гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Фронт-офис

Университетският Фронт-офис е единен център за административно обслужване на студенти и преподаватели, образователен маркетинг, кандидатстудентски прием, планиране и контрол върху учебния процес, натрупване, съхранение и анализ на обратната информация, дипломиране на студентите.

 

Директор Фронт-офис:

доц. д-р Татяна Стоянова

Тел: 052/359-626

email: edu@vfu.bg

 

Заместник-директор Фронт-офис:

Веселина Шопова

Тел: 052/359-611

email: edu@vfu.bg
 

 

Сектор "Образователен маркетинг и кандидатстудентски прием"

 

Тел: 052/355-106
За повече информация посетете сайта на "Кандидатстудентски прием" - http://ksp.vfu.bg
 

 

 

Сектор "Студенти"

 

Работно време със студенти:

От понеделник до петък - от 9:00 до 12:20 ч. и от 12:50 до 15:30 ч.

Събота - от 8:30 до 12:30 ч.

Неделя - почивен ден

По време на очните занятия, за студентите задочно обучение се работи с удължено работно време, оповестено за съответния период.

 

Ръководител – Милена Пенкова

Тел: 052/359-625

email: student@vfu.bg

   

 

Административно обслужване на студенти в сектор "Студенти"
 

Уверения (за І курс не се заплаща такса за издаване). След завършен І курс студентите заплащат такса за издаване на уверение. Закупува се бланка в книжарницата на ВСУ, заплаща се съответна административна такса и се заверява във Фронт-офиса – сектор "Студенти".

Заявления - бланките заявления се закупуват в книжарницата на ВСУ, попълват се и се депозират във Фронт-офиса. Заявления могат да се подават и по електронен път чрез модул "Студентски статус":

 • за разсрочено плащане - необходимо е да се представи бележка за доходите (собствени или на родителите) за шест месеца назад;
 • за намаление на таксата - допуска се, когато във ВСУ се обучават двама или повече членове от едно семейство;
 • за прекъсване или за прехвърляне от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга - прилага се фактура за платена административна такса в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД;
 • отлагане на изпит/изпитна сесия по уважителни причини - към заявлението се прилага съответният извинителен документ и се депозира във Фронт-офиса;
 • други заявления.

 

Заверка на студентски книжки за платена семестриална такса - извършва се във Фронт-офиса от груповите отговорници по предварително определен график.

Заплащане на семестриални такси - извършва се до един месец от началото на учебните занятия(за студенти задочно обучение – до края на очните занятия). След посочените срокове започват да текат наказателни лихви. Студент, неплатил семестриална такса, не се допуска до редовна изпитна сесия и подлежи на административно прекъсване.

Индивидуални изпитни протоколи - при наличие на основание за издаване на индивидуален протокол се заплаща административна такса в офиса на „Общинска банка“ АД. Протоколът се издава и се подпечатва във Фронт-офиса.

Академични справки - закупува се заявление по образец от книжарницата на ВСУ, заплаща се съответната административна такса, попълва се и се депозира във Фронт-офиса – сектор "Студенти".

За издаването на академична справка за преместване в друго висше училище се заплащат такса за преместване 250 лв. + неустойка в размер на 30% от семестриалната такса и такса за издаване на академична справка в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД.

Пълна информация за обучението си студентите могат да получат на уебстраницата на университета, на информационните табла и мониторите в централното фоайе.

Такси за обучение – определят се от Академичния съвет по семестри и могат да се променят в зависимост от коефициента на инфлация и други обективни обстоятелства (минимална работна заплата). Заплащат се в университета в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД или по банков път на следните банкови сметки:
ТБ „Общинска банка“ АД,
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;
IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро(за чуждестранни студенти)

 

Получаване на фактури - студентите, редовно обучение, до 26-годишна възраст, които не работят и не са здравноосигурени, попълват декларации за здравно осигуряване, които трябва да предадат при издаването на фактура в касата на ВСУ – стая №110.

 • при плащане в брой – в офиса на „Общинска банка“ АД, стая №115, ВСУ. Работно време: от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч.
 • при плащане по банков път и чрез ПОС устройство – стая №110 – касата на ВСУ, за издаване на фактура

 

 

Информация относно здравноосигурителния статус – стая №112.

Информация относно семестриалните такси – таблото на офиса на „Общинска банка“ АД, касата на ВСУ, стая №110 , тел.: 052/359-528.

 

Срокове за заплащане на таксите за обучение:

 • задочно обучение – до края на очните занятия;
 • редовно обучение – до един месец след започване на учебните занятия за семестъра.

 

За неспазване на посочените срокове се дължи неустойка в размер на 0,70 лв. за всеки календарен ден.

 
Сектор "Планиране"
 

Сектор "Планиране" изготвя и публикува семестриалния учебен разпис, графиците за изпитни сесии на страницата на университета и на информационните табла.

В някои случаи, поради наложили се спешни и неотложни промени, най-актуалната информация за деня се намира на информационните табла.

 

Ръководител – Йоанна Недялкова

Тел: 052/359-520

email: planirane1@abv.bg

 

Сектор "Контрол и отчитане на учебния процес"
 

Тел: 052/359-624

email за Варна: prepodavateli@vfu.bg

email за Смолян: prepodavateli_sm@vfu.bg

Попълване на месечна заетост

 


 

СЕКТОР "магистърски програми"
 

Ръководител – Невена Атанасова

E-mail: nevena.atanasova@vfu.bg

Тел: 052/359-525


 

СЕКТОР "дипломиране и сертифициране"

 

В Сектор "Дипломиране и сертифициране" студентите могат да извършват следните дейности:

 1. Проверка на дисциплини и оценки за съответствие с учебен план и главна книга.
 2. Получаване на хорариумна справка и потвърждаване верността на личните данни с подпис от студента.
 3. Подаване на документи за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа, както следва:
  • Заявление за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа;
  • Заверена от администратор хорариумна справка за съответствие изпълнението на учебен план;
  • Фактура за платена такса за държавен изпит/защита на дипломна работа;
  • 2 актуални снимки – паспортен размер;
  • Обходен лист

 

 

Забележка:

 1. Непълни комплекти от документи не се приемат.
 2. След изтичане на срока за подаване на заявления за допускане до ДИ/ДР на съответната специалност, съгласно утвърдения график, документи на дипломанти няма да се приемат за текущата сесия.
 3. Заявления за определяне на тема и научен ръководител на дипломна работа се подават в съответната катедра.

 

 

Работно време със студенти:

В график за подаване на заявления за допускане до Държавен изпит по специалности:

От понеделник до петък - от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.

 

Извън посочения график:

От понеделник до петък - от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.

 

Ръководител на сектор – Николинка Даскалова

Тел: 052/359-639

e-mail: sektor_ds@abv.bg