гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Фронт-офис

Университетският Фронт-офис е единен център за административно обслужване на студенти и преподаватели, образователен маркетинг, кандидатстудентски прием, планиране и контрол върху учебния процес, натрупване, съхранение и анализ на обратната информация, дипломиране на студентите.
 
Заместник-директор Фронт-офис:
Веселина Шопова
Тел: 052/359-611
email: edu@vfu.bg

 

 

Сектор "Образователен маркетинг и кандидатстудентски прием"

 

Тел: 052/355-106
За повече информация посетете сайта на "Кандидатстудентски прием" - 
http://ksp.vfu.bg
 

 

 

Сектор "Студенти"

 

Работно време със студенти:
От понеделник до петък - от 9:30 до 12:0 ч. и от 12:30 до 14:30 ч.
Събота - почивен ден
Неделя - почивен ден
 
Контакти:
тел: 052/359-625
e-mail: student@vfu.bg
 
Можете да проверите студентския си статус и да подавате електронни заявление чрез системата Студентски статус - http://student.vfu.bg.

Всички студенти, които се явяват на изпити с индивидуални изпитни протоколи, задължително се регистрират в акаунтите си @vfu.bg и попълват електронна форма за регистрация за изпит в срок не по-кратък от седем работни дни преди изпита.
 

Online Заявление за явяване на изпит с индивидуален изпитен протокол - за да попълните заявлението, е необходимо да влезете в google с университетския си акаунт @vfu.bg 

  
Административно обслужване на студенти в сектор "Студенти"
 

В сектор „Студенти” на Фронт-офиса се издават следните документи на студенти:

 • Уверения – заплаща се административна такса за издаване уверение в банковия клон. За студенти в първи курс не се заплаща такса.
 • Индивидуални изпитни протоколи - при наличие на основание за издаване на индивидуален протокол се заплаща административна такса.
 • Академична справки – подава се заявление в сектора, придружено с документ за платена административна такса за издаване на академична справка. За издаване на академична справка за преместване в друго висше училище се заплащат такса за  преместване в размер на 100% от семестриалната такса и такса за издаване на академична справка в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД.
 • Други документи – при необходимост в сектора могат да се издават служебни бележки, формуляри на страни от ЕС за социални добавки и др.
 
В сектор „Студенти” на Фронт-офиса се подават Заявления за:
 • разсрочено плащане;
 • намаление на таксата - допуска се, когато във ВСУ се обучават двама или повече членове от едно семейство, за групови отговорници, за отличен успех, сираци, съгласно нормативната уредба;
 • прекъсване, за преместване от една форма на обучение в друга и/или от една специалност в друга - прилага се фактура за платена административна такса;
 • отлагане на изпит/изпитна сесия по уважителни причини - към заявлението се прилага съответният извинителен документ и се депозира във Фронт-офиса;
 • издаване на Академична справка
 • други заявления от студенти.
 Бланките заявления се закупуват от книжарницата на ВСУ, попълват се и се депозират във Фронт-офиса, придружени със съответните документи при необходимост. Заявления могат да се подават и по електронен път чрез модул "Студентски статус":
 
Заверка на студентски книжки за платена семестриална такса - извършва се във Фронт-офиса от груповите отговорници по предварително определен график.
 
Заплащане на семестриални такси - извършва се до един месец от началото на учебните занятия (за студенти задочно обучение – до края на очните занятия). След посочените срокове започват да текат наказателни лихви. Студент, неплатил семестриална такса, не се допуска до редовна изпитна сесия и подлежи на административно прекъсване.
Пълна информация за обучението си студентите могат да получат на уебстраницата на университета, на информационните табла и мониторите в централното фоайе.
 
Такси за обучение – определят се от Академичния съвет преди началото на учебната година и могат да се променят в зависимост от коефициента на инфлация и други обективни обстоятелства (минимална работна заплата). Заплащат се в офиса на ТБ „Общинска банка“ АД в университета или по банков път на следните банкови сметки:

ТБ „Общинска банка“ АД,
BIC: SOMBBGSF
IBAN код: BG40SOMB91301016075801 – в лева;
IBAN код: BG22SOMB91301416075801 – в евро(за чуждестранни студенти)
 
Получаване на фактури: 
 • при плащане в брой – в офиса на „Общинска банка“ АД, стая №115, ВСУ. Работно време: от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 16:00 ч.
 • при плащане по банков път и чрез ПОС устройство – стая №110 – касата на ВСУ.
Студентите в редовна форма на обучение, до 26-годишна възраст, които не работят и не са здравноосигурени, попълват декларации за здравно осигуряване, които трябва да предадат при издаването на фактура в касата на ВСУ – стая №110.
Информация относно здравноосигурителния статус – стая №112.
Информация относно семестриалните такси – таблото на офиса на „Общинска банка“ АД, касата на ВСУ - стая №110, тел. 052/359-528 или на сайта на университета.
 
Срокове за заплащане на таксите за обучение:
 • задочно обучение – до края на очните занятия;
 • редовно обучение – до един месец след започване на учебните занятия за семестъра.

 
За неспазване на посочените срокове се дължи неустойка в размер на 0,70 лв. за всеки календарен ден.

 

 
Сектор "Планиране"
 

Сектор "Планиране" изготвя и публикува семестриалния учебен разпис, графиците за изпитни сесии на страницата на университета и на информационните табла.
В някои случаи, поради наложили се спешни и неотложни промени, най-актуалната информация за деня се намира на информационните табла.
 
Ръководител – Йоанна Недялкова
Тел: 052/359-520
email: planirane1@abv.bg


 

Сектор "Контрол и отчитане на учебния процес"
 

Тел: 052/359-624
     email за Варна: prepodavateli@vfu.bg
     email за Смолян: prepodavateli_sm@vfu.bg

Попълване на месечна заетост

 


 

СЕКТОР "магистърски програми"
 

Ръководител – Невена Атанасова
     E-mail: nevena.atanasova@vfu.bg
     Тел: 052/359-525


 

СЕКТОР "дипломиране и сертифициране"

 

В Сектор "Дипломиране и сертифициране" студентите могат да извършват следните дейности:
 

 1. Проверка на дисциплини и оценки за съответствие с учебен план и главна книга.
 2. Получаване на хорариумна справка и потвърждаване верността на личните данни с подпис от студента.
 3. Подаване на документи за явяване на държавен изпит и защита на дипломна работа, както следва:
  • Заявление за допускане до държавен изпит/защита на дипломна работа;
  • Заверена от администратор хорариумна справка за съответствие изпълнението на учебен план;
  • Фактура за платена такса за държавен изпит/защита на дипломна работа;
  • 2 актуални снимки – паспортен размер;
  • Обходен лист
 
 Забележка:
 1. Непълни комплекти от документи не се приемат.
 2. След изтичане на срока за подаване на заявления за допускане до ДИ/ДР на съответната специалност, съгласно утвърдения график, документи на дипломанти няма да се приемат за текущата сесия.
 3. Заявления за определяне на тема и научен ръководител на дипломна работа се подават в съответната катедра.

 
 
Работно време със студенти:
В график за подаване на заявления за допускане до Държавен изпит по специалности:
От понеделник до петък - от 8:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч.
 
Извън посочения график:
От понеделник до петък - от 11:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 14:00 ч.
 
Ръководител на сектор – Николинка Даскалова
Тел: 052/359-639
e-mail: sektor_ds@abv.bg