гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

През 2021 г. Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) присъди на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ Еразъм Харта за висше образование (Erasmus Charter for Higher Education) за целия период на действие на програма „Еразъм+“ от 2021 до 2027 г. 

В съответствие с изискванията за присъждане на Еразъм харта за висше образование ВСУ разработи „Политика на университета по програма Еразъм+ 2021-2027“ (Erasmus Policy Statement),  която съдържа: 

  • Международната стратегия на университета за избор на партньори (от ЕС и извън ЕС), в кои географски райони и най-важните цели и целеви групи на дейностите свързани с мобилността (по отношение на персонала и студените в първи, втори и трети цикъл, включително образование и обучение, както и кратки цикли); 
  • Стратегия на университета за организирането и провеждането на международни (в ЕС и извън ЕС) проекти за сътрудничество в преподаването и обучението по отношение на проекти, изпълнявани по програма; 
  • Очакваното въздействие на университетското участие в програмата за модернизация на ВСУ "Черноризец Храбър" и програмата за модернизация и интернационализация на висшето образование в ЕС;


С подписването на Хартата ВСУ „Черноризец Храбър се ангажира да допринесе към политиката за модернизация и интернационализация на висшето образование в Европейския съюз, която включва пет приоритета: 

  • Подобряване на образователното ниво на завършващите студенти и изследователите с оглед на нуждите на ЕС;
  • Подобряване на качеството и приложимостта на висшето образование; 
  • Засилване на качеството чрез мобилност и трансгранично сътрудничество; 
  • Свързване на висшето образование, научните изследвания и бизнеса за постигане на високи постижения и регионалното развитие; 
  • Подобряване на управлението и финансирането;