гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Акредитация и система за управление на качеството

Акредитация

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" получи четвърта институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.21 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката, която университетът получи, е сред най-високите давани на висшите училища у нас.

Високата акредитационна оценка на висшето училище е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието и адаптирането на учебните програми и подготовката на студентите към динамичните условия на пазара на труда. Тя гарантира високото качество на академичния продукт и стратегическото развитие на научно-изследователската дейност.
 

Пълен списък с получените акредитации:

І. Институционална акредитация

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи поредна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС на Република България на 13.06.2019 г. за срок от шест години с оценка 9,21 (девет цяло и двадесет и една стотна) при най-високата възможна 10.

 

ІІ. Акредитирани професионални направления
 
 
1. Професионално направление 3.2 "Психология" е акредитирано от НАОА на 20.10.2015 г. за срок от шест години с оценка 9,06 (девет цяло нула шест стотни) при най-високата възможна 10.
2. Професионално направление 3.3 "Политически науки" е акредитирано от НАОА на 06.07.2015 г. за срок от пет години с оценка 8,53 (осем цяло и петдесет и три стотни) при най-високата възможна 10. /в процедура/
3. Професионално направление 3.7 "Администрация и управление" е акредитирано от НАОА на 03.09.2014 г. за срок от шест години с оценка 9,30 (девет цяло и тридесет стотни) при най-високата възможна 10. /в процедура/
4. Професионално направление 3.8 "Икономика" е акредитирано от НАОА на 28.07.2021 г. за срок от четири години с оценка 8,96 (осем цяло и двадесет и шест стотни) при най-високата възможна 10.
5. Професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" е акредитирано от НАОА на 13.04.2020 г. за срок от пет години с оценка 8,94 (осем цяло и деведесет и четири стотни) при най-високата възможна 10.
6. Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия" е акредитирано от НАОА на 14.10.2016 г. за срок от шест години с оценка 9,14 (девет цяло и четиринадесет стотни) при най-високата възможна 10.
7. Професионално направление 8.2 "Изобразително изкуство" е акредитирано от НАОА на 24.03.2021 г. с оценка 9,03 (девет цяло нула три стотни) при най-високата възможна 10. /в процедура/
8. Професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство" е акредитирано от НАОА на 06.03.2019 г. за срок от пет години с оценка 7,35 (седем цяло и тридесет и пет стотни) при най-високата възможна 10.
9. Професионално направление 9.1 "Национална сигурност" е акредитирано от НАОА на 12.10.2020 г. за срок от шест години с оценка 9,03 (девет цяло нула три стотни) при най-високата възможна 10.

 

ІІІ. Акредитирани специалности от регулираните професии
 
1. Специалност от регулираните професии "Право" е акредитирана от НАОА на 11.07.2019 г. за срок от пет години с оценка 8,63 (осем цяло и шестдесет и три стотни) при най-високата възможна 10.
2. Специалност от регулираните професии "Архитектура" е акредитирана от НАОА на 03.12.2015 г. за срок от пет години с оценка 8,74 (осем цяло и седемдесет и четири стотни) при най-висока възможна 10.

 

ІV. Програмни акредитации за образователна и научна степен "доктор" – Акредитирани от НАОА научни специалности

 
 1. Докторска програма "Обща психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,10 (девет цяло и десет стотни) за срок до 20.10.2021 г. в Юридическия факултет.

 2. Докторска програма "Педагогическа и възрастова психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,12 (девет цяло и дванадесет стотни) за срок до 20.10.2021 г. в Юридическия факултет.

 3. Докторска програма "Социална, организационна и консултативна психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,74 (осем цяло и седемдесет и четири стотни) за срок до 20.10.2020 г. в Юридическия факултет.

 4. Докторска програма "Политология" от професионално направление 3.3. Политически науки, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,00 (девет цяло) за срок до 16.01.2026 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 5. Докторска програма "Теория на държавата и правото. Политически и правни учения" от професионална направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,01 (девет цяло и една стотна) за срок до 19.06.2020 г. в Юридическия факултет.

 6. Докторска програма "Административно право и административен процес" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,99 (осем цяло и деветдесет и девет стотни) за срок до 30.01.2025 г. в Юридическия факултет.

 7. Докторска програма "Наказателно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,19 (девет цяло и деветнадесет стотни) за срок до 30.01.2026 г. в Юридическия факултет.

 8. Докторска програма "Конституционно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,81 (осем цяло и осемдесет и една стотни) за срок до 27.10.2021 г. в Юридическия факултет.

 9. Докторска програма "Гражданско и семейно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,83 (осем цяло и осемдесет и три стотни) за срок до 27.10.2021 г. в Юридическия факултет.

 10. Докторска програма "Международно право и международни отношения" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,12 (девет цяло и дванадесет стотни) за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет.

 11. Докторска програма "Криминалистика" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,02 (девет цяло и две стотни) за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет.

 12. Докторска програма "Криминология" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,11 (девет цяло и единадесет стотни) за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет.

 13. Докторска програма "Социално управление" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,08 (девет цяло и осем стотни) за срок до 03.09.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 14. Докторска програма "Организация и управление на производството (индустрия)" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,40 (девет цяло и четиридесет стотни) за срок до 03.09.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 15. Докторска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,50 (девет цяло и петдесет стотни) за срок до 03.09.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 16. Докторска програма "Икономика и управление" (индустрия) от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,23 (девет цяло и двадесет и три стотни) за срок до 17.06.2021 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 17. Докторска програма "Политическа икономия" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,76 (осем цяло и седемдесет и шест стотни) за срок до 17.06.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 18. Докторска програма "Световно стопанство и международни икономически отношения" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,36 (девет цяло и тридесет и шест стотни) за срок до 17.06.2021 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 19. Докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,38 (осем цяло и тридесет и осем стотни) за срок до 17.06.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 20. Докторска програма "Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки" от професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика с акредитационна оценка 8,13 (осем цяло и тринадесет стотни) за срок до 12.01.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 21. Докторска програма "Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 9,16 (девет цяло и шестнадесет стотни) за срок до 12.07.2025 г. в Архитектурния факултет.

 22. Докторска програма "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 9,10 (девет цяло и десет стотни) за срок до 12.07.2025 г. в Архитектурния факултет.

 23. Докторска програма "Строителни конструкции" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 9,21 (девет цяло и двадесет и една стотни) за срок до 14.10.2022 г. в Архитектурния факултет.

 24. Докторска програма "Строителни материали, изделия и технологии за производството им" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 8,69 (осем цяло и шестдесет и девет стотни) за срок до 14.10.2021 г. в Архитектурния факултет.

 25. Докторска програма „Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 8,77 (осем цяло и седемдесет и седем стотни) за срок до 03.12.2020 г. в Архитектурния факултет.

 26. Докторска програма "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 9,33 (девет цяло и тридесет и три стотни) за срок до 14.10.2022 г. в Архитектурния факултет.

 27. Докторска програма "Хореография" от професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, област на висшето образование 8. Изкуства с акредитационна оценка 8,40 (осем цяло и четиридесет стотни) за срок до 06.03.2024 г. в Архитектурния факултет.

 28. Докторска програма "Управление в сферата на сигурността и обществения ред" от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана с акредитационна оценка 9,30 (девет цяло и тридесет стотни) за срок до 02.07.2020 г. в Юридическия факултет.


Сертификати

 

 
Акредитация 
Акредитация

 
На 1 март 2019 г. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ беше ресертифициран за шести пореден път от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS Certification в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015 и получи сертификат с акредитация от UKAS (Великобритания) за срок от 3 години - до 2022 г.
 
Първата сертификация на ВСУ „Черноризец Храбър“ бе през 2001 година. Университетът има шест успешно преминали сертификационни цикъла, всеки от които за период от три години. От 1 март 2019 г. ВСУ е с втора ресертификация по изискванията на стандарта ISO 9001:2015.
Системата за управление на качеството на ВСУ „Черноризец Храбър" доказва устойчиво развитие във времето. В България няма друго висше училище, което да е с 18-годишен непрекъсваем цикъл на сертифицирана система за управление на качеството.
 
ISO е Международна организация по стандартизация, в която участват организации от над 100 страни в света.Тя разработва различни стандарти за управление на качеството в редица сфери на деловия живот. Стандартите на ISO са приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и заместват националните с общоприети международни стандарти. Те служат за подобряване на комуникацията и развитието на международната кооперация в световен мащаб.
 
Областта на сертификация на Варненския свободен университет по ISO 9001:2015 за периода 2019 – 2022 г. включва:
- Предлагане на акредитирано висше образование, провеждане на следдипломна квалификация и специализация, преквалификация и обучение през целия живот.
- Извършване на научноизследователска и експертно-консултантска дейност.
- Разработване и участие в международни и национални научно-приложни проекти и инициативи.
- Осигуряване на междууниверситетско сътрудничество и академична мобилност на студенти, преподаватели и административен състав в т.ч. и в съответствие със системата за трансфер на академични кредити (ECTS).
 
Цели, които си поставя ВСУ с внедряването на ISO 9001:2015:

 • постоянно усъвършенстване качеството на академичния продукт;
 • осъществяване програмна акредитация на професионални направления и на специалностите от регулираните професии в съответствие с промените в Закона за висше образование;
 • адаптивност и гъвкавост на пазара на образователните услуги;
 • ефективно реализиране на научния продукт в условията на пазарна икономика;
 • интегриране в глобалното академично пространство.
 
 
Предимствата от действието на университетската системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015, се проявяват в следните направления:
 • Независимо и обективно оценяване на системата за управление на качеството.
 • Въвеждане на ясни критерии и показатели на дейността на отделното звено.
 • Стимулиране на системно и акуратно водене на документацията.
 • Своевременно и обективно разкриване и дефиниране на проблемите.
 • Подпомагане на ръководството при вземане на управленски решения.
 

Вътрешни одити


През периода 14-25 януари 2019 г. се проведе XXXI (тридесет и първи) вътрешен одит на Системата за управление на качеството на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

В съответствие с утвърдения график за провеждане на вътрешни одити за 2019 г. и определените със заповед на ректора на ВСУ комисии от вътрешни одитори, бе извършен вътрешен одит във всички основни структурни звена на университета съгласно приет въпросник.

По традиция през 2019 г. в състава на одитните комисии са включени представители на различни работодателски организации и представители на студентите, които са преминали обучение за вътрешни одитори.

Обобщените резултати от вътрешния одит са анализирани от одиторите и към ръководствата на звената са отправени шестдесет конкретни препоръки за подобряване функционирането на Системата за управление на качеството във ВСУ.

Основният извод, който е направен в следствие работата на одитните комисии е, че в структурните звена на ВСУ „Черноризец Храбър“ системата за управление и поддържане на качеството отговаря на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 и допринася за повишаване на качествените индикатори на цялостната дейност на академичния състав.
 


През периода 9-20 декември 2019 г. се проведе XXXII (тридесет и втори) вътрешен одит на Системата за управление на качеството на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

В съответствие с утвърдения график за провеждане на вътрешни одити за 2019 г. и определените със заповед на ректора на ВСУ комисии от вътрешни одитори, бе извършен вътрешен одит във всички основни структурни звена на университета съгласно приет въпросник.

По традиция през 2019 г. в състава на одитните комисии са включени представители на различни работодателски организации и представители на студентите, които са преминали обучение за вътрешни одитори. Обобщените резултати от вътрешния одит са анализирани от одиторите и към ръководствата на звената са отправени шестдесет и седем конкретни препоръки за подобряване функционирането на Системата за управление на качеството във ВСУ.

Основният извод, който е направен в следствие работата на одитните комисии е, че в структурните звена на ВСУ „Черноризец Храбър“ системата за управление и поддържане на качеството отговаря на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 и допринася за повишаване на качествените индикатори на цялостната дейност на академичния състав. 

Външни одити


Във връзка с изискванията на стандарта ISO 9001:2015, на 28 февруари 2020 г. екип от одитори на международната сертифицираща организация Bureau Veritas Certification проведе първия надзорен външен одит на университетската система за управление на качеството след ресертифицирането на университета през 2019 г. по последната серия на международния стандарт ISO 9001:2015.
 
Основни констатации:
Одитът е базиран на процесите в организацията и се фокусира върху важните аспекти в дейността на ВСУ ”Черноризец Храбър”, съществуващите рискове и цели по качеството. Използваните методи за одит са интервюта, наблюдения на дейности и наблюдения на работната среда, преглед на документацията и записите по качеството. Констатирано е, че:
 1. Документацията на Системата за управление на качеството демонстрира съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 и осигурява необходимата структура, която да поддържа внедряването и поддържането на системата.
 2. Организацията демонстрира ефективно внедряване, поддържане и подобряване на системата си за управление на качеството.
 3. Организацията демонстрира създаването и проследяването на подходящи ключови цели и цели за изпълнение.
 4. Политиката по качеството е подходяща за целите на организацията.
 5. Програмата за вътрешния одит отговаря на изискванията на одиторския стандарт. Програмата за вътрешен одит е напълно внедрена и демонстрира ефективност като инструмент за поддържане и подобряване на системата за управление на качеството.
 6. Висшият мениджмънт осъществява постоянен преглед на системата за управление на организацията.
 7. По време на външния одит системата за управление на качеството на  ВСУ ”Черноризец Храбър” демонстрира цялостно съответствие с изисквания на стандарт ISO 9001: 2015.
 
Коментари на одиторския екип:
 1. Чрез системата за управление на качеството организацията предоставя продукти и услуги в рамките на обхвата на сертифициране, които отговарят на изискванията на заинтересованите страни и на приложимите закони и разпоредби за сектора на висшето образование.
 2. Организацията е дефинирала процеси и разполага с необходимите ресурси за постигане на очакваните резултати, като непрекъснато ги наблюдава и контролира по подходящ начин.
 3. Въведени са систематични процеси за подобрение, за да се гарантира, че за всички установени несъответствия са адресирани подходящи коригиращи действия в съответствие с изискванията за коригиращи действия на одиторския стандарт, за да се предотврати повторната им поява.
 
Одиторите не са формулирали бележки, не са отправили препоръки за подобрение и не са констатирали несъответствия или неизпълнение на изисквания във връзка с управлението и функционирането на СУК на ВСУ „Черноризец Храбър”.
 
Одиторите заключават, че организацията е създала и поддържа своята система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015 и демонстрира способността на системата да постига изисквания за услуги в обхвата на политиката и целите на организацията.
 
 


Политиката по качество на ВСУ “Черноризец Храбър”