гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Студентско кредитиране

Кои банки отпускат кредити на студенти и докторанти?

Студентите и докторантите могат да подадат искане за отпускане на кредит и сключване на договор само към банките, подписали типов договор с министъра на образованието, младежта и науката:

 

 

Кои студенти и докторанти могат да кандидатстват за кредит?

За кредит могат да кандидатстват студенти и докторанти, които отговарят едновременно на следните изисквания:

 1. да са български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на друга държава от Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
 2. да не са навършили 35 години;
 3. да се обучават в редовна форма;
 4. да нямат придобита същата образователно-квалификационна степен(ОКС);
 5. да не са отстранени и не са прекъснали обучението си.

 

 

Какъв е размерът на лихвата?

 1. Лихвата е годишна, фиксирана и не може да надхвърля 7 пункта.
 2. Кредитополучателят не дължи заплащане на такси, комисионни или други разходи, свързани с отпускането и управлението на кредита.

 

 

Какви документи се изискват при кандидатстването за отпускане на кредит?

 1. Копие от документ за самоличност;
 2. Документ, удостоверяващ качеството на студент или докторант с право да се запише за следващ семестър;
 3. Декларация, че няма придобита същата образователно-квалификационна или образователна и научна степен(ОНС).

 

 

Какви видове кредити има?

 1. Кредит за заплащане на таксите за обучение.
 2. Кредит за издръжка.

 

 

Какъв е размерът на кредита за заплащане на таксите за обучение?
Размерът на този вид кредит е равен на дължимите такси за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и ОКС или ОНС.

 

Какъв е размерът на кредита за издръжка?
Размерът на кредита за издръжка се формира като сбор от семестриалните издръжки за оставащия срок на обучение на кредитополучателя съгласно учебния план на съответната специалност и ОКС или ОНС. Семестриалната издръжка е равна на минималната работна заплата, умножена по броя на месеците през съответния семестър.

 

Кой има право на кредит за издръжка?
Право на кредит за издръжка възниква при раждане или пълно осиновяване на дете по време на обучението. Правото се ползва от родителя, който упражнява родителските права, а ако това са и двамата родители – само от единия.

 

Как ще се изплащат парите и по двата типа студентски кредити?

 1. Кредитът за заплащане на таксите за обучение се усвоява чрез преводи по банковата сметка на висшето училище или научната организация в срок, определен в договора за кредит, но не по-късно от последната дата за заплащане на таксата за обучение на съответния семестър.
  Средствата за таксата, дължима за първия семестър на първата година от обучението за придобиване на ОКС или ОНС, се възстановяват по сметка на кредитополучателя в тридневен срок след представяне на документ, удостоверяващ, че е платена таксата за обучение.
 2. Кредитът за издръжка се усвоява чрез преводи по сметка на кредитополучателя в началото на всеки семестър съгласно договора за кредит.

 

 

Кога и как студентът или докторантът ще трябва да връща кредита?
Изплащането на кредита започва един месец след изтичане на гратисния период съгласно погасителния план, уговорен между страните. Кредитополучателят погасява общия размер на кредита на равни месечни погасителни вноски в 10-годишен срок, считано от края на гратисния период.

 

Кога се отсрочва изпълнението на задълженията на кредитополучателя?

 1. При настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто – за срока, определен в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК, но за не повече от три години от датата на инвалидизиране.
 2. При записване в редовна форма на обучение за придобиване на следваща ОКС или ОНС

 

 

Кога държавата заплаща непогасената част от общия размер на задължението(главница и лихви) по договора за кредит?

 1. Смърт на кредитополучателя;
 2. Настъпване на трайна нетрудоспособност 70 или над 70 на сто за срок, по-дълъг от 3 години от датата на инвалидизиране;
 3. Раждане или пълно осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период(това право може да се ползва само от единия родител).