гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | priem@vfu.bg

ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) присъди на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Erasmus Charter for Higher Education) за целия период на действие на програма „Еразъм+“ от 2014 до 2020 г.

В съответствие с изискванията за присъждане на Еразъм харта за висше образование ВСУ разработи „Политика на университета по програма Еразъм+ 2014-2020“ (Erasmus Policy Statement),  която съдържа:

  • Международната стратегия на университета за избор на партньори (от ЕС и извън ЕС), в кои географски райони и най-важните цели и целеви групи на дейностите свързани с мобилността (по отношение на персонала и студените в първи, втори и трети цикъл, включително образование и обучение, както и кратки цикли);
  • Стратегия на университета за организирането и провеждането на международни (в ЕС и извън ЕС) проекти за сътрудничество в преподаването и обучението по отношение на проекти, изпълнявани по програма;
  • Очакваното въздействие на университетското участие в програмата за модернизация на ВСУ "Черноризец Храбър" и програмата за модернизация и интернационализация на висшето образование в ЕС;

С подписването на Хартата ВСУ „Черноризец Храбър се ангажира да допринесе към политиката за модернизация и интернационализация на висшето образование в Европейския съюз, която включва пет приоритета:

  • Подобряване на образователното ниво на завършващите студенти и изследователите с оглед на нуждите на ЕС;
  • Подобряване на качеството и приложимостта на висшето образование;
  • Засилване на качеството чрез мобилност и трансгранично сътрудничество;
  • Свързване на висшето образование, научните изследвания и бизнеса за постигане на високи постижения и регионалното развитие;
Подобряване на управлението и финансирането;