гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ВСУ “Черноризец Храбър” с пълен образователен цикъл в областта на кръговата икономика

12 Септември 2022
Във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър” бе защитена първата в страната докторска степен в областта на кръговата икономика. Дисертационният труд по актуалната тема за Европа материализира по блестящ начин развитието на проблематиката в академичния профил на университета – от курсове за допълнителна квалификация, през устойчиво развиваща се магистърска програма и надграждането й в образователна и научна степен „доктор“.

Защитата на образователната и научна степен „доктор“ бе на Румен Пехливанов - кмет на Община Рудозем. Научното жури, председателствано от проф. д-р Павел Павлов – директор на Института за обучение на докторанти на университета, оцени изключително високо дисертационния труд „Управление на прехода от линейна към кръгова икономика (териториален контекст)“.

„Това е една знаменателна защита. Темата е пионерско навлизане в проблематиката на кръговата икономика с ясен поглед и визия по проблемите на европейско, национално и регионално ниво, както и с ангажимента и отговорността на докторанта да намери широко практико-приложно поле на разработките“, коментира проф. д.ик.н. Анна Недялкова - научен ръководител на докторанта и председател на Настоятелството на ВСУ „Черноризец Храбър“.

В дисертацията си Румен Пехливанов обобщи научните достижения и практическия опит като кмет и резервен член на Европейския комитет на регионите. Той представи интегриран модел за управление на прехода от линейна към кръгова икономика на общините от Родопския регион - Рудозем, Мадан, Девин и Борино. Анализът е в контекста на глобалната среда – европейските директиви и постановки, умението на България да се впише в този процес и конкретното работещо ниво на местната власт. Представен бе задълбочен и комплексен инструментариум и методика за проучване и оценка на нагласите на обществеността, бизнеса и местните власти.

Във ВСУ „Черноризец Храбър“ вече осем години работи Институт за интегрирано управление на общините, чиято основна мисия е да съдейства за устойчивото и интелигентното им развитие, като подготвя кадри за управлението, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите. Проведени бяха серия курсове за допълнителна квалификация на кметове и представители на общинската администрация. Част от форумите бяха ориентирани именно към повишаване на ролята на местната власт в преминаването от линейна към кръгова икономика. В обученията участваха водещи експерти на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, държавната и местните власти от Родопския регион и бяха провокирани редица дискусии по проблемите на кръговата икономика. Обученията прерастнаха в създадената от ВСУ „Черноризец Храбър“ първата в страната магистърска програма „Кръгова икономика“, която се провежда под патронажа на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия. В нея се обучава втори випуск студенти, като интересът продължава да расте. „Тази специалност е единствена по рода си в ЕС“, подчерта Джордж Кремлис, почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, който даде изключително висока оценка за работата в нея. Студентите в последния випуск на магистърската програма са стипендианти на Настоятелството на университета. Те са с интереси в областта на екологията, опазването на околната среда, представители на неправителствени, на държавни и общински администрации от страната, предприемачи и др.

ВСУ „Черноризец Храбър“ активно развива и проектната си дейност в сферата на кръговата икономика. Университетът е водеща организация в изпълнението на проект „Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн“ по съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“.

От новата академична година ще стартира и съвместна магистърска програма „Екотехнологични системи в индустрията“, която се явява интерсекторна в областта на кръговата, зелената и синята икономики. Тя е създадена по проект „Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър“ - Технически университет – Варна – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. В обучението ще се акцентира на технологични решения, които ще се прилагат за постигане на основните цели в Европейските политики – нисък въглероден отпечатък, висок дял на възобновяема енергия, малки количества генериран отпадък. Заложено е участието на експерти от практиката и предоставянето на нови и актуални теоретични и приложни знания.