България, 9007, Варна, к.к. Чайка
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“ по следните професионални направления:
2.1. Филология (Български език. Ономастика и езикова археология) – един;
3.6. Право (Административно право и административен процес) – един;
3.6  Право (Криминология) – един;
3.7. Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на материалното производство.(Административна конфликтология и устойчиво развитие) – един;
3.7. Администрация и управление (Организация и управление извън сферата на материалното производство (Административно-управленски и правни аспекти на взаимодействието между публичния сектор и бизнеса) – един;
3.8. Икономика (Финанси и счетоводство)– един;
4.6. Информатика и компютърни науки (Софтуерно инженерство) – един,
 всички със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник.
 
 Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; 359 511