гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурси за заемане на академични длъжности:
- за нуждите на Висше военновъздушно училище „Геoрги Бенковски“ гр. Долна Митрополия:

- Доцент в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка“ (Финанси и застраховане/)- един.
За водене на занятия по дисциплините „Икономикс“, „Въведение във финансите“, „Финансов анализ във въздушния транспорт“, „Финансов мениджмънт“, „Застраховане във въздушния транспорт I част“, „Застраховане във въздушния транспорт II част“,”Застраховане на товари“.
- Доцент в област на висшето образование 3. „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и организация на труда“(Човешки капитал и ефективност на труда) - един.
За водене на занятия по дисциплините: „Лидерство в авиационната сфера на услугите“, „Подбор на персонала за авиационната индустрия“, „Управление на хора и екипи“, „Мениджмънт на човешките ресурси“,“Управление на екипи и проекти“, „Организационно поведение и професионална среда“, „Човешки фактор“

- за нуждите на Варненският свободен университет “Черноризец Храбър”:
Главен асистент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионалнo направлениe, 5.7. Архитектура, строителство и геодезия /Пожарна безопасност и защита на населението/ – един,

всички със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ, тел: 052/359 510; 359 511