гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

24. Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”


Проект съфинансиран от фондове на Европейския съюз (ЕФРР, ИПП, ЕИС)
Бюджет на проекта2 021 050,00 евро

 

Срок на проекта01.06.2018г. – 31.05.2021г.
удължен до 30.11.2021

 

Уебсайт на проекта

Проект DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион” е съфинансиран по програма INTERREG Danube Transnational, Приоритетна ос 1 „Иновативен и социално ангажиран Дунавски регион“, СЦ 1.2 „Увеличаване на уменията и знанията за бизнес и социалните иновации“. 
Той има за цел да стимулира млади жени с иновативни идеи за стартиране и развиване на собствен бизнес да реализират пазарен успех, като се повишат техните компетенции за бизнес и социални иновации чрез създаване на центрове за женско предприемачество и разработване на иновативни модели на обучение.
WOMEN IN BUSINESS е отговор на определени специфични потребности на младите жени предприемачи в Дунавския регион, който се осъществява чрез транснационални дейности по проекта, насочени към:
-Изследване, оценка и сравнение на нуждите и бариери, пред които са изправени младите жени, желаещи да стартират бизнес, както и на политическите мерки в Дунавския регион за подкрепа на предприемачеството сред младите жени и извеждане на добри практики за подкрепа на млади жени - предприемачи с цел актуализиране на регионалните програми;
-Подобряване на политиките и програмите за регионално развитие чрез разработване на жизнеспособна Програма за подкрепа на женското предприемачество, чрез която да се постигне съответствие на политическите инструменти с нуждите на младите жени, желаещи да стартират бизнес;
-Разработване на иновативни образователни решения и модели за развитие и усъвършенстване на предприемаческа култура, умения и компетентности сред младите жени, желаещи да стартират бизнес.

Консорциумът по проекта включва 14 партньора от 9 различни държави от Дунавския регион, който обединява национални и регионални, публични и частни организации и университети. 

Водеща организация:
• Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ), България;
Партньори:
• Иновативен регион Щирия ООД, Австрия; 
• ВСУ „Черноризец Храбър”, България; 
• Технологичен парк на Вараждин, Хърватска; 
• bwcon GmbH, Германия; 
• Регионална агенция за развитие на Марибор, Словения
• Търговско промишлена палата на Стайерска, Словения; 
• Асоциация на бизнес мрежите на Панония, Унгария;
• Университета на Панония, Унгария; 
• Асоциация на МСП от Констанца, Румъния;
• Университет Овидий – Констанца, Румъния;
• Училище по икономика и бизнес към Университета в Сараево, Босна и Херцеговина; 
• Организация за развитие на МСП, Молдова.
Асоцииран стратегически партньор: 
• Министерство на икономиката, България

Периодът на изпълнение на дейностите по проекта е 36 месеца - от 01.06.2018 г. до 31.05.2021 г.

Общ бюджет: 2 021 050,00 евро
ERDF: 1 437 392,50 евро
IPA: 144 500,00 евро
ENI: 136 000,00 евро

За повече информация: http://www.interreg-danube.eu/women-in-business.
 

 


1. Новини от Проекта
 

На 25 и 26 март 2020 г. във варненски свободен университет „Черноризец Храбър” (ВСУ) се проведоха партньорска среща, пета международна среща на заинтересованите страни и първи международен уъркшоп по проект „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион - WOMEN IN BUSINESS” На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации.
Представители на ВСУ и на водещата организация по проекта РАПИВ-Варна откриха събитието с встъпителна реч и представяне на дневния ред.
При провеждането на петата международна среща на заинтересованите страни се утвърдиха моделите за обучение от консултативния съвет и беше обсъдена програмата за политикити от консултативния съвет.
Първи международен уъркшоп се организира и проведе от модератор на ВСУ.
На територията на ВСУ официално стартира център за женско предприемачество в България.
 


НАЦИОНАЛНИ АНАЛИЗИ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ЖЕНИ

 

Резултатите от проведени проучвания сред младите жени и взети интервюта от различни заинтересовани страни и успешни бизнес жени са обобщени и представени в 9 национални Анализа на състоянието на предприемачеството сред младите жени. Идентифицирани са основните мотивационни фактори и бариери пред младите жени  за развиване на бизнес, необходимите мерки за подкрепа. Изведени са някои препоръки за подобряване на бизнес средата в Австрия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Германия, Унгария, Молдова, Румъния и Словения.
На база на събраните количествени и качествени данни, както и на изводите от националните  Анализи е изготвен Транснационален анализ на състоянието на предприемачеството сред младите жени. Анализът е валидиран от Консултативния съвет, създаден в рамките на проекта.
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business/section/publications

 

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Концепцията за Центрове за женско предприемачество (EWC) е одобрена от Консултативния съвет. В рамките на проект WOMEN IN BUSINESS ще бъдaт създадени 4 EWC в: България, Унгария, Румъния и Босна и Херцеговина.

 

EWC е многофункционална среда, която предоставя възможност за икономическо развите на жени-предприемачи чрез специализирано образование и обучение, менторство и работа в мрежа. Тя ще осигури качествено образование и обучение на млади жени-предприемачи.

 
GET INSPIRED!
Проект WOMEN IN BUSINESS стартира информационна кампания „GET Inspired!".  Целта на кампанията е да се представят 27 млади жени-предприемачи от Дунавския регион и техните истории за бизнес успех, така че а вдъхновят и насърчат инициативността на младите жени за стартиране на собствен бизнес.
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/women-in-business/section/get-inspired

 

2. СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТА

 
 

Партньорска среща и конференция „Женското предприемачество в Дунавския регион по проект ”Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в региона на река Дунав - WOMEN IN BUSINESS” по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020

 

От 01.10.2019г. до 03.10.2019г. в гр. Вараждин, Хърватия се проведоха партньорска среща и конференция „Женското предприемачество в Дунавския регион по проект  ”Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в региона на река Дунав - WOMEN IN BUSINESS” по Програма за транснационално сътрудничество "Дунав" 2014-2020.  На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации.

През първия ден бяха представени добри практики на жени предприемачи от Хърватия. През втората половина на деня посетихме фабрика на жена, работеща в областта на аграрния сектор, която представи своята добра практика.

През първата част на втория ден продължи представянето на добрите практики на жени предприемачи. През втората част на деня представител на ВСУ представи финалните версии на обучителните модели, които ще се прилагат във всеки от университетските Центрове за женско предприемачество.

Денят продължи със заседание на Консултативния съвет, на което се представи и утвърди от съвета анализ на политическата рамка, и се направи окончателна оценка и утвърждаване на най-добрите практики, които да бъдат включени в Наръчника, който предстои да бъде изготвен.

През третия ден се проведе конференция „Женското предприемачество в Дунавския регион“.
 
ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ОПОЗНАВАТЕЛНИ      ПОСЕЩЕНИЯ:
 

През последните шест месеца на проект WOMEN IN BUSINESS бяха проведени 3 транснационални опознавателни посещения. ODIMM бе домакин на 2-то опознавателно събитие в Кишинев

, Молдова през Ноември 2018 г., PBN -  на 3-то посещение - в Шарвар

, Унгария през Март 2019 г. и MRA - на 4-то опознавателно събитие

 в Марибор, Словения през Април 2019 г. Добрите практики от Молдова, Унгария, България, Словения и Австрия бяха представени по време на събитията. Всички партньори и членове на Консултативния съвет на проекта придобиха широки познания за различни инициативи, подкрепящи бизнес жените, предоставяни от национални органи и организации в подкрепа на бизнеса.

 

ЗАСЕДАНИЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ГРУПА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 
https://www.vfu.bg/assets/userfiles/projects/24/project244.jpgЧленовете на Консултативния съвет по проекта се срещнаха за първи път по време на заседание на Транснационалната група на заинтересованите страни, организирана от PBN в Шарвар, Унгария. Дискутирани бяха Транснационален анализ на състоянието на предприемачеството сред младите жени и Концепцията за центровете за женско предприемачество. По време на второто заседание на Транснационалната група на заинтересованите страни, организирана от MRA и SGZ в Марибор, Словения е валидиран Транснационалният анализ на състоянието на предприемачеството сред младите жени.

ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА

Втори кръг на заседания на Националните групи на заинтересованите страни е организиран във всички страни партньори по проекта - Австрия, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Унгария, Молдова, Словения, Германия и Румъния. Целта на заседанията е да се обсъдят и одобрят на национално ниво Анализите на състоянието на предприемачеството сред младите жени, където се представят основните резултати от проведеното проучване сред целевата група за техните нужди и бариерите, които срещат при започване на собствен бизнес, както и резултатите от интервютата със заинтересованите страни и успешните млади бизнес жени относно наличните инструменти за подкрепа.

 
 

ЗАСЕДАНИЯ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ГРУПИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ


Втори кръг на заседания на Националните групи на заинтересованите страни е организиран във всички страни партньори по проекта - Австрия, България, Босна и Херцеговина, Хърватия, Унгария, Молдова, Словения, Германия и Румъния.
http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/28/78ac441829228bb24add832f466ebb646abb542a.jpegЦелта на заседанията е да се обсъдят и одобрят на национално ниво Анализите на състоянието на предприемачеството сред младите жени, където се представят основните резултати от проведеното проучване сред целевата група за техните нужди и бариерите, които срещат при започване на собствен бизнес, както и резултатите от интервютата със заинтересованите страни и успешните млади бизнес жени относно наличните инструменти за подкрепа.
 
 

 

КАПИТАЛИЗАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

WOMEN IN BUSINESS - ТЕМАТИЧЕН СЕМИНАР ЗА КАПИТАЛИЗИРАНЕ, БУДАПЕЦА, УНГАРИЯ

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/28/fb65be4919c8bb12ce19beaa55026e63c2adb5f4.jpegПроект WOMEN IN BUSINESS е представен на Тематичния семинар за капитализиране, който се проведе в Будапеща от д-р Кристина Келер, UP. Събитието се проведе на 22 януари 2019 г. в Будапеща, Унгария с домакин- IFKA Public Benefit Non-Profit Ltd. for the Development of the Industry.

 


RРАПИВ: ЛИДЕР НА РАБОТНА ГРУПА "ЖЕНСКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" КЪМ ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 8 КЪМ СТРАТЕГУЯТА НА ДУНАВСКИЯ РЕГИОН

На 19 декември 2018 г. на 15-ото заседание на Направляващата група по Приоритетна област 8 към Стратегията на Дунавския регион, проведено в Щутгарт, Германия РАПИВ оглави Работна Група „Женско предприемачество". По време на заседанието бяха дискутирани бъдещи дейности в областта и промени в Плана за действие. На 07 март 2019 г. в Берлин беше организирано заседание на работните групи към Приоритетна област 8, на която беше обсъдено представянето на работния план и следващите стъпки. Повече информация за работата на работните групи можете да откриете тук.

 

WOMEN IN BUSINESS - ДРУГИ СЪБИТИЯ

http://www.interreg-danube.eu/uploads/media/approved_project_public/0001/27/07fdb0e517e201bbc29e5ca805c90b3dbee82cbd.jpeg
Проект WOMEN IN BUSINESS беше представен на 6-тата конференция „В подкрепа на женското предприемачество" в Марибор, Словения и по време на семинара „Създаване на решения за нови бизнеси" в Констанца, Румъния. Повече от 100 младежи и жени бяха запознати с възможностите, които ще бъдат предоставени за подкрепа на бизнеса в рамките на проекта.
 
 


SAVE THE DATE!

 
2-4 Юли 2019 г. - Транснационално опознавателно събитие „Добри практики за подкрепа на предприемачеството сред младите жени в Босна и Херцеговина и Германия", Транснационална среща на заинтересованите страни в Сараево, Босна и Херцеговина

1-2 Октомври 2019 г., Транснационално опознавателно събитие „Добри практики за подкрепа на предприемачеството сред младите жени в Хърватия", Транснационална среща на заинтересованите страни във Вараждин, Хърватия

3 Октомври 2019 г., DCP събитие „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион", Вараждин, Хърватия

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА НАШИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
 


 

ПЪРВА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ WOMEN IN BUSINESS „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ ЖЕНИ В ДУНАВСКИЯ РЕГИОН” 

 


На 17 и 18 юли 2018 г. Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна (RAPIV)  в качеството си на водещ партньор бе домакин на първата партньорска среща по проект  DTP2-048-1.2. WOMEN IN BUSINESS „Насърчаване на предприемачеството сред младите жени в Дунавския регион”.
На срещата присъстваха представители на всички партньорски организации, които обсъдиха рамките, по които да се изготвят работните документи, споделиха знанията си по отношение тематиката на проекта. Обсъдени бяха както и административни, така и управленски и финансови въпроси, изяснени бяха задълженията и отговорностите на партньорите и последователността на дейностите съгласно времевата рамка за изпълнение.
В края на срещата бе получена положителна обратна връзка от г-н Антонио Мелас от Съвместния секретариат на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“.
За повече информация: http://www.interreg-danube.eu/news-and-events/project-news/2552