2015.
 
Коментари на одиторския екип:
 1. Чрез своята система за управление на качеството организацията предоставя продукти и услуги в рамките на обхвата на сертифицирането, които отговарят на изискванията на заинтересованите страни и на приложимите закони и разпоредби в сектора на висшето образование.
 2. Организацията е дефинирала процеси и ресурси, необходими за постигане на очакваните резултати, като ги наблюдава и контролира непрекъснато по подходящ начин.
 3. Въведени са систематични процеси за подобрение за да се гарантира, че към всички установени несъответствия са адресирани подходящи коригиращи действия в съответствие с изискванията за коригиращи действия на одиторския стандарт с цел да се предотврати повторната им поява, включително и към постъпили жалби от клиенти.
 
Одиторите не са формулирали бележки, не са отправили препоръки за подобрение и не са констатирали несъответствия или неизпълнение на изисквания във връзка с управлението и функционирането на Системата за управление на качеството на ВСУ „Черноризец Храбър”.
 
Одиторите заключават, че организацията е създала и поддържа своята система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 и демонстрира способността на системата да постига изисквания за услуги в обхвата на политиката и целите на организацията.

НАРЪЧНИК НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВСУ

Политиката по качество на ВСУ “Черноризец Храбър”Последна акутализация на страницата: 28.07.2023