гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ по професионалнo направлениe 3.7 Администрация и управление, научна специалност „Икономика и управление“ (Човешки ресурси и устойчиво развитие)– един със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
          Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ“Черноризец Храбър“, тел: 052/359 510; 359 511