гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Акредитация и система за управление на качеството

Акредитация

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър" получи четвърта институционална акредитация за максимален 6-годишен период с оценка 9.21 при най-високата възможна 10. Документът се издава от Националната агенция по оценяване и акредитация. Оценката, която университетът получи, е сред най-високите давани на висшите училища у нас.

Високата акредитационна оценка на висшето училище е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието и адаптирането на учебните програми и подготовката на студентите към динамичните условия на пазара на труда. Тя гарантира високото качество на академичния продукт и стратегическото развитие на научно-изследователската дейност.
 

Пълен списък с получените акредитации:

І. Институционална акредитация

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ получи поредна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към МС на Република България на 13.06.2019 г. за срок от шест години с оценка 9,21 (девет цяло и двадесет и една стотна) при най-високата възможна 10.


ІІ. Акредитирани професионални направления
 
 
1. Професионално направление 3.2 "Психология" е акредитирано от НАОА на 20.10.2015 г. за срок от шест години с оценка 9,06 (девет цяло нула шест стотни) при най-високата възможна 10.
2. Професионално направление 3.3 "Политически науки" е акредитирано от НАОА на 06.07.2015 г. за срок от пет години с оценка 8,53 (осем цяло и петдесет и три стотни) при най-високата възможна 10.
3. Професионално направление 3.7 "Администрация и управление" е акредитирано от НАОА на 03.09.2014 г. за срок от шест години с оценка 9,30 (девет цяло и тридесет стотни) при най-високата възможна 10.
4. Професионално направление 3.8 "Икономика" е акредитирано от НАОА на 28.05.2014 г. за срок от шест години с оценка 9,01 (девет цяло и една стотна) при най-високата възможна 10.
5. Професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки" е акредитирано от НАОА на 12.01.2015 г. за срок от пет години с оценка 8,13 (осем цяло и тринадесет) при най-високата възможна 10.
6. Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия" е акредитирано от НАОА на 14.10.2016 г. за срок от шест години с оценка 9,14 (девет цяло и четиринадесет стотни) при най-високата възможна 10.
7. Професионално направление 8.2 "Изобразително изкуство" е акредитирано от НАОА на 18.12.2013 г. за срок от шест години с оценка 9,15 (девет цяло и петнадесет стотни) при най-високата възможна 10.
8. Професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство" е акредитирано от НАОА на 06.03.2019 г. за срок от пет години с оценка 7,35 (седем цяло и тридесет и пет стотни) при най-високата възможна 10.
9. Професионално направление 9.1 "Национална сигурност" е акредитирано от НАОА на 02.07.2014 г. за срок от шест години с оценка 9,25 (девет цяло и двадесет и пет стотни) при най-високата възможна 10.


ІІІ. Акредитирани специалности от регулираните професии
 
1. Специалност от регулираните професии "Право" е акредитирана от НАОА на 11.07.2019 г. за срок от пет години с оценка 8,63 (осем цяло и шестдесет и три стотни) при най-високата възможна 10.
2. Специалност от регулираните професии "Архитектура" е акредитирана от НАОА на 03.12.2015 г. за срок от пет години с оценка 8,74 (осем цяло и седемдесет и четири стотни) при най-висока възможна 10.


ІV. Програмни акредитации за образователна и научна степен "доктор" – Акредитирани от НАОА научни специалности

 
 1. Докторска програма "Обща психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,10 (девет цяло и десет стотни) за срок до 20.10.2021 г. в Юридическия факултет.

 2. Докторска програма "Педагогическа и възрастова психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,12 (девет цяло и дванадесет стотни) за срок до 20.10.2021 г. в Юридическия факултет.

 3. Докторска програма "Социална, организационна и консултативна психология" от професионално направление 3.2. Психология, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,74 (осем цяло и седемдесет и четири стотни) за срок до 20.10.2020 г. в Юридическия факултет.

 4. Докторска програма "Политология" от професионално направление 3.3. Политически науки, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,00 (девет цяло) за срок до 16.01.2026 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 5. Докторска програма "Теория на държавата и правото. Политически и правни учения" от професионална направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,01 (девет цяло и една стотна) за срок до 19.06.2020 г. в Юридическия факултет.

 6. Докторска програма "Административно право и административен процес" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,99 (осем цяло и деветдесет и девет стотни) за срок до 30.01.2025 г. в Юридическия факултет.

 7. Докторска програма "Наказателно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,19 (девет цяло и деветнадесет стотни) за срок до 30.01.2026 г. в Юридическия факултет.

 8. Докторска програма "Конституционно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,81 (осем цяло и осемдесет и една стотни) за срок до 27.10.2021 г. в Юридическия факултет.

 9. Докторска програма "Гражданско и семейно право" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,83 (осем цяло и осемдесет и три стотни) за срок до 27.10.2021 г. в Юридическия факултет.

 10. Докторска програма "Международно право и международни отношения" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,12 (девет цяло и дванадесет стотни) за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет.

 11. Докторска програма "Криминалистика" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,02 (девет цяло и две стотни) за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет.

 12. Докторска програма "Криминология" от професионално направление 3.6. Право, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,11 (девет цяло и единадесет стотни) за срок до 27.10.2022 г. в Юридическия факултет.

 13. Докторска програма "Социално управление" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,08 (девет цяло и осем стотни) за срок до 03.09.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 14. Докторска програма "Организация и управление на производството (индустрия)" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,40 (девет цяло и четиридесет стотни) за срок до 03.09.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 15. Докторска програма "Организация и управление извън сферата на материалното производство" от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,50 (девет цяло и петдесет стотни) за срок до 03.09.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 16. Докторска програма "Икономика и управление" (индустрия) от професионално направление 3.7. Администрация и управление, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,23 (девет цяло и двадесет и три стотни) за срок до 17.06.2021 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 17. Докторска програма "Политическа икономия" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,76 (осем цяло и седемдесет и шест стотни) за срок до 17.06.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 18. Докторска програма "Световно стопанство и международни икономически отношения" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 9,36 (девет цяло и тридесет и шест стотни) за срок до 17.06.2021 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 19. Докторска програма "Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност" от професионално направление 3.8. Икономика, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки с акредитационна оценка 8,38 (осем цяло и тридесет и осем стотни) за срок до 17.06.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 20. Докторска програма "Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки" от професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика с акредитационна оценка 8,13 (осем цяло и тринадесет стотни) за срок до 12.01.2020 г. във факултет „Международна икономика и администрация“.

 21. Докторска програма "Архитектура на сгради, конструкции, съоръжения и детайли" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 9,16 (девет цяло и шестнадесет стотни) за срок до 12.07.2025 г. в Архитектурния факултет.

 22. Докторска програма "Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 9,10 (девет цяло и десет стотни) за срок до 12.07.2025 г. в Архитектурния факултет.

 23. Докторска програма "Строителни конструкции" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 9,21 (девет цяло и двадесет и една стотни) за срок до 14.10.2022 г. в Архитектурния факултет.

 24. Докторска програма "Строителни материали, изделия и технологии за производството им" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 8,69 (осем цяло и шестдесет и девет стотни) за срок до 14.10.2021 г. в Архитектурния факултет.

 25. Докторска програма „Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 8,77 (осем цяло и седемдесет и седем стотни) за срок до 03.12.2020 г. в Архитектурния факултет.

 26. Докторска програма "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника" от професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, област на висшето образование 5. Технически науки с акредитационна оценка 9,33 (девет цяло и тридесет и три стотни) за срок до 14.10.2022 г. в Архитектурния факултет.

 27. Докторска програма "Хореография" от професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, област на висшето образование 8. Изкуства с акредитационна оценка 8,40 (осем цяло и четиридесет стотни) за срок до 06.03.2024 г. в Архитектурния факултет.

 28. Докторска програма "Управление в сферата на сигурността и обществения ред" от професионално направление 9.1. Национална сигурност, област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана с акредитационна оценка 9,30 (девет цяло и тридесет стотни) за срок до 02.07.2020 г. в Юридическия факултет.


Сертификати

 

 
Акредитация 
Акредитация

 
На 1 март 2019 г. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ беше ресертифициран за шести пореден път от Международната сертифицираща организация BUREAU VERITAS Certification в съответствие с международния стандарт ISO 9001:2015 и получи сертификат с акредитация от UKAS (Великобритания) за срок от 3 години - до 2022 г.
 
Първата сертификация на ВСУ „Черноризец Храбър“ бе през 2001 година. Университетът има шест успешно преминали сертификационни цикъла, всеки от които за период от три години. От 1 март 2019 г. ВСУ е с втора ресертификация по изискванията на стандарта ISO 9001:2015.
Системата за управление на качеството на ВСУ „Черноризец Храбър" доказва устойчиво развитие във времето. В България няма друго висше училище, което да е с 18-годишен непрекъсваем цикъл на сертифицирана система за управление на качеството.
 
ISO е Международна организация по стандартизация, в която участват организации от над 100 страни в света.Тя разработва различни стандарти за управление на качеството в редица сфери на деловия живот. Стандартите на ISO са приети от Европейския комитет по стандартизация (CEN) и заместват националните с общоприети международни стандарти. Те служат за подобряване на комуникацията и развитието на международната кооперация в световен мащаб.
 
Областта на сертификация на Варненския свободен университет по ISO 9001:2015 за периода 2019 – 2022 г. включва:
- Предлагане на акредитирано висше образование, провеждане на следдипломна квалификация и специализация, преквалификация и обучение през целия живот.
- Извършване на научноизследователска и експертно-консултантска дейност.
- Разработване и участие в международни и национални научно-приложни проекти и инициативи.
- Осигуряване на междууниверситетско сътрудничество и академична мобилност на студенти, преподаватели и административен състав в т.ч. и в съответствие със системата за трансфер на академични кредити (ECTS).
 
Цели, които си поставя ВСУ с внедряването на ISO 9001:2015:

 • постоянно усъвършенстване качеството на академичния продукт;
 • осъществяване програмна акредитация на професионални направления и на специалностите от регулираните професии в съответствие с промените в Закона за висше образование;
 • адаптивност и гъвкавост на пазара на образователните услуги;
 • ефективно реализиране на научния продукт в условията на пазарна икономика;
 • интегриране в глобалното академично пространство.
 
 
Предимствата от действието на университетската системата за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2015, се проявяват в следните направления:
 • Независимо и обективно оценяване на системата за управление на качеството.
 • Въвеждане на ясни критерии и показатели на дейността на отделното звено.
 • Стимулиране на системно и акуратно водене на документацията.
 • Своевременно и обективно разкриване и дефиниране на проблемите.
 • Подпомагане на ръководството при вземане на управленски решения.
 

Вътрешни одити


През периода 14-25 януари 2019 г. се проведе XXXI (тридесет и първи) вътрешен одит на Системата за управление на качеството на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015.

В съответствие с утвърдения график за провеждане на вътрешни одити за 2019 г. и определените със заповед на ректора на ВСУ комисии от вътрешни одитори, бе извършен вътрешен одит във всички основни структурни звена на университета съгласно приет въпросник.

По традиция през 2019 г. в състава на одитните комисии са включени представители на различни работодателски организации и представители на студентите, които са преминали обучение за вътрешни одитори.

Обобщените резултати от вътрешния одит са анализирани от одиторите и към ръководствата на звената са отправени шестдесет конкретни препоръки за подобряване функционирането на Системата за управление на качеството във ВСУ.

Основният извод, който е направен в следствие работата на одитните комисии е, че в структурните звена на ВСУ „Черноризец Храбър“ системата за управление и поддържане на качеството отговаря на изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015 и допринася за повишаване на качествените индикатори на цялостната дейност на академичния състав.


Политиката по качество на ВСУ “Черноризец Храбър”