гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява за нуждите на Филиал-Смолян, конкурс за заемане на академичнa длъжност: 
  • Главен асистент в професионалнo направлениe 4.6. Информатика и компютърни науки – един със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ, тел: 052/359 510; 359 511