гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Правна клиника

ПРАВНА КЛИНИКА 
ПРИ ЮРИДИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ 
НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

Правна клиника 
Правната клиника при Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” е създадена на 18.03.2004 г. 

Дейността й обхваща три направления: 

„Административно право”; 

„Семейно и наследствено право” и 

„Трудово и осигурително право”
 

От създаването на клиниката дежурствата се поемат от доценти и асистенти на основен трудов договор в университета, като по-голямата част от преподавателите са и действащи адвокати.

За работата на Правната клиника е определен кабинет А-204. В кабинета се провежда клиничното обучение на студентите. Създадена е и се поддържа собствена библиотека, съдържаща учебна литература и нормативни актове за работа и самоподготовка на студентите-участници в клиниката. Периодично се подновява и допълва библиотечният фонд. Отделно от това студентите и преподавателите използват и библиотечния фонд на университетската библиотека.

Клиниката разполага и с приемна в центъра на Варна, на адрес: бул. „Цар Освободител”, №64, в офиса на Асоциация „Да съхраним жената”. Осигурено е самостоятелно помещение, представляващо зала, в която всеки четвъртък от 10:00 до 12:00 ч. се провеждат дежурствата в Правната клиника, в това число и срещи с клиенти в неравностойно социално положение.

Правна клиника

В приемната се съхранява част от текущата документация на клиниката, както и част от библиотечния фонд.

В рамките на дежурствата в приемната се провежда обучение по предварително зададени теми и/или по актуални правни проблеми, в това число по промени в законодателството, съдебната практика, включително по тълкувателни решения, както и срещи с клиенти.

Клиентите се консултират по зададените от тях въпроси и казуси от студентите-участници в клиниката, под ръководството на дежурния преподавател, ангажиран в дейността на клиниката.

Преди да бъдат обслужени, клиентите попълват необходимите документи, удостоверяващи техния социален статус (в регистрационна карта за клиент и декларация за материално и имотно състояние), като се легитимират с документ за самоличност и декларират съгласие за консултиране от студенти и обработване на данните им за целите на обучението в Правната клиника.

Дежурните в Правната клиника попълват анкета с кратко изложение на фактите по случая. Според случая студентите под ръководството на дежурния преподавател изготвят различни юридически документи (молби, жалби, становища и др.). Когато се касае за по-леки за разрешаване случаи, това става на място и веднага, при срещата с клиента. Когато изготвянето на документите изисква по-задълбочена работа, документите се изготвят допълнително. Тогава, както и когато разрешаването на казуса не е обвързано с преклузивни или давностни срокове, на клиентите се определя следваща среща в приемната, в следващия по график ден и час.

След като клиентите се обслужат и напуснат приемната, дежурният преподавател и студентите анализират и обобщават резултатите по казусите и въпросите на клиентите, решават ги и подготвят съответните документи по разгледаните случаи.

Правна клиника

Студентите попълват декларации за запазване тайната на информацията, получена във връзка с работата на Правната клиника.

Правната клиника спазва правилата на професионалната етика и за избягване на конфликт на интереси.

В случаите, когато се налага процесуално представителство пред съд, дежурните преподаватели и студенти препращат клиентите към Адвокатския съвет на Адвокатската колегия – гр. Варна за определяне на адвокат-защитник по реда на Закона за правна помощ или изготвят документи, с които клиентът да кандидатства за определяне на адвокат по същия закон.

От дейността на Правната клиника могат да се обобщят няколко значими приноса:

Благодарение на работата в клиниката студентите придобиват знания, умения и качества от практиката на действащия юрист, които допълват и усъвършенстват обучението им по време на лекции и семинарни занятия в университета. Тази подготовка предопределя много по-лесна адаптация на студентите по време на обучението им в университета и след завършването му в реална работна среда, както и по-добрата им конкурентноспособност на пазара на труда.

От социална гледна точка приносът на клиниката състои в това, че с дейността си тя подпомага безвъзмездно хората в неравностойно социално положение при решаването на техни правни проблеми, при реализацията и защитата на техните права и законни интереси.

От гледна точка на поддържане и израстване на авторитета на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” и в частност на Юридическия факултет Правната клиника популяризира високото качество на обучението на студентите от специалност „Право”, които с показан професионализъм и висок морал повишават общественото мнение и оценката за подготовката по същата специалност.

Посредством работата си със студентите в клиниката преподавателите придобиват преки впечатления за пропуските в теоретичната им подготовка и недостатъците или грешките, допускани от студентите в практическата им работа. По този начин преподавателите съумяват непрекъснато да обновяват както лекционните курсове, така и работата си по време на семинарните занятия по отделните дисциплини, които преподават.

 

Заявление-образец за участие в работата на Правната клиника можете да изтеглите от тук.

След попълване, заявленията следва да се сканират и изпратят на mariya.p.petrova@vfu.bg

 

 

График за дежурствата в приемната на Правната клиника за периода март-юни 2018, можете да видите тук.

ЗА КОНТАКТИ:
ас. д-р Мария П. Петрова

Ръководител на Правната клиника
тел. 052359627

Страница „Правна клиника при ВСУ "Черноризец Храбър" във Фейсбук:https://web.facebook.com/Правна-клиника-при-ВСУ-Черноризец-Храбър-168774617183831/?modal=admin_todo_tour
Група "Правна клиника" във Фейсбук:https://web.facebook.com/groups/184081295130060/