гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Център за дигитални технологии

Центърът за дигитални технологии ви дава възможност да използвате информационни и компютърни технологии при следването си във ВСУ, система за виртуално обучение eSchool, електронна библиотека и безплатен достъп до Интернет.

В рамките на Центъра за дигитални технологии действа Център за дистанционно обучение, който осъществява технологичното и техническо осигуряване на обучението, както и Тестов и консултативен център по информатика и информационни технологии.

ВСУ "Черноризец Храбър" е член и на Мicrosoft Developer Network Academic Aliance (MSDNAA).

Университетската библиотека разполага с богат фонд от хартиени и електронни книги, списания и статии, свободен достъп до правно-информационната система АПИС и до най-голямата база данни за периодични издания на САЩ – JSTOR. Повече информация за библиотеката вижте тук.

Учебници, научна литература, доклади от конференции и периодични сборници се издават от университетското издателство. С помощта на съвременна техника се подготвят и обработват текстови и илюстрационни оригинали за публикуване в локалната мрежа и Интернет.Издания на университетското издателство

Медийният център е звеното на ВСУ за производство на мултимедийни научни и образователни продукти и осигуряване на учебния процес със специализирана база – Учебно радио и Учебно телевизионно студио. Повече информация за Медийния център вижте тук.

 

Основните дейности на Центъра за дигитални технологии са:

  1. Координиране създаването и внедряването на нови образователни технологии, свързани с усъвършенстването на научния процес.
  2. Подпомагане разработването и внедряването на мултимедийни образователни продукти.
  3. Организиране на провеждането на различни видове курсове след проучване на потребностите на образователния пазар.
  4. Осигуряване на технологично и логистично виртуалното обучение и интерактивното взаимодействие между преподаватели и студенти в интегрирана образователна уеб среда.
  5. Поддържане на виртуална библиотека.
  6. Осигуряване на достъп на преподаватели и студенти до съвременни информационни ресурси.
  7. Провеждане на информационна и консултантска дейност в различни сфери, както в университета, така и за външни лица и организации.
  8. Разработване и поддържане на университетския уеб сайт.
  9. Поддържане на функционирането на локална комтютърна мрежа и достъп до Интернет.
  10. Поддържане на аудио-визуален архив за всички значими мероприятия за ВСУ.

 

 

Центърът за дигитални технологии включва следните структурни звена: лаборатория "Високи технологии", лаборатория "Информационно обслужване", Учебен медиен център, Университетско издателство, Университетска библиотека, Тестов и консултативен център по информатика и информационни технологии.

 
Директор: Константин Косев
тел.: 052/359-537
email: kkossev@vfu.bg
лаборатория "Високи технологии"

Ръководител лаборатория "Информационно обслужване": Ивайло Пламенов
тел.: 052/359-537
email: ivailo.plamenov@vfu.bg
лаборатория "Високи технологии"
Работно време: от понеделник до петък; от 8:30 до 16:00 ч. 

Описание на структурните звена към Център за дигитални технологии:

Лаборатория "Високи технологии"

Целта на звеното е хардуерно и софтуерно осигуряване на технологичното развитие на ВСУ съобразно стратегията и приоритетите на Университета, както и проектиране, дизайн, поддръжка и актуализация на WEB сайта на Университета.

В лабораторията функционира Център за дистанционно обучение. Центърът осъществява технологичното и техническото осигуряване на обучението, отговарящо на изискванията на Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и политиката на ВСУ.

 

Лаборатория "Информационно обслужване"

Целта на звеното е техническа и софтуерна поддръжка на компютърните системи в Университета.

Основните задачи на лабораторията са софтуерно, хардуерно поддържане и антивирусни защити на локалните мрежи в учебните компютърни зали, както осигуряване на учебно-технически средства за провеждане на учебни занятия

 

Учебен медиен център

Целта на звеното е производство на мултимедийни научни и образователни продукти и осигуряване на учебния процес със специализирана база – Учебно радио и Учебно телевизионно студио.

Основните задачи на центъра са свързани със създаването на мултимедийни образователни продукти за off-line и on-line презентации, както и с производството на образователни, документални, PR филми и видеореклама.

 

Тестов и консултативен център по информатика и информационни технологии

Центърът е създаден съвместно с катедра "Компютърни науки", като създава условия за разучаване и оценка на нови програмни продукти, предстоящи за внедряване в учебния процес и научно-изследователската дейност в Университета.

Основните задачи на центъра са свързани с тестване на софтуер, създаден за целите на университетския мениджмънт, консултиране на преподаватели при създаването на електронни материали и работа със системата за виртуално обучение и подпомагане на студенти при подготовка на курсови и дипломни работи – търсене на информация в Интернет, оформяне на презентации, работа с еschool и др.