гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

3. СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПРОЕКТ

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.002 "СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 1"

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"Образование и наука за интелигентен растеж"

 

СТАРТИРА РЕГИСТРАЦИЯТА НА СТУДЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТА

Координатор на проектаВивияна ПанайотоваКонтактител: 052/359 515

 

Счетоводител на проекта:

Силва Иванова

 

Срок на проекта:

29.03.2016 – 31.12.2017

 

Обща стойност:

37 000 000 лв.

 

Бенефициент на проекта:

Министерство на образованието и науката

 

Партньори по проекта:

48 висши училища от България

 

 

Какво предлага проектът?

 

  • Изключително полезна възможност за работа и обучение в реална работна среда с продължителност от 240 (астрономически) часа под ръководството на служител на организацията работодател – ментор и под настойничеството на преподавател от ВСУ "Черноризец Храбър" - академичен наставник.
  • След успешното приключване и отчитане на практиката всеки студент получава от висшето училище стипендия в размер на 480 лева и удостоверение по образец.

 

Кой има право да кандидатства за участие в проекта?

 

  • Всеки студент, който се обучава в редовна, дистанционна и задочна форма на обучение и е вписан в Регистъра на действащите и прекъснали студенти и докторанти, поддържан от МОН.
  • Всеки студент може да кандидатства само за обяви, които са в професионалното направление, в което се обучава в момента на кандидатстването.
  • Всеки студент има право да бъде включен в практическо обучение по проекта веднъж в рамките на своето обучение за придобиване на всяка една образователно-квалификационна степен.

 

Как се кандидатства за участие в проекта?

 

Уважаеми студенти,

 

Преди да се регистрирате е необходимо да се запознаете внимателно с

Инструкцията за реда и условията за изпълнение на дейностите по проекта

в сайта на проекта praktiki.mon.bg/sp и да изпълните всички посочени стъпки.

 

 

Повече информация всеки студент може да получи от функционалния експерт,

определен за съответната катедра или професионално направление. Тук

 

ГРАФИК за провеждане на информационни срещи със студенти и преподаватели по проект BG05M2OP001-2.002 "Студентски практики – фаза 1" ОП "Образование и наука за интелигентен растеж"

 

 

Договори в три екземпляра се приемат

в сектор "Международни  проекти",

всеки работен ден от 13,30 до 15,30 часа

За контакти -  тел.: 052/359 523