гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

32. Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването №BG05M20P001-2.016-0025


Бюджет на проекта:
1 999 588,05 лв.

Срок на проекта: от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г. (30 месеца)

Стартира изпълнението на проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването” с бенефициент Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна, а Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е основен партньор. Проектът е  финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 999 588,05 лв. от които 1 699 649,84 лв. се осигуряват от Европейския социален фонд и 299 938,21 лв. от национално финансиране. Продължителността на проекта е 30 месеца с период на изпълнение от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г.

Проектът ще се реализира в партньорство с асоциирани партньори Université de Tours - Франция; Ruhr Universität Bochum - Германия; Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH” - Германия; Изследователска болница "Casa Sollievo della Sofferenza" – Италия и University of Turin – Италия.

Специфична цел на проекта е въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти. Предвижда се модернизиране и интернационализация на обучението на студенти, пост-докторанти, млади учени, изследователи и преподаватели в партниращите висши училища чрез ключови дигитални технологии и съвременни методи на обучение.

В резултат от проекта ще бъдат създадени и реализирани иновативни магистърски програми на английски език в областта на медицината и здравеопазването. Ще се работи за дигитализиране на докторски програми, за кариерно развитие на студентите и мобилности на студенти и преподаватели в асоциираните партньори.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване предприемаческата среда в двете висши училища чрез подобряване на оценките им в инструмента HEI на ЕС. Очаква се също да бъде създадена  мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването, способни да създават екипи, модели, подходи, продукти и услуги за разрешаване на медицински и здравни проблеми в дигитална среда.

В дългосрочен план това ще доведе и до повишаване на рейтинга на МУ Варна и ВСУ „Черноризец Храбър“ в Рейтинговата система на висшите училища, както и до повишаване на рейтинга на включените в проектното предложение професионални направления (ПН 4.6 Информатика и компютърни науки; ПН 7.1. Медицина и ПН 7.5. Здравни грижи).

Координатор за ВСУ „Черноризец Храбър“ по проекта е доц. д-р Галина Момчева, ръководител на катедрата по компютърни науки.

На 05.08.2021 г. в Първа аудитория на МУ – Варна се проведе встъпителна информационна среща, на която представители на академичната общност бяха запознати с целите на проекта, основните дейности и очакваните резултати от изпълнението му.


 
 
 
 
 МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА И ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР" СЪЗДАВАТ ОБЩИ МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ В БИОМЕДИЦИНАТА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
На 8 септември 2021 г. в Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" във Варна се проведе встъпителна пресконференция за представянето на иновативен проект № BG05M20P001-2.016-0025 ,,Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването”. Проектът се осъществява по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M20P001-2.016 „Модернизация на висшите училища“, приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 1 999 588,05 лв., от които 1 699 649,84 лв. се осигуряват от Европейския социален фонд и 299 938,21 лв. – от национално финансиране. Продължителността на проекта е 30 месеца с период на изпълнение от 21.07.2021 г. до 31.12.2023 г.

Бенефициент по проекта е Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, а Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ е основен партньор. Асоциирани партньори са Université de Tours (Франция), Ruhr Universität Bochum (Германия), Болница "Health Center Odenwaldkreis GmbH” (Германия); Изследователска болница "Casa Sollievo della Sofferenza" (Италия) и University of Turin (Италия).

Участие във встъпителната пресконференция взеха проф. Тодорка Костадинова, директор на дирекция „Международно сътрудничество, акредитация и качество“ към МУ-Варна, проф. д-р Златислав Стоянов, декан на Факултет „Медицина“ към МУ-Варна и ръководител на проекта, и представители на Варненски свободен университет: доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Ралица Жекова. Те представиха целите на проекта, основните направления и дейности, както и очакваните резултати от изпълнението им.

„Този проект ще даде нов облик на висшето образование. Модерната медицина на XXI  век е предсказваща, превантивна, персонализирана и пациент-ангажираща, защото прилага умни медицински технологии, базирани на изкуствен интелект. Те навлизат все по-масово в медицината и здравеопазването и това налага развиването на кардинално нов набор от умения и култура на работната сила в тази област. Именно медицинските технологии, базирани на изкуствен интелект, налагат развиването на интердисциплинарно сътрудничество между здравни кадри и специалисти от информационните компютърни технологии. Това мотивира нашата идеята да разработим и реализираме настоящия проект“, поясни проф. д-р Златислав Стоянов. 

Специфична цел на проекта е въвеждане на компетентностен модел за хибридно обучение в дигитална среда на студенти и докторанти. Предвижда се модернизиране и интернационализация на обучението на студенти, постдокторанти, млади учени, изследователи и преподаватели в партниращи висши училища чрез ключови дигитални технологии и съвременни методи на обучение. 

„Изключително иновативни и модерни, двете нови магистърски програми ще бъдат търсени в близко бъдеще. В този проект правим и нещо повече - заедно  с нашите партньори от ВСУ изпълняваме и стратегията на Министерство на образованието за висшето образование в България, за създаване на съвместни програми, съвместно обучение с различни профили и започваме един нов етап в развитието на висшето образование“, обясни проф. Тодорка Костадинова.


Доц. Галина Момчева допълни: „Активността на компаниите около нас ще се повиши и ще се промени профилът на кадрите заради възможностите, които двата университета ще създадат по този проект.“

В резултат от проекта ще бъдат създадени и реализирани иновативни магистърски програми на английски език в областта на медицината и здравеопазването: „Изкуствен интелект в биомедицината“ и „Изкуствен интелект в здравеопазването“. Ще се работи за дигитализиране на докторски програми, за кариерно развитие на студентите, професионално развитие на преподаватели и мобилности на студенти и преподаватели в асоциираните партньори.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква подобряване на предприемаческата среда в двете висши училища чрез подобряване на критериите им в инструмента HEI на ЕС. Очаква се също да бъде създадена мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването, способни да създават екипи, модели, подходи, продукти и услуги за разрешаване на медицински и здравни проблеми в дигитална среда.

В дългосрочен план това ще доведе и до повишаване на рейтинга на МУ-Варна и ВСУ “Черноризец Храбър” в Рейтинговата система на висшите училища, както и до повишаване на рейтинга на включените в проектното предложение професионални направления (ПН 4.6 Информатика и компютърни науки; ПН 7.1 Медицина и ПН 7.5 Здравни грижи).