гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на академична длъжност „доцент“ по следните професионални направления:
 
3.7 Администрация и управление (Социално управление-управление на бизнеса и публичния сектор) – един;
5.7. Архитектура, строителство и геодезия (Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли) - трима,
 
всички със срок 3 месеца от обнародването в Държавен вестник бр.27/02.04.2019 г.
 
 Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ“Черноризец Храбър“, тел: 052/359 510; 359 511