гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Нормативна уредба

Правилник

Правилник за устройството и дейността на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

 
Устройствени правила

Правилник за организацията и дейността на комисията по етика и академично единство на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

Правилник за устройството и дейността на Филиал Смолян

Устройствени правила на Департамента за чуждоезиково обучение и следдипломна квалификация при ВСУ “Черноризец Храбър”

Устройствен правилник на Институт за физико-математически изследвания

Правила за дейността на Институт за интегрирано управление на общините

Статут за организацията и дейността на Института по морско право и логистика

Правилник за устройството и дейността на Центъра за професионално обучение

Статут на Черноморска академия за сигурност

Правила за дейността на Института за обучение на докторанти *

Статут за организацията и дейността на Кариерния център във ВСУ “Черноризец Храбър”

Статут на електронното списание на ВСУ “Черноризец Храбър” “е-JOURNAL VFU”

Статут на Електронно научно списание на ВСУ "Черноризец Храбър" "Морско право и индустрия"


 
Кодекс

Етичен кодекс за академично единство  

 
Наредби

Наредба № 1 за учебната дейност

Наредба № 2 за управлението и организацията на научноизследователската дейност във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

Наредба № 3 за академичния състав на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

Наредба № 4 за административния състав на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” **

Наредба № 5 за управление на финансите на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” **

Наредба № 6 за организацията и дейността на Технологичния институт при Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”. Приложения: Статут на Университетската библиотека и Статут на Университетското издателството *

Наредба № 7 за документирането и документооборота във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” *

Наредба № 8 за архива на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” **

Наредба № 10 за вътрешния трудов ред и сигурност на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

Наредба № 11 за символите, почетните звания и отличията на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

Приложения символи към Наредба 11

Наредба № 12 за придобиване на образователна и научна степен “доктор” и научна степен “доктор на науките” на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”

 
Инструкции

Инструкция № 1 за организацията и дейността на Фронт-офиса при ВСУ “Черноризец Храбър” към Наредба 1

Инструкция № 2 за приемане на чуждестранни студенти, специализанти и докторанти във ВСУ “Черноризец Храбър” към Наредба 1

Инструкция № 3 за мерките за защита на личните данни

Инструкция № 4 за управление на ключова дейност 1 „Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование” по програма “Еразъм +” между програмни държави към Наредба 1 *

Инструкция № 5 за определяне и оценяване на заетостта на преподавателите към Наредба 3 **

Инструкция № 6 за правилата за дистанционно провеждане на изпитни процедури към Наредба 1

Инструкция № 7 за признаване на висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища към Наредба 1

Инструкция № 8 за организацията на стажовете и практиките на студентите във ВСУ “Черноризец Храбър” към Наредба 1 *

Инструкция за приемане на студенти във ВСУ “Черноризец Храбър” към Наредба № 1

Инструкция № 10 за организацията, провеждането и развитието на дистанционното и електронно обучение във ВСУ “Черноризец Храбър” към Наредба № 1

Правила и процедури за учредяване и присъждане на стипендии във ВСУ „Черноризец Храбър”

Правила за финансово стимулиране на публикационната активност в издания, реферирани или индексирани в световните бази данни Web of Science или Scopus и методика за оценка **

Правила за предотвратяване и санкциониране на изпитни измами и плагиатство

Правила за придобиване, съхраняване, ползване и разпореждане с документи от библиотечния фонд на ВСУ “Черноризец Храбър”

Вътрешни правила за организация на работната заплата във ВСУ “Черноризец Храбър” **

Методика за проучване на мнението на обучаемите за качеството на обучението по дисциплина, специалност и докторска програма във ВСУ “Черноризец Храбър” *

Стандарти за разработване, приемане, утвърждаване и актуализиране на учебна документация за ОКС “бакалавър” и “магистър” във ВСУ “Черноризец Храбър” към Наредба № 1 *

Стандарти и процедури за проектиране, създаване, регистрация и съхраняване на електронни учебни дейности и ресурси във ВСУ “Черноризец Храбър” към Наредба № 1 *

Методически указания: Организация на отдалечените онлайн изпити и препоръки за подготовка на изпитен тест чрез Google Forms в Classroom **

Методически правила за определяне на кодовете на учебните планове и дисциплини

Инструкция за добавяне на преводи на английски и руски език на уебсайта на ВСУ **

Вътрешни инструктивни правила за управление на дейност “Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование” по програма “Еразъм+” между програмни държави“ към Инструкция № 4 на Наредба № 1 **

Политика за поверителност и защита на личните данни, изготвена въз основа на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г.

Политика на ВСУ по програма Еразъм+ 2021-2027 (ВСУ по програма Еразъм+ 2021-2027 (Erasmus Policy Statement)

Методика за определяне на ефективността на процеси **


   
Легенда


* - Само за потребители с акаунт @vfu.bg

** - 
Достъп за оторизирани потребители чрез Google Disk @vfu.bg