гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

29.Проект " Достъп до университетите, отворeни към всички - ATU" №2019-1-BG01-KA203-062530Общ бюджет: 

269 744.00 €

 

Срок за изпълнение: 
01.09.2019 г.– 31.01.2022 г. (29 месеца)


На 01.09.2019 г. Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ стартира изпълнението на проект „Достъп до университети за хора с увреждания - ATU“ №2019-1-BG01-KA203-062530 в качеството си на водеща организация водеща организация.
Проектът е съфинансиран от програма Еразъм+ на Европейския съюз.
Партньори:
1. FUNDACJA INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO, Краков, Полша
2. Masarykova univerzita, Бърно, Чехия
3. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE, Рим, Италия
4.Регионална агенция за предприемачество и иновации – Варна (РАПИВ)
Проектът има за цел да подпомогне усъвършенстването на приобщаващите към ВУЗ системи за хора със специални потребности, минимизиране на рисковете, свързани с предприемането на нови предизвикателства чрез предоставяне на подходящ анализ и информация. Ще бъде  събрана информация както за най-добрите, така и за неуспешните практики в страните от партньорството и от други налични ресурси, представящи решения, внедрени в европейски и други страни. Трябва да бъдат преодолени проблемите и ограниченията, да се анализират задълбочено, да се състави модел за поддръжка с включване на адекватни описания и съвременни изследвания, да се предложат идеи, структура и организация в системата на ВУЗ, да има осведоменост относно моделите, които биха могли и трябва да се прилагат в системите на ВУЗ, за да се увеличи максимално положителното въздействие на услугите за подпомагане на студентите с увреждания. Ще бъде осигурено тестване на отделните решения и подробната методология за тяхното ефективно прилагане.
 


Проект ATU е съфинансиран от програма Еразъм+ на ЕС. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.