гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Руски център

 
 

На 25 януари 2009 г. във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" бе открит първият Руски център на Балканите, съвместен проект с фонд "Русский Мир".

Интересът на Фонда към ВСУ "Черноризец Храбър" е знак на признание за високия рейтинг на университета в България и Европа. ВСУ има дългогодишни връзки с руски академични институции. През 2007 г. той бе домакин на ХI Конгрес на МАПРЯЛ; а Департамент "Чуждоезиково обучение" е изпитен център за международни сертификати руски език като чужд; от 2005 г. студенти и аспиранти преминават ежегоден езиков и научен стаж във водещи руски висши училища.

Основните цели на проекта с фонд "Русский мир" са популяризиране на руския език, който е важен елемент на световната култура, и подкрепа на програмите за изучаването му в региона.

Ресурсите на Центъра предоставят широк достъп до учебно-методическа и научнопопулярна информация за Русия.

Руският център във ВСУ "Черноризец Храбър" разполага с:

 • богат библиотечен фонд от над 1000 заглавия: руска художествена, учебна, научнопопулярна и детска литература; учебници и методически пособия; книги по история, философия, психология, култура, изкуство, икономика, право; речници, справочни издания и енциклопедии;
 • колекция от мултимедийни издания(класически и съвременни руски филми, аудиокниги, учебно-методически пособия);
 • обучаващи програми по руски език.
 • Фонд "Русский мир" осигурява на посетителите безплатен достъп до електронните версии на централните руски средства за масова информация и важни библиотечни каталози.

 

 

Руският център във ВСУ притежава оригинални печатни, аудио и видеоматериали по основни тематични блокове: "Култура и изкуство", "Наука", "Образование", "Руски език", "История", "Общество" и "Съвременна Русия". Всичко това го превръща в идеална образователна среда за ефективна подготовка не само на изучаващите руски език, но и за специалисти от други професионални области. Използването на съвременни методики и програми създава условия за организиране на научнопрактически конференции, методически семинари, дискусии, образователни лектории и курсове.

Модерно оборудваната конферентна зала на Руския център събира около кръглата си маса преподаватели, учени, културни и обществени дейци от България и Русия.

Центърът във ВСУ е притегателно място не само за обучение и квалификация на русисти и изучаващи руски език, но и място за срещи на всички желаещи да се докоснат до руската култура и история. С участието на водещи преподаватели, учени и дейци на културата и изкуството се провеждат литературни четения, конкурси, изложби, кино-лектории и творчески срещи.

 

Какво представлява Руският център?

Определение и мисия:

 • Руските центрове са международен културен проект, осъществен от руския фонд "Русский мир" в партньорство с водещи световни образователно-просветителски структури.
 • Руските центрове на Фонда се създават с цел популяризиране на руския език и култура като важни елементи на световната цивилизация, в подкрепа на програмите за изучаването му в други страни, за развитие на междукултурния диалог и укрепване на взаимното разбирателство между народите.
 • Руските центрове са призвани да отразяват цялото многообразие на Руския свят, обединен от съпричастността си към руската история и култура. Руският свят се образува от хора от различни националности и вероизповедания. Това са руснаците и техните съотечественици, живеещи в чужбина, представители на емиграцията и чуждестранни граждани, проявяващи искрен интерес към Русия.
 • Руските центрове предоставят широк достъп до културно-историческото и литературното наследство на Руския свят, до методиката и практиката на руското образование, до съвременните творчески идеи и програми. Работата на центровете е организирана на принципите откритост, публичност и толерантност.

 

 

Комплексност и многофункционалност

По своята структура Руският център на Фонда представлява уникален модулен комплекс, притежаващ типово базово комплектоване и снабден със специални програми, съобразени със страната, в която е разположен. Фондът постоянно попълва и обновява материалите на Центъра.

Руският център е ресурсен център, предоставящ широк достъп до учебно- методическа и научнопопулярна информация за Русия.

Той е обучаваща система, която позволява ефективно изучаване на руския език и култура на базата на прогресивни методики и програми.

Руският център е творческа и комуникативна площадка, създаваща условия за организиране на художествени прояви, научни дискусии и неформално общуване на представители на различни култури.

Руските центрове се комплектоват с печатни, аудио и видеоматериали от Русия по основните тематични блокове: "Култура и изкуство", "Наука", "Образование", "Руски език", "История", "Общество" и "Съвременна Русия".

 
 1. Библиотека – печатни издания на водещи руски издателства на руски език:
  • художествена литература;
  • образователна литература;
  • учебници и методически пособия;
  • научнопопулярна литература;
  • детски издания;
  • книги по история, философия, психология, култура, изкуство, икономика, право, рускоезични речници, справочни издания и енциклопедии.
 2. Медиатека – банка за мултимедийна информация, включваща аудио, видео- и мултимедийни материали:
  • колекция от мултимедийни издания;
  • класика на руската кинематография и съвременното кино на Русия;
  • аудиокниги, аудиолекции, аудиоспектакли, аудиоекскурзии;
  • учебно-методически пособия, справочни материали;
  • програми за самостоятелно организиране на образователния процес;
  • обучаващи програми по руски език за различни нива;
  • безплатен достъп до електронната база данни на руските средства за масова информация, енциклопедии, речници и справочници.
 

Основни дейности

 1. Информационно-справочна дейност – осигуряване на достъп до голям обем информация от различни профили:
  • учебно-методическа и научнопопулярна литература;
  • мултимедийни издания;
  • съвременни справочни източници от Интернет;
  • електронна база данни на руските средства за масова информация;
  • печатни и електронни версии на енциклопедични речници;
  • географски атласи и каталози по изобразително изкуство;
  • информационни бази данни по темите: "Образованието в Русия", "Курсове по руски език", "Дистанционно обучение" и др.;
  • информационна база данни "Руските региони";
  • архивите на списание "Русский мир.ru";
  • информационни материали за обществени и културни събития на Руския свят и дейността на фонд "Русский мир".
 2. Образователна дейност – програми и курсове, предназначени за различни категории потребители:
  • придобиване и усъвършенстване на знанията по руски език на базата на специално подбрани печатни и мултимедийни издания;
  • използване на нови методики за изучаване на руски език с DVD филми (със субтитри на различни езици) и на базата на мултимедийни образователни програми;
  • подготовка за учебни занятия с използване на различни съвременни средства за презентация на информацията;
  • подготовка за тестово изпитване по програмите за изучаване на руски като чужд език;
  • организация на индивидуалната и самостоятелна работа на студентите и потребителите;
  • методическа помощ в избора на учебни пособия, научни и справочни материали по различни дисциплини;
  • самостоятелна и групова работа с мултимедийната колекция, гледане и прослушване на курсове по история, слушане на лекции по изкуство, изучаване на класически литературни произведения.
 3. Творческа дейност – организиране на художествени прояви:
  • изложби, разполагане на постоянни и временни експозиции;
  • организиране на киновечери
  • гледане и обсъждане на художествени филми;
  • провеждане на тематични седмици, посветени на руската култура, литература, кинематография, спорт и т.н.;
  • провеждане на творчески конкурси;
  • организиране на фестивали и празници, посветени на руския език и култура;
  • оказване на съдействие на фолклорни състави и други колективи, които популяризират руската култура;
  • участие в творческите и художествените програми на фонд "Русский мир";
  • организиране на музикални вечери.
 4. Комуникативна дейност – оказване на съдействие в научното, познавателното и неформалното междукултурно общуване:
  • организиране на научни конференции и семинари;
  • провеждане на кръгли маси и дискусии;
  • създаване и организиране на работата на клубове по интереси, семейни клубове;
  • осъществяване на детски и младежки културни програми;
  • провеждане на конференции и литературни четения;
  • организиране на лектории по тематиката на центровете;
  • провеждане на тематични презентации;
  • организиране на срещи с интересни хора, културни и обществени дейци от Русия;
  • консултиране по въпросите за грантовете, по образователните и културни програми на Фонда;
  • организиране на взаимодействие и общуване посредством социалната мрежа на Фонда;
  • подготовка и публикуване на материали за дейността на Центъра в средствата за масова информаци.


 

Фонд "Русский мир"

Основните цели на Фонда са популяризирането на руския език, който е национално достояние на Русия и важен елемент на руската и световната култура, и подкрепа на програмите за изучаването му в Руската федерация и в чужбина.

 

Основните задачи са:

 • подкрепа на обществените, академичните и образователните организации, занимаващи се с проблематиката, свързана с "Русский мир", спонсориране на техните проекти;
 • подкрепа на руските и чуждестранните научни и образователни центрове по русистика;
 • формиране на благоприятно за Русия обществено мнение, разпростряняване на знания за Русия;
 • създаване на научни и експертно-политически канали за развитие на двустранните отношения с другите страни и международните организации;
 • популяризиране на руски образователни услуги в чужбина;
 • развитие на международните връзки на руските региони;
 • съдействие за осъществяването на експертен, научен и образователен обмен;
 • популяризиране на рускоезичните средства за масова информация и информационните ресурси в чужбина;
 • подкрепа на асоциациите на завършващите висшето си образование в руски висши училища;
 • осъществяване на взаимодействие с чуждестранните студенти, завършващи образованието си в руски висши училища;
 • подкрепа на рускоезичните сайтове, създадени в други страни;
 • съдействие при създаването на рускоезични женски, младежки и детски структури в различни страни;
 • подкрепа при усилията по съхраняване на ръкописното наследство на Русия;
 • осъществяване на взаимодействие с Руската Православна църква и други вероизповедания в работата при разпространението на руския език и руската култура.


 

Курсове

Руският център на ВСУ организира курсове по руски език

 

Руски център организира следните курсове по руски език:

 • Русский экзамен туризм 1;
 • Русский экзамен туризм 2;
 • Для повседневного общения;
 • Для делового общения.

 

 

За получаване на Международен сертификат:

 • Курсът се състои от три модула по 30 часа и се провежда по време на учебната година.
 • Всички курсисти ползват предимство при записване за езиков стаж в Русия.
 • Изпитът ще се проведе през ноември 2011 г.
 • За справки и записвания: Руски център; тел.: 052/359-636

 


ОЧАКВАМЕ ВИ! 
 

В сентябре 2007 года ВСУ принимал участников XI Конгресса МАПРЯЛ. Заседания всех научных секций проходили на территории университета. Ведущие российские и болгарские издательства предлагали свои учебники и книги и рассказывали о своей деятельности участникам Конгресса во время специально организованной выставки. Гостем Конгресса и университета стал выдающийся российский поет – Евгений Евтушенко.

 

РУССКИЙ ЯЗЫК

Преподавание русского языка осуществляется как часть деятельности Департамента обучения иностранным языкам и Русского центра университета.

 

Русский язык могут выбрать студенты всех специальностей.

 

В качестве первого языка его изучают студенты по специальностям "Международные отношения". Их учебный план предусматривает 240 часов русского языка повседневного общения и 180 часов языка специальности.

В остальных специальностях он является вторым иностранным языком и учебные планы предусматривают 120 часов русского языка повседневного общения.

Многие студенты выбирают русский язык как третий иностранный язык в качестве факультативной дисциплиной в рамках 120 часов.

 

Учебники и пособия, по которым ведется обучение - современные издания ведущих российских издательств в области РКИ.

 

Специализированные курсы направлены на усвоение языка будущей профессии. Они предусматривают использование интерактивных методов преподавания и новых педагогических технологий, таких как обучение в сотрудничестве и проектная технология.

Курсовой проект для студентов международников третьего курса - "Россия и Европейский союз: Европа как искусство возможного", а на четвертом курсе – "Российские дипломаты в Болгарии" и "Болгарские дипломаты в России". Курс страноведения России также полностью построен на языковых проектах.

 

Языковые стажировки для студентов, изучающих русский язык, проводятся каждый год. Они проходят на базе межвузовских договоров о сотрудничестве с ведущими российскими вузами. Особо следует отметить прекрасные условия для обучения, которые предоставляет наши партнеры – Государственный институт русского языка им. А.Пушкина в Москве и Институт русского языка и культуры Санкт-Петербургского государственного университета. Бесспорно, возможность учиться в языковой среде и познакомиться с достопримечательностями страны изучаемого языка играет огромную роль в привлечении студентов к изучению русского языка в нашем университете.

 

Центр сертифицирования по русскому языку создан в сентябре 2007 года. Проходят экзамены по русскому языку как иностранному по программам:

 • «Русский язык в международном туристском бизнесе (РЭТ)»;
 • «Русский язык повседневного общения»;
 • «Русский язык делового общения (Бизнес. Коммерция)».
 

Первые студенты ВСУ успешно сдали экзамены на сертификат "Русский Экзамен – Туризм" в сентябре 2007 г. Идет постоянная подготовка к экзаменам по всем трем программам.

 

Участие ВСУ им. Черноризца Храбра в национальной сети школ с преподаванием русского языка открывает новые возможности для расширения деятельности нашего Департамента в области популяризации русского языка в Болгарии, организации и проведения квалификационных семинаров для преподавателей русского языка в школах ит.п.

 

Для контактов:

Русский центр

Варненский свободный университет им. Черноризца Храбра

к.к. "Чайка"

Варна 9007

Болгария

 

проф. д-р Галина Шамонина

Директор

 

Мариела Койчева

Методист

 

Телефон/Факс: +359 52 359 636

Эл. почта: russiancentre@abv.bg

 
 

Руският център на ВСУ организира Езиков и научен стаж в Санкт-Петербург от 9 до 23 юли 2016 г. Краен срок за записване: 15 април 2016 г.

 

Санкт Петербург 2012

  

 

Москва 2011

 

 

Москва 2010 

Москва 2008

  

   

    

Санкт Петербург 2007

  

   

    

Москва 2005

  

  

 

Виртуална читална зала на Руската държавна библиотека (РДБ)

http://www.diss.rsl.ru/


Description: http://www.vfu.bg/uploaded/253_54e71d6b1ec13.jpg РДБ е най-голямата обществена библиотека в Европа и втората в света по обем на библиотечен фонд, който надвишава 45 и половина милиона единици на 367 езика. 
 От февруари 2015 г. Фонд „Русский мир“ предоставя наВарненски свободен университет „Черноризец Храбър“ безплатен достъп до Електронната дисертационна зала на библиотеката, която съдържа повече от 650 000 дисертации и автореферати  във формат PDF, защитени  в Русия, представени в 24 раздела. 
 

Каталогът на Електронната библиотека е в свободен достъп в Руския център и Университетската библиотеката след регистрация от администратора на Виртуалната читална зала на РДБ . 


 

Лятна школа 2012

  

 

Лятна школа 2011

 

 

Лятна школа 2010

  

  

 

Лятна школа 2009

  
 

Контакти

Тел./факс: 052/359-636

email: russiancentre@abv.bg

Facebook

гр. Варна, 9007

к.к. "Чайка",
Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" - Руски център