гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Ръководни документи

Стратегия за развитието на Варненския свободен университет през периода 2018 – 2025 година

Мандатна програма на ректорското ръководство на ВСУ “Черноризец Храбър“ за периода 2019 – 2023 година

Пътна карта за реализиране на Стратегията на ВСУ и Мандатната програма на ръководството, 2019-2023 г. *

Доклад за състоянието на ВСУ “Черноризец Храбър” през учебната 2022/2023 г. и изпълнението на мандатната програмата на Ректора за 2019 - 2023 г.

Доклад за извършените дейности във ВСУ „Черноризец Храбър“ по отношение постигане на специфичните цели по приоритетните направления на Националната стратегия за научни изследвания за 2022 г. *

Система от процеси и критерии, влияещи на управлението на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001:2015
Процесни карти за оценка качеството на петте основни процеса **


Стратегически политики за интернационализация през новия програмен период 2021-2027 г. **

Отчет за работата на Академичния съвет на ВСУ през учебната 2021_2022 г. **

План за заседанията на Академичния съвет 2022 / 2023 г. **

Отчет за международната и проектна дейност 2021-2022 г. **

План за международната и проектна дейност на ВСУ 2022-2023 **

Отчет за изпълнението на плана и резултатите от издателска дейност на ВСУ за 2022 г. **

План за издателска дейност на ВСУ за 2023 г. **

Отчет по напредъка по плана за развитие на материално-техническата и информационна база и на Центъра за дистанционно обучение за периода 2021-2024 г. (2023) **

Анализ на резултатите от дейността на ЦПО през 2022 г. **

Анализ на ефективността на основните процеси в университетската Система за управление на качеството на базата на утвърдените процесни карти **

Мерки за изпълнение на задължителните препоръки на НАОА при МС от институционалната акредитация на ВСУ и от програмна акредитация на професионалните направления, специалностите от регулираните професии и докторските програми **

Доклад с приложен доказателствен материал по прилагането на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав в рамките на четиригодишния следакредитационен период **

Доклад с приложен доказателствен материал за изпълнение на препоръките от институционалната акредитация на ВСУ „Черноризец Храбър“ в рамките на четиригодишния следакредитационен период **

Годишен доклад на Университетската комисия по учебна дейност - 2022/2023 г. **


 
Легенда

* - Само за потребители с акаунт @vfu.bg

** - 
Достъп за оторизирани потребители чрез Google Disk @vfu.bg