гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

ВСУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ ОРГАНИЗИРА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗАКОНА СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ

09 Септември 2019

Юридическият факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър” организира въвеждащо обучение на задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпиране на пари,  съгласно нормативните изисквания и Правилника за прилагането му. Курсът е подходящ за представители на неправителствени организации, търговци на едро, агенции за недвижими имоти, обменни бюра, застрахователни посредници, регистрирани одитори, счетоводители, частни съдебни изпълнители, пощенски оператори, професионални спортни клубове и др.
В рамките на обучението, което е до осем учебни часа, участниците придобиват знания по основните понятия от наказателното, гражданското и търговското право, изискванията на превантивното законодателство и организацията на дейността от задължените лица. Ще се коментират въпроси, свързани с управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм от задължените лица.

Курсът се води от водещи преподаватели на катедра „Правни науки“ във Варненския свободен университет - доц. д-р Валентин Недев – специалист по наказателно право, криминология и криминалистика, доц. д-р Станислава Минева - специалист в областта на мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма и ас. Рая Христова – адвокат във Варненската адвокатска колегия.
При успешно завършване на обучението, участниците получават сертификати.

Курсът се провежда при набиране на група от 15 участници или при договаряне. Обучението може да се проведе както във Варна, така и в други градове на страната.

През обучението вече успешно преминаха представители на държавни, общински и неправителствени организации.
Предстои организиране на продължаващо обучение с практическа насоченост, като участниците във въвеждащото обучение ще ползват преференции.
 
Цена на курса:
за обучение до 8 учебни часа - при индивидуална заявка за обучение - 80,00 лв. (при група - по договаряне).
 
Таксите се заплащат в университета в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:
ТБ „Общинска банка“ АДBIC: SOMBBGSFIBAN код: BG40SOMB91301016075801–в лева;
IBAN код: BG22SOMB91301416075801–в евро (за чуждестранни студенти)
В платежния документ се посочват: Име, презиме, фамилия на кандидата; ЕГН и изрично се изписва: “Такса за участие в курс за Въвеждащо обучени по ЗМИП и ППЗМИП”.
За контакти: Ръководител сектор „Дипломиране и сертифициране” - Николинка Даскалова,  052/359-639, e-mail: sektor_ds@abv.bg
За продължаващо обучение може да заявите интерес на: sektor_ds@abv.bg