гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Магистърска програма: Дигитален маркетинг и уеб дизайн

 1. Цели и задачи на обучението в специалността:

Първата цел на обучението е да се подготвят висококвалифицирани, модерно мислещи и конкурентоспособни уеб разработчици в областта на онлайн маркетинга, владеещи фундаментални знания и умения по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване и поддръжка на уеб приложения, необходими за успешна самостоятелна творческа работа и работа в екип.

Втората цел е придобиване на ключови умения в областта на дигиталния маркетинг, като един от основните начини за осъществяване на ефективна комуникация с потребителите – социални мрежи, уеб сайтове, електронно съдържание, с цел да управляват и реализират успешен уеб-базиран бизнес.

С оглед постигането на посочената цел обучението в специалността се гради върху следните научни направления: компютърни науки и маркетинг и интеграцията между тях.

В този контекст задачите на обучението са:

• придобиване на специализирана научна подготовка в различни дисциплини от уеб програмиране, уеб дизайн, електронна търговия, уеб технологии;

• придобиване на специфични маркетингови умения за анализ на онлайн потребителско поведение, създаване на конкурентно съдържание в уеб, изграждане на конкурентна стратегия за маркетинг на уеб-базиран бизнес;

• осигуряване на международна сравнимост на придобитите знания и развитите умения и образователна мобилност, което се реализира чрез синхронизиране на учебния план и учебните програми с препоръките и политиките на организации като World Wide Web Consortium (W3C), Digital Marketing Competency Standards (OMCP);

• да се развият способностите на обучаемите да се реализират професионално на позиции от средно и високо управленско ниво във фирми за уеб дизайн и онлайн маркетинг, да бъдат конкурентоспособни и адаптивни към променящите се условия за реализация на пазара на труда, както и да продължат обучението си в по-висока образователна степен.

В магистърската програма „Дигитален маркетинг и уеб дизайн“ (Digital Marketing and Web Design) се предлага специализирано обучение по актуални проблеми на уеб програмиране, оценка на използваемост и дизайн на потребителски интерфейси, разработка на уеб/мобилни приложения, както също и по дигитален маркетинг и реклама, маркетинг в социалните медии, анализ на конкурентността на уеб съдържание и стратегии за маркетингово обоснован редизайн. Обучението в магистърската програма е в съответствие с международните, европейски и национални критерии и изисквания и нуждите от кадри в областта.

В процеса на обучението в магистърска програма „ Дигитален маркетинг и уеб дизайн ” се акцентира на проблемноориентираното обучение, изследователски подходи в обучението и се прилагат активни методи на учене. По време на обучението във всички дисциплини се реализират екипни или индивидуални проекти и практически задачи (включително предоставени от бизнеса реални задачи от практиката), богата извънаудиторна заетост, включваща и участие в семинари, майсторски класове. Студентите се стимулират да разработват проекти и научни доклади, да участват в научни групи, конкурси и студентски олимпиади и конференции в университета, страната и чужбина.

 2. Основни резултати от обучението:

 В резултат на обучението студентите придобиват:

Конкретни знания в областта на уеб техологиите и уеб програмирането, включително и за мобилни устройства, като анализ, оценка и дизайн на веб/мобилни приложения, сайтове и инструменти за целите на дигиталния маркетинг, международни уеб стандарти и стандарти за дигитален маркетинг и дигитални компетенции.

Придобитите у студентите практически умения са ориентирани към: създаването на естетически въздействащ и използваем потребителски интерфейс: използване на HTML5 и CSS3, програмиране на Java Script, прилагане на съвременни уеб стандарти и средства за SEO оптимизация, социално-мрежови анализ и управление на проекти, аудио- и видеомонтаж и обработка, управление на съдържанието, умения за комбиниране на различни графични и мултимедийни елементи с цел постигане на конкурентен дигитален маркетинг за изграждане на успешни кампании за дигитален маркетинг и онлайн позициониране.

В съответствие с европейската рамка на компетентностите и Националната квалификационна рамка, обучението на студентите в специалност “Дигитален маркетинг и уеб дизайн” стимулира развиването на преносими компетентности за: работа в екип, работа в дигитална и виртуална среда, работа в смесени интернационални и интердисциплинарни екипи, иновативно мислене и прилагане на нови технологии в решаването на разнообразни проблеми;

Лични компетентности: отговорност, самостоятелност, коректност, оперативност, инициативност; комуникативност, устойчивост на стрес, умение за общуване с различни професионални групи; мотивация и стремеж към непрекъснато повишаване на професионалната квалификация и усвояване на нови технологии.

Компетентности за учене: Последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планират необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

Професионални компетентности: придобитите умения покриват всички необходими дейности по проектиране, разработка, оптимизация, внедряване, маркетинг и поддръжка на уеб приложения, необходими за успешната самостоятелна и екипна творческа работа.

 3. Стандартни условия и изисквания за прием и ред за признаване на предходно обучение:

Кандидатите трябва да имат придобита бакалавърска степен.

Кандидатите полагат конкурсен изпит – събеседване (за кандидатите, придобили бакалавърска степен в една от следните професионални области: компютърни науки; информатика, бизнес-информатика, компютърни системи и маркетинг) и тест по информатика (за завършилите други професионални направления) или предоставят свое портфолио с проекти.

Редът за признаване на предходно обучение се основава на Системата за трансфер на академични кредити, Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, Наредба № 1 за учебната дейност на Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

 4. По-нататъшно развитие и професионална реализация:

Успешно завършилите специалността могат да продължат обучението си в други магистърски програми от Професионално направление „Информатика и компютърни науки”; магистърски програми от други професионални направления (по нерегулирани специалности); ОНС „доктор” (след придобиване на ОКС „магистър”).

Успешно завършилите тази специалност могат да се реализират във фирмите от ИТ бизнеса. В съответствие с Националната класификация на професиите и длъжностите завършилите специалността могат да работят като: разработчици на уеб приложение или в изграждането на потребителски, естествени или интерактивни интерфейси и др.