гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Конкурси

Варненският свободен университет “Черноризец Храбър” обявява конкурс за заемане на академичнa длъжност:
  • Главен асистент в област на висшето образование 5. Технически науки, професионалнo направлениe 5.7. Архитектура, строителство и геодезия /Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство/– един със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ,  
тел: 052/359 510; 359 511