гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Тютори

Понятието "тютор" е сред малко познатите, както в академичната практика, така и в общественото пространство у нас. Ролята на наставничеството, обаче е сред приоритетните направления в развитието на качественото образование във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър".

Тютор на академична група е преподавател-наставник, подобно на класния ръководител в средното образование. В превод от английски думата означава "пазител", "настойник", този термин често се възприема като учител или възпитател.

Тежестта и функциите на тютора са насочени към създаване на ефективна пълноценна връзка със студентите за успешно протичане на обучението им. Ролята му е да поддържа постоянна връзка с тях, като им дава индивидуални консултации, съвети и помощ в хода на усвояването на учебния материал.

Уважаеми студенти, търсете и познавайте своите тютори, защото те са Вашата жива връзка с академичната среда. Те са тук, за да бъдат Ваши наставници, приятели, партньори по пътя на успешното Ви професионално израстване.

 

Тютори на студенти от специалност "Международни икономически отношения":

I курс – д.,з.

ас. Радослав Къновски

II курс – д.

ас. Радослав Къновски

III курс – д.

ас. Радослав Къновски

IV курс – д.

ас. Радослав КъновскиTютори на студенти от специалност „Финанси и счетоводство” и "Бизнесикономика":

I курс – д.

aс. д-р Николина Грозева

II курс – д.

доц. д-р Ива Монева

III курс – з.

доц. д-р Ива Монева

III курс – д.

aс. д-р Николина Грозева

IV курс – д.

aс. д-р Николина Грозева

 

 

Tютори на студенти от специалност "Международен маркетинг":

IV курс – р, з, д

ас. Радослав Къновски

 


Tютори на студенти от специалност "Международни отношения и право" (МОП) "Международни отношения" (МО):

I курс (МОП)

проф.д.ик.н. Нина Дюлгерова

II курс (МОП)

доц. д-р Калоян Смилков

III курс (МОП)

доц. д-р Иво Стамболийски

IV курс (МО)

доц. д-р Драгомир Кръстев

 

 

Tютори на студенти от специалност „Информатика и компютърни науки”:

I курс – р, д.,з.

доц. д-р Евгения Ракитина

II курс – р, д.

aс. Антонина Иванова

III курс – з.

aс. д-р Веселина Спасова

III курс – р, д.

доц. д-р Евгения Ракитина

IV курс – р, д.,з.

aс. д-р Веселина Спасова

 

 

Tютори на студенти от специалност "Бизнес администрация и мениджмънт":

Редовно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІІ курс

ас. Гергана Желязкова

ІІІ курс

доц. д-р Велислава Николаева

ІV курс

доц. д-р Миглена Темелкова

Задочно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІІ курс

ас. Гергана Желязкова

ІІІ курс

доц. д-р Александра Парашкевова

ІV курс

доц. д-р Миглена Темелкова

V курс

доц. д-р Даниела Попова

Дистанционно обучение

І-ІV курс

д-р Иванка БанковаTютори на студенти от специалност "Публична администрация и мениджмънт":

Редовно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІV курс

доц. д-р Светла Михалева

Задочно обучение

І курс

доц. д-р Снежанка Овчарова

ІІ курс

д-р Даниела Михалева

ІІІ курс

доц. д-р Мария Великова

ІV курс

доц. д-р Светла Михалева

V курс

ас. д-р Павлина Ямукова

Дистанционно обучение

І-ІV курс

д-р Иванка Банкова


 

    Учебната 2019/2020

Тютори на студенти от специалност "Право"

  Редовно Обучение    
190611 I курс доц. д-р Галина Ковачева  
180611 II курс
ас. Мария Петрова
 
 
170611 III курс ас. Александра Ангелова  
160611 IV курс ас. Йорданка Тонева  
150611 V курс доц. д-р Елисавета Калинова-Панова  
       
  Задочно обучение    
190612 I курс доц. д-р Олга Борисова  
180612 II курс ас. Орлин Радев  
170612 III курс д-р Галина Николова  
160612 IV курс доц. д-р Бойка Чернева  
150612 V курс доц. д-р Орлин Радев  
140612 VI курс ас. Димитър Димитров  


 


 

 
ТЮТОРИ
ОТ КАТЕДРА "СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ"
 УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА
Професионално направление "Национална сигурност":
Редовно обучение
І курс 180911 доц. д-р Станислава Минева
Задочно обучение
І курс 180912… ас. Елисавета Ганева
специалност "Защита на националната сигурност", профил "Национална сигурност":
Редовно обучение
ІI курс 170911 ас. Елисавета Ганева
ІII курс 160911… ас. Илияна Костова
ІV курс 150911… доц. д-р Анелия Ненова
Задочно обучение
ІI курс 170912… доц. д-р Галина Милева
ІIІ курс 160912… доц. д-р Огнян Къчев
ІV курс 150912… проф. д.ик.н. Стефан Симеонов
V курс 140912… доц. д-р Станислава Минева
Специалност "Защита на националната сигурност", профил "Защита от аварии и бедствия"
Задочно обучение
V курс 140912… доц. д-р Станислава Минева
специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред":
Редовно обучение
ІI курс 170711… ас. Елисавета Ганева
IIІ курс 160711… ас. Илияна Костова
ІV курс 150711… доц. д-р Мария Лечева
Задочно обучение
ІI курс 170712… ас. Илияна Костова
ІІI курс 160712… доц. д-р Огнян Къчев
ІV курс 150712... доц. д-р Мария Лечева
V курс 140712... доц. Димитър Узунов

 

 

 

Тютори на студенти за учебната 2017/2018 г. от специалност "Психология":

 

редовно обучение

І курс

доц. д-р Петър Нешев

ІІ курс

доц. д-р Ивайло Лазаров

ІІІ курс

доц. д-р Ваня Христова

ІV курс

ас. д-р Маринела Петкова

задочно обучение

І курс

доц. д-р Петър Нешев

ІІ курс

доц. д-р Ивайло Лазаров

ІІІ курс

доц. д-р Ваня Христова

ІV курс

ас. д-р Маринела Петкова

V курс

ас. д-р Маринела Петкова

 

 


Тютори на студенти от специалност "Архитектура" за учебната 2018/2019:

І курс

арх. Боряна Ножарова

ІІ курс

ас. арх. Жечка Илиева

ІІІ курс

д-р арх. Пламен Петров

ІV курс

арх. Петър Стефанов

V курс

арх. Христо Топчиев

 

Тютори на студенти от специалност "Моден дизайн" за учебната 2018/2019:

І курс

ас. Виктор Петков

ІI курс

доц. д-р Диана Сотирова 

   

Тютори на студенти от специалност "Мода и мениджмънт в модата" за учебната 2018/2019:

III курс

ас. Албена Свещарова 

IV курс

доц. д-р Капка Манасиева 

 

Тютори на студенти от специалност "Хореография" за учебната 2018/2019:

І курс

доц. д-р Мария Кърджиева 

ІІ курс

ас. д-р Ивайло Иванов 

ІІІ курс

проф. д-р Константин Кукушев

ІV курс

доц. д-р Катя Кайрякова

 

Тютори на студенти от специалност "Дизайн" за учебната 2018/2019:

І курс

д-р арх. Доника Кирова

ІІ курс

ас. арх. Десислава Христова

ІIІ курс

доц. Антоанета Радоева

IV курс

д-р арх. Доника Кирова

 

 

Тютори на студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", редовно и задочно обучение за учебната 2016/2017:

 

І курс (редовно)

д-р Наташа Бакларова

І курс (задочно)

доц. д-р Анета Георгиева

ІI курс (редовно)

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

ІI курс (задочно)

д-р Наташа Бакларова

ІІI курс (редовно)

ас. инж. Тихомира Кордон

ІІI курс (задочно)

доц. д-р. инж. Нели Тризлова

ІV курс (редовно)

доц. д-р инж. Николай Кузманов

ІV курс (задочно)

доц. д-р инж. Иван Павлов

V курс (задочно)

доц. д-р инж. Дария Михалева

 
Тютори на студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", задочно обучение за филиала в Смолян за учебната 2015/2016:


Задочно обучение

I, II, III, IV, V курс

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

 

Тютори на студенти от специалност "Строителство на сгради и съоръжения", задочно обучение в Пловдив за учебната 2016/2017:


Задочно обучение

I, II, III курс

доц. д-р инж. Милена Кичекова

 


Тютори на студенти от специалност "Пожарна безопасност и защита на населението", задочно обучение за учебната 2016/2017:

І курс

доц. д-р инж. Генчо Паничаров

ІI курс

ас. инж. Илиян Костадинов

ІІІ курс

доц. д-р Галина Тодорова

IV курс

ас. инж. Тихомира Кордон

V курс

доц. д-р Галина Тодорова

 

Тютори на студенти от специалност "Пожарна безопасност и защита на населението", задочно обучение в Пловдив за учебната 2016/2017:


Задочно обучение

I, II, III курс

доц. д-р инж. Милена Кичекова

 

 

Р – редовно;
З – задочно;
Д- дистанционно.

 


 

     Редовно обучение  
 190611 I курс   доц. д-р Галина Ковачева  0886/968332
   II курс ас. Мария Петрова 0889/307711 
  III курс ас. Александра Ангелова  0894/380462
  IV курс ас. Йорданка Тонева  0887/200011
  V курс доц. д-р Елисавета Калинова-Панова   0888/327235
       
    Задочно обучение  
190612 I курс доц. д-р Олга Борисова 0885/286081
180612 II курс ас. Рая Христова 0893/732545
170612 III курс д-р Галина Николова 0888/410081
160612 IV курс доц. д-р Бойка Чернева 0888/680467
150612 V курс доц. д-р Орлин Радев 0887/887340
140612 VI курс ас. Димитър Димитров 0898/756782