гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Списание "Globalization, the State and the Individual"

Списание "Globalization, the State and the Individual" ("Глобализация, държава, личност") е специализирано академично издание на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", създадено през 2014 г . 

Description: GSI no 11 2016

Издава се: 
– печатно с ISSN 2367-4555 (print) 
– електронно с ISSN 2367-9107 (online) 
Периодичността на списанието е четири броя за 1 година. Материалите се публикуват на английски и руски език, придружени с резюмета на английски език.

 

 

 

 

 

Пълният текст на всеки издаден брой се публикува в електронен вариант на интернет страницата на списанието – www.gsijournal.bg 
Списание "Globalization, thc State and the Individual" е индексирано в международната наукометрична база данни Index Copernicus International през 2015 г.


Description: http://indexcopernicus.com/images/flogo123.png

 

В базата данни от 10 години се извършва комплексна евалуация на научните списания. На списанията, които получават положителна параметрична оценка, се присвоява действащ в продължение на 1 година индекс ICI, отразяващ нивото на развитие на списанието, а също така и неговата влиятелност. Отчетът по евалуацията съдържа събрани ценни препоръки, позволяващи да се разработва стратегията за по-нататъшното развитие на списанието.

 


Description: ICI JMLИндексът ICI се отчита от 0 до 176. За списанието "Globalization, the State and the Individual" е присъден индекс за 2014 г. – 70,09; за 2015 г. – 72,90. През 2016 г. са подадени документи за предварително проучване за рефериране и индексиране в Scopus.

 

Научната разпознаваемост на главния редактор проф. д.ик.н. Анна Недялкова и международната редакционна колегия, в която участват личности – учени, познати в своите области, определят високото научноизследователско ниво на списанието и вдъхват доверие на авторите от различни научни области.

 

Списанието има борд на рецензентите, които също са известни учени в съответната научна област. Всички материали в списанието се публикуват след анонимно рецензиране и одобрение от редакционната колегия. 

 

Тематика– изследователски и обзорни статии и студии, научни съобщения в научните области: икономика, право, психология, социология, архитектура, изкуства. 

 

Задачата на научното списание е да бъде творческа среда, в която се появяват ключови публикации, които допринасят за развитието на световния научен процес в дадената област. 

 

Материали от проведени научни форуми във ВСУ могат да бъдат публикувани в тематичен брой, което предвид това, че списанието е индексирано, ще спомогне за привличане на повече участници в мероприятието. 

 

Списанието "Globalization, the State and the Individual" чрез депозита в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и online-изданието се популяризира в световната библиотечна мрежа и e достъпно за четене и ползване от учени от цял свят.

 

Пълно описание на редакционните правила за оформяне на ръкописите, начина на цитиране и описване на литературните източници е дадено на интернет страницата на списанието www.gsijournal.bg
Материалите за публикуване се изпращат в Университетското издателство на ВСУ на e-mail: verlag_vfu@abv.bg.

 

За публикуване в списанието авторът заплаща такса съгласно „Ценоразпис за технологични операции и услуги в издателската дейност на ВСУ“. Заплащането се извършва чрез банка или на касата на университета.

IВАN' BG40SOМВ91301016075801 – в лева 
IBAN: BG22S0MB91301416075801 – в евро 
IBAN: BG84S0MB91301116075801 – в щатски долари 

"Общинска банка" АД 

SWIFT: SOMBBGSF