гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Мобилности

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ успешно реализира студентска мобилност с цел обучение и практика по програма „Еразъм+“, като мобилността се приема за един от важните количествени и качествени показатели за измерение на степента на интернационализация на университета.

В 26-годишната история на програмата „Еразъм+“ във ВСУ „Черноризец Храбър“ има осъществени повече от 800 изходящи студентски/докторантски, преподавателски и административни мобилности и е предпочина институция за входяща мобилност, до момента от близо 500 студенти, преподаватели и служители от партниращи университети по Програмата.

В програма „Еразъм+“ участват всички 27 страни-членки на Европейския съюз, страните от Европейската асоциация за свободна търговия (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария), Турция, РС Македония и Сърбия.

Мобилността по програмата се осъществява въз основата на подписани междуинституционални споразумения по програма „Еразъм+“ между ВСУ и университети от почти всички европейски държави, участващи в програмата. В споразуменията са посочение основните параметри на мобилността – брой на договорените места за мобилност за всеки от двата участващи университета, поотделно за студенти/докторанти, преподаватели и служители, научните области, в които ще се извършва обучението или преподаването, продължителността на периода за обучение или преподаване и др. Реализирането на студентска мобилност с цел практика се основава на подписани писма за намерение от страна на партниращите организации, които искат да приемат практиканти по Програма „Еразъм+“

Обменът по програма „Еразъм+“ се стимулира чрез предоставяне на финансовата подкрепа (Еразъм грант), целяща да подпомогне допълнителните разходи по мобилността, породени от различията в издръжката на живот в чужбина. Еразъм грантът не е стипендия, той не предвижда цялостното покриване на разходите по мобилността.


Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел обучение имат всички студенти/докторанти на ВСУ, продължаващи обучението си, които:

 
Право на участие в изходяща студентска мобилност с цел практика имат всички студенти на ВСУ, продължаващи обучението си, които:
 • са регистрирани във ВСУ и са записани за обучение (без оглед на формата на обучение), водещо до придобиване на призната образователна степен или друга призната квалификация за висше образование (до и включително докторска степен);
 • наскоро завършили студенти;
 • владеят необходимото ниво на езика, на който ще се извършва обучението, изисквано от приемащата институция.
 • имат успех от обучението си в ВСУ до момента на кандидатстването минимум добър 4.00. Студентите, записани в ОКС Магистър, които към момента на кандидатстване все още нямат положени изпити и докторантите, кандидатстват със средния успех, с който са били записани в съответната степен на висшето образование. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити;
 
Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" има сключени двустранни споразумения със следните европейски университети:
 
 1. HAUTE ECOLE LIBRE MOSANE (HELMO), Белгия
 2. Brandenburg University of Techology Cottbus-Senftenberg (BTU), Германия
 3. TH Köln - University of Applied Sciences, Германия
 4. Athens University of Economics and Business, Гърция
 5. Universita IUAV di Venezia, Италия
 6. Universita degli Studi di Modena, Италия
 7. Politecnico di Milano, Италия
 8. Università degli Studi di Napoli Federico II, Италия
 9. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Италия
 10. Universita degli Studi di Mediterranea di Reggio Calabria, Италия
 11. Universita degli Studi di Siena, Италия
 12. Universidad de Almeria, Испания
 13. Univesidad de Granada, Испания
 14. Universidade da Coruña, Испания
 15. Universidad de Zaragoza ”School of  Engineering and Architecture, Испания
 16. University of Central Lancashire, Cyprus (UCLan Cyprus), Кипър
 17. Riga Building College, Латвия
 18. Information Systems Management Institute, Латвия
 19. Klaipeda State College, Литва
 20. University of Bialystok, Полша
 21. Pedagogical University of Cracow, Полша
 22. War Studies University, Полша
 23. University of Wroclaw, Полша
 24. The General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wroclaw, Полша
 25. University of Lodz, Полша
 26. Lodz University of Technology, Полша
 27. Spoleczna akademia Nauk University of Social Sciences – Полша
 28. University of Humanities and Economics in Lodz, Полша
 29. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II, Полша
 30. Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Полша
 31. Old Polish University of Applied Sciences in Kielce, Полша
 32. South East European University, Северна Македония
 33. Hogskolen i Ostfold, Норвегия
 34. University of Lisbon, School of Law, Португалия
 35. Instituto Politecnico de Santarem, Португалия
 36. University of Bucharest, Румъния
 37. Technical University of Cluj-Napoca, Румъния
 38. University of Zilina, Словакия
 39. Maltepe University, Турция
 40. NİŞANTAŞI UNIVERSITY, Турция
 41. Istanbul Medeniyet University, Турция
 42. Istanbul Rumeli University, Турция
 43. Fenerbahce University, Турция
 44. Trakya University, Турция
 45. Namik Kemal University, Турция
 46. Cag University, Турция
 47. Afyon Kocatepe University, Турция
 48. Izmir Katip Celebi University, Турция
 49. Dokuz Eylul University, Турция
 50. Aydin Adnan Menderes University, Турция
 51. Manisa Celal Bayar University, Турция
 52. Budapest Metropolitan University of Applied Sciences, Унгария
 53. Obuda University, Унгария
 54. Ecole Des Dirigeants et Createurs d'Entreprise, Франция
 55. Institut d'Etudes Politiques de Grenoble, Франция
 56. Masaryk University, Чешка Република
 57. University College of International and Public Relations Prague, Чешка Република
 58. VŠB-Technická Univerzita Ostrava, Чешка Република

 
За контакти:
Офис “Еразъм+” 
Отдел “Международна дейност и проекти”
Тел./факс: ++ 359 52 359 523
Е-mail: erasmus@vfu.bg
 
За повече информация посетете сайта на програма „Еразъм+“: http://erasmus.vfu.bg/