гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Информация за провеждане на учебния процес

01 Август 2022

На вниманието на студентите, докторантите, преподавателите и служителите
на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"


 
Уважаеми колеги,

ЗАПОВЕД  
№ 447
Варна, 01.08.2022 г.

Във връзка с епидемичната ситуация, в съответствие с актуализирания Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19 и на основание чл. 21, т. 4 от Правилника за устройството и дейността на ВСУ “Черноризец Храбър”
 
НАРЕЖДАМ:
 
 1. Всички звена да поддържат непрекъсваем работен процес в рамките на установеното работно време.
 2. В зависимост от етапа на развитие на пандемията, въвеждам временни противоепидемични мерки както следва:
 
Етапи Задължителни противоепидемични мерки Срок на мерките
Етап 0 Не се прилагат. До отмяна на пандемията от СЗО или до преминаване в Етап 1.
Етап 1
 1. Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м.
 2. Редовно проветряване на помещенията и дезинфекциране на подовете и повърхностите.
 3. Провеждане на ежедневен филтър за наличие на обучаеми с клинични симптоми за COVID-19 и тяхното отстраняване от учебния процес до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
До преминаване в Етап 0 или Етап 2.
Етап 2 Прилагат се всички мерки от етап 1, както и:
 1. Носене на защитна маска за лице на закрито.
 2. Недопускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. площ.
 3. Обучението се осъществява по график, при което не се допуска едновременно провеждане на практически или семинарни упражнения на повече от 50% от групите, както и смесване на групи.
 4. Лекционните занятия се планират в зали, позволяващи 50% заетост на помещенията.
 5. Ограничаване на извънуниверситетските мероприятия.
 6. Ограничаване на несъществени контакти на работните места.
 7. При възможност, работа от разстояние.
До преминаване в Етап 1 или в Етап 3.
Етап 3 Прилагат се всички мерки от предходните етапи, както и:
 1. Носене на защитна маска за лице на открито при организирано или спонтанно струпване на хора.
 2. Преустановяват се групови дейности, които не са с професионален характер.
 3. Учебната дейност се провежда от разстояние в електронна среда. Присъствено провеждане се допуска по решение на ръководителя на обучаващото звено за семинарни и практически упражнения, когато не са планирани в поток с други форми на обучение, държавни изпити и практическо обучение и изпити на курсистите в Центъра за професионално обучение.
 4. Заседанията на научните журита за присъждане на степени и за заемане на академични длъжности се планират и провеждат от разстояние в електронна среда.
 5. Работата на колективните органи на управление се извършва в хибридна среда (присъствено и с осигурен достъп от разстояние в електронна среда).
 6. Преустановява се провеждането на закрито на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други публични мероприятия. Вече обявено публично мероприятие на закрито може да се проведе след обосновка от организатора и разрешение на Ректора.
 7. Спортната зала на Университета е отворена само за индивидуално ползване.
 8. Работа от разстояние, при възможност на 50% от персонала.
До преминаване в Етап 2 или в Етап 4. Лекционните занятия да се провеждат онлайн до края на семестъра, ако остава по-малко от един месец до последното планирано занятие.
Етап 4 Прилагат се всички мерки от етапи 1 и 2, както и:
 1. Преустановяват се всички присъствени академични дейности. Същите се провеждат от разстояние в електронна среда.
 2. Работата на колективните органи на управление се извършва в изцяло електронна среда.
 3. Спортната зала на Университета не се ползва.
 4. Работа от разстояние, при възможност на над 50% от персонала. Присъствена работа се допуска единствено за ключови служители от администрацията, които не могат да работят от разстояние.
До преминаване в Етап 3. Учебните занятия да се провеждат онлайн до края на семестъра, ако остава по-малко от един месец до последното планирано занятие.
 
 1. Етапите по т. 2 за териториалните звена на Университета се определят съгласно Картата на епидемичната обстановка по териториални области (https://coronavirus.bg/bg/1215). За гарантиране на устойчивост на решенията, при прогноза за преминаване на областта в по-горен етап в следващите 14 дена, по разпореждане на декана (директора на филиала) учебните занятия могат да се планират и провеждат според изискванията на по-горния етап.
 2. Технологичният институт да поддържа информация на сайта на Университета за текущия етап и специфичните противоепидемични мерки по т. 2 за всяко териториално звено.
 3. Сектор “Планиране” и канцеларията на филиал Смолян да оповестяват формата на учебните занятия чрез учебния разпис, като при присъствено обучение се посочва учебната зала. Кодовете за курсовете в Classroom @vfu.bg да бъдат оповестявани чрез учебния разпис, независимо от формата на обучение.
 4. Преподавателите да изпращат на обучаемите покани за своите курсове в Classroom @vfu.bg, както и покани за учебните занятия чрез календарите на дисциплините @vfu.bg, в едноседмичен срок преди началото на занятията. В курсовете в Classroom @vfu.bg и календарите на дисциплините да се указва формата на провеждане на занятията и да се публикува връзка към виртуалните зали за онлайн обучение в meet.google.com @vfu.bg. При промяна на формата на провеждане на занятията, преподавателите своевременно да информират студентите чрез курсовете в Classroom @vfu.bg и обновени покани през календарите им @vfu.bg
 5. Месечните графиците за присъствена работа при етапи 2, 3 и 4 да се утвърждават от главния секретар на ВСУ до 25-то число на предходния месец. Работещите от разстояние служители да изпълняват задълженията си съгласно т. 7 на моя Заповед № 450 от 16.07.2020 г.
 6. При обявен етап 1, 2, 3 или 4, звено „Поддръжка на МТБ” да осигурява материали за дезинфекция и хигиенни материали съгласно План-програмата за превенция на риска за здравето и безопасността във връзка с нов биологичен агент, причиняващ заболяване COVID-19 във ВСУ „Черноризец Храбър“.
 7. За неупоменати в настоящата заповед случаи да се спазват заповедите на Министъра на здравеопазването и съответната РЗИ.
 8. Настоящата заповед отменя моя заповед № 198/24.03.2022 г. и е със срок на действие до отмяна на пандемията от COVID-19 от Световната здравна организация.
Заповедта да се сведе до знанието на декани на факултети, директор на филиал, директор на ДЧЕОиСДК, ръководители на катедри, председател на Студентски съвет, ръководители на административни и обслужващи звена за сведение и изпълнение, както и да бъде публикувана на сайта на Университета.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.-ректора, а обезпечаването на материално-техническите условия за нормален учебен процес – на директор „Поддръжка на МТБ”.
 
 
Бъдете здрави!
Успех през новата академична година!ПРОФ. Д-Р ПЕТЪР ХРИСТОВ
Ректор на ВСУ „Черноризец Храбър”