+359 052 355 106 | info@vfu.bg

6. ЕЛЕКТРОННИ ФОРМИ

Проект №BG051PO001-4.3.04-0012 "Развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Координатор на проекта 
проф. д-р 
Теодора БакърджиеваСчетоводител на проектаДесислава БогомиловаСтойност на проекта628 106,36 лвСрок на проекта05.11.2012 - 05.11.2014

На 05.11.2012 г. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" стартира изпълнението на проект "Развитие на електронни форми и дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и възлиза на 628 106,36 лева.

Основни цели на проекта са развитието и повишаването на качеството на системата за дистанционното обучение и разширяване на електронните форми на обучение в образователния процес.

Брой лица от целевата група, включени в проекта:

  • Студенти, преминали курс от електронното или дистанционно обучение - 900
  • Преподавателски, технически и административен персонал, обучен за работа със системите за електронно и дистанционно обучение - 304
 

Очакваните резултати са:

  • Разработени и въведени стандарти за дистанционно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър";
  • Обновени платформи за дистанционно и за електронно обучение във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър";
  • Въведена система за видеоконферентна връзка между преподаватели и студенти;
  • Разработени мултимедийни електронни учебни помагала;
  • Изградено дигитално хранилище за електронни учебни ресурси;
  • Обучение на технически персонал и преподаватели за използване на възможностите на електронното и дистанционно обучение;
  • Дистанционо и електроно обучение на студенти от Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"