гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за заемане на академична длъжност „Главен асистент“ по професионално направление 3.6. Право (Финансово право и данъчно право и процес) – един със срок 3 месеца.

 

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; email: borislava.hristova@vfu.bg. Срок за подаване на документи 07.05.2023 г.

 

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на следните  академичните длъжности:

 

Главен асистент по професионално направление 3.8 "Икономика" (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси) - един със срок 3 месеца.

Доцент по професионално направление 3.8 "Икономика - един със срок 3 месеца.  

Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  тел: 052/359 510; email: borislava.hristova@vfu.bg  Срок за подаване на документи 24.04.2023 г.