гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Строителство на сгради и съоръжения

Представяне

Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" на Архитектурния факултет на ВСУ е наследник на катедрата по "Морски и строителни науки" на Учебно-научен комплекс "Технически науки", основана през 1995 г. Сред основателите и първи преподаватели в катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ са проф. Евгений Вътев, проф. Цветан Бацинов, проф. Стефан Терзиев, проф. Никола Игнатиев, доц. Тинко Бобев, проф. Петър Стайков, проф. Богомил Даракчиев, проф. Стоян Танев, проф. Теодор Етимов, проф. Веселин Венков и др.

Повече от 25 години катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ развива техническите специалности от професионално направление 5.7. “Архитектура, строителство  и геодезия” във ВСУ „Черноризец Храбър“. Професионалното направление е сред приоритетните за ВСУ „Черноризец Храбър“ и е в списъка на приоритетните професионални направления, посочени в Приложение № 2 към чл. 7 на  Постановление № 64 от 25 март 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на списък на приоритетните професионални направления и на списък на защитените специалности (загл. доп. - ДВ, бр. 69 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г.)

Катедрата е единствното образователно звено в региона на гр. Варна и цяла Източна България, което създава инженерни кадри в областта на строителството и пожарната безопасност. От учебната 2017/2018 година обучението е съгласно  НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" по специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране" и НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "Инженер в инвестиционното проектиране" (В сила от учебната 2017/2018 г., Приети с ПМС № 318 от 24.11.2016 г. Обн. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 25  Август 2017г., доп. ДВ. бр.56 от 23 Юни 2020г. ).

Към 2022 г. във ВСУ „Черноризец Храбър“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ се обучават близо 800 студенти, което представлява около 17% от действащите студенти в професионалното направление в цялата страна.

 

 

 
Ръководител катедра: доц. д-р инж. Дария Михалева
Тел.: 052/359-621
Стая А-226
Приемен: 
Сряда, от 13:00 до 13:30 часа, линк за виртуална среща: https://meet.google.com/agm-qcht-whn 

Секретар на катедрата: Радостина Стефанова
Тел.: 052/359-589
еmail: sss@vfu.bg
Стая А-226
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:00 ч.

Научен секретар: доц. д-р инж. Иван Павлов
Тел.: 052/359-588
Стая А-238  

Отговорник студентски прием
Тел.: 0879364358
 
 

Преподаватели

 
Преподаватели на ОТД Сл. телефон Кабинет
доц. д-р инж. Росица Веселинова Петкова-Слипец 052/359 596 А-235
доц. д-р Татяна Стоянова Стоянова - А-242
доц. д-р инж. Нели Димитрова Тризлова - А-243
доц. д-р инж. Дария Милчева Михалева 052 /359 621 А-238
доц. д-р инж. Иван Желев Павлов 052 /359 588 А-238
доц. д-р инж. Анета Йорданова Георгиевa 052 /359 582 А-234
доц. д-р Наташа Стефанова Бакларова - А-242
доц.д-р инж. Али Джавид Чакър - А-239
доц. д-р инж. Румен Емилов Григоров - А-239
гл.ас.д-р инж. Николай Ангелов Кузманов - А-241
гл. ас. д-р инж. Борис Николов Прешелков - А-239
ас.инж.Димитър Георгиев - А-241
ас. инж. Тихомира Николова Кордон - А-239
 
Експерти от практиката    
проф. д-р инж. Стефан Недялков Терзиев    
проф. д.н. инж. Красимир Ениманев    
проф. д-р инж. Тотю Даалов    
доц. д-р инж. Генчо Христов Паничаров    
д-р инж. Станимир Димитров    
д-р Ясен Цветков    
инж. Ирен Дабижева    
ст. ком. инж. Красимир Шотаров    
инж. Илко Тодоров    
 

Специалности

 

Катедрата извършва обучение на студентите  
 

за ОКС (образователно квалификационна степен) – бакалавър по специалности: "Строителство на сгради и съоръжения", „Водоснабдяване и канализация“, "Пожарна и аварийна безопасност", „Строително инженерство“ (на английски език),

 За ОКС "магистър" по следните магистърски програми "Строителни конструкции", "Водоснабдяване и канализация", "Пожарна и аварийна безопасност", „Строителен инженеринг“, „3D технологии за проектиране и производство“, „Екотехнологични системи в индустрията“

 Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" предлага възможност за продължаване на обучението в образователна и научна степен "доктор" по акредитираните докторски програми "Строителни конструкции", "Строителни материали, изделия и технологии за производството им" и "Техника на безопасността на труда и противопожарна техника".

 
Катедрата работи в тясно сътрудничество с браншовото настоятелство, в което влизат професионални организации и фирми в сферата на строителството.

 
   

Партньори

Катедрата има дългогодишно сътрудничество с редица институции, фирми и научни организации от страната и чужбина. Изградени са трайни партньорства с университетите във Венеция и Неапол (Италия), Острава (Чехия), Жилина (Словакия), Лаузиц (Германия) и др., където се реализират студентски и преподавателски мобилности. По научни проекти се работи в сътрудничество с МИСиС (Русия), университета по архитектура IUAV във Венеция (Италия) и др.. Партньорството с водещи фирми в строителния бранш и в областта на пожарната безопасност, дава възможност за организиране на студентски практики и стажове, допълващи обучението и гарантиращи успешна реализация на нашите студенти.

 

Строителна Химия – България

Фирма „Строителна Химия – България” ЕООД е ексклузивен представител на немската „Ha-Be Betonchemie” GmbH – лидер в производството на добавки за бетон, продуктови системи за защита на повърхности, бои и пигменти за бетон, фибри и др.. Фирмата снабдява успешно повече от 5 години редица предприятия за производство на бетон, бетонови изделия и конструкции в България не само с висококачествени продукти и технически средства, но и с адекватни пазарно ориентирани цялостни технологични решения с подкрепа на приложни технолози директно на работната площадка. Професионалните познания в бетоновата технология, както и висококачественото практически ориентирано обслужване на клиентите правят „Строителна Химия – България” ЕООД надежден и желан партньор в производството на бетон. 

 

BGBC- Българският съвет за устойчиво развитиe

Българският съвет за устойчиво развитие е организация с нестопанска цел в обществена полза, създаден е през 2009 г. и работи за радикално подобряване на средата на живот с ясен фокус върху устойчивото строителство. Дeйността на Съвета е насочена към насърчаване и прилагане на професионални стандарти, практики за проектиране и технологии; промотиране на устойчиво строителство, обмен на информация и образование.


 

 

РЕХАУ ЕООД

REHAU е водещ доставчик на полимерни решения в областта на строителство, систематично революционизира понятията екология и икономика, дизайн и функционалност, както и комфорт и безопасност в строителството. Иновативните решения на REHAU допринасят за намаляване на загубите на енергия.


 

 

(Xella Bulgaria EOOD) "КСЕЛА България"

КСЕЛА България" – подразделение на Xella International GmbH е една от най-голeмите компании на немския и европейския пазар за строителни материали. Фирмата произвежда блокчета за зидария от лек клетъчен бетон с търговската марка YTONG.

 

 

Рока България АД

Рока България АД е подразделение на най-големия испански индустриален инвеститор в България - Roca. Рока България АД е производстводител на санитарен порцелан и предлага на българския пазар три световно известни марки: Roca, Laufen и Fayans


 

 

Планекс Холдинг

Планекс Холдинг е водеща фирма в сферата на строителството, инвестициите в недвижими имоти, финансирането и реализацията на инвестиционни проекти, експлоатацията и сервиза на недвижимата собственост.

 

 

"Комфорт" ООД - Варна

Комфорт ООД е компания, специализирана в областите инвестиции, проектиране и строителство. Фирмата е утвърден лидер в строителния бранш във Варна и Източна България. Комфорт ООД е инвеститор и изпълнител на жилищни сгради, хотели, административни, обществени и промишлени сгради на територията на цялата страна.

 

"Мебелна къща Лазур" - АД Варна

Мебелна палата Лазур е една от водещите търговски фирми, предлагащи решения за обзавеждане и аксесоари за дома, представяйки стиловете и тенденциите в съвременните интериорни решения, запазвайки традициите в предлагането на качествени мебели.

 

"Мултитест" ООД - Варна

"Мултитест" ООД е водеща компания в областта на безразрушителния и разрушителен контрол в България, включваща в структурата си орган за контрол от вид А, лаборатории за изпитване, калибриране, метрологична проверка на средства за измерване, направления за оценяване на съответствието на съоръжения, съдове и транспортируемо оборудване под налягане, и отдел за извършване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност. Фирмата е единствената в страната и на Балканите, предлагаща широк спектър от услуги в енергетиката, химическата промишленост, кораборемонта, нефтената и газова индустрия, газопреносната мрежа, транспорта и други области на промишлеността.
 

 

"Цикония" ООД

"ЦИКОНИЯ" ООД е една от водещите фирми у нас в областта на проектирането, производството и техническото сервизно обслужване на пожарогасители, пожарогасително и пожароизвестително оборудване и системи за морски и индустриални цели, доставка на технически газове и противопожарна техника.

 

 

"Динамо - Р. Русев" ООД - Варна

"Динамо - Р. Русев" ООД е специализирана в проектиране, ремонт и поддръжка на ел. машини. Фирмата извършва:

 

 

"Дайг - Ц" ООД

"Дайг - Ц" ООД е специализирана в доставка, монтаж и поддръжка на пожарогасително оборудване и системи, противопожарно обследване на обекти, противопожарна защита на строителни конструкции, пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност, газо спасителна дейност и търговия на всички видове противопожарни уреди и съоръжения.


 

 

"МН- Строй" ООД - Варна

"МН-Строй" ООД е строителна фирма, занимваща се с високо строителство, хидротехническо строителство, благоустройствена и транспортна инфраструктура.


 

 

"Винд Енерги Варна " ООД

"Винд Енерги Варна " извършва дейности в областта на Енергетиката

 

 

„ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД

Основният предмет на дейност на „ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН” ООД е строителство, хотелиерство и туризъм. Строителната дейност на фирмата включва изграждането, реконструкцията и обновяването на множество туристически и обществени обекти, жилищни сгради, частни къщи, вили и резиденции в цялата страна.

 

„Пътища и мостове” ЕООД

„Пътища и мостове” ЕООД е фирма с дългогодишен опит в пътното строителство - проектиране, изграждане, реконструкция, ремонт, текущо и зимно поддържане на пътища, мостове, надлези, подлези и други пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, проектна, инженерингова и търговска дейност; производство на инертни материали, бетон и бетонови изделия; производство на асфалт, битумни емулсии, полимермодифициран битум, хидроизолации и битумни пасти; проектиране и извършване на взривни работи, стопанисване, обслужване и ремонт на всички видове строителна и друга техника и извършване на услуги; превоз                                       на товари; производство на декоративни храсти и растения; ландшафтно устройство и озеленяване.

 

„Интерком Груп” ООД

„Интерком Груп” ООД е един от лидерите в търговията с метали в България с основна дейност: търговия, внос и реекспорт на черни метали и плоско стъкло, производство на електрозаварени кръгли и профилни тръби, производство и търговия на поцинковани профили за сухо строителство и усилващи профили за PVC системи, производство на арматурна заготовка, aрмопакети и метални конструкции, търговия с горещо и студено валцована ламарина, поцинкована, рифелова и покривна ламарина, търговия с европрофили и производство на студено огънати „П“ и „С“ стоманени профили.
 

 
Text Box: 'ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ' ООД - Варна

"ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД - Варна

"ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ" ООД - Варна е събирателно дружество с основен предмет на дейност - проучване и проектиране на пътни обекти, геодезически измервания, оценки на недвижими имоти, икономически анализи и свързаната с тях консултантска дейност. Фирмата е лицензирана да извършва оценка за съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор.

 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – Регионална колегия, Варна

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране е национална организация на инженерите-проектанти в инвестиционното проектиране, работещи на територията на Република България. На територията на Варненска област, камарата осъществява дейността си чрез Регионалната колегия на КИИП, която е третата по численост в страната и се развива изключително динамично.
 

 
fk.JPG

Фестивален и конгресен център – Варна

Фестивалният и конгресен център - Варна е център на най–престижните събития в сферата на изкуството и културата. Ежегодно е домакин на артистични мероприятия и фестивали, научни срещи, семинари, конференции и др. ФКЦ е лицето на България в престижни международни конгресни организации като ICCA, EFCT, AIPC и в единствената паневропейска верига от киносалони ЕВРОПА СИНЕМА към Европейския съюз.


 

 

Камара на строителите в България – Областно представителство Варна

Камарата на строителите в България (КСБ) е независимо, доброволно, професионално сдружение и е официален представител на строителите в България. Членове на КСБ са юридически лица, учебни заведения и сдружения с нестопанска цел. Основните цели на Камарата са идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи строителство; подобряване на управлението на строителната дейност и повишаване на отговорността на строителя за качеството на изпълнение на строежите; защита на интересите на потребителите на строителни услуги; издигане на авторитета и повишаване на квалификацията на членовете си.

 

Нaционална браншова асоциация „Пожарна и аварийна безопасност”

Национална Браншова Асоциация „Пожарна и аварийна безопасност (НБА «ПАБ») е представителна организация в сферата на пожарната и аварийна безопасност в Република България с възможности за подпомагане на дейностите по защита на живота, здравето и имуществото на гражданите и организациите от пожари, аварии и свързаните с тях опасности. НБА ”ПАБ” е пълноправен член на европейската организация EUROFEU и редица национални асоциации в областта на пожарната и аварийна безопасност. Поддържа контакти и си сътрудничи с Национална служба «Пожарна безопасност и защита на населението», с регионалните звена за «Пожарна                                                 безопасност и защита на населението» в МВР, с научноизследователски институти и др.

 
lo_5333876.jpg

Стопанска камара - Варна

„Българска стопанска камара” е сдружение с нестопанска цел, неправителствена организация на българския бизнес. БСК защитава интересите на своите членове и ги представлява пред държавните органи, международни и други организации; съдейства за осъществяване на тяхната стопанска дейност чрез предоставяне на специфични услуги. Участва в органи за партньорство с редица международни организации и национални структури.

 

„Екострой 66” ООД

Екострой 66 ООД е строително-инвестиционна компания. Основното направление в развитието на дейността на фирмата е строителството - от фазата на проектиране до луксозно завършване на обектите и реализацията им на пазара на недвижими имоти.


 

 

„КОМФОРТ БГ 2” ЕООД

КОМФОРТ БГ 2 ЕООД е утвърдена фирма на пазара като търговец и изпълнител на строителни дейности. Фирмата разработва и внедрява стандарти и системи за управление на качеството, за което има издаден сертификат БДС EN ISO 9001:2001, както и удостоверение от камарата на строителите в България.
 

 

Централна Морска Строителна Лаборатория при ”Трансстрой-Варна” АД

”Трансстрой-Варна” АД е водещo дружество с дългогодишен опит в строителството на обекти от пристанищната, железопътната, летищната и енергийна инфраструктура, защита на бреговете от ерозия и абразия, гражданско и промишлено строителство. Обезпечава изпълнението на крупни обекти с национално и стратегическо значение. Дружеството разполага и с лицензирана лаборатория, където се извършват изпитвания на                                                   материали и почви с цел контрол и гарантиране на качеството в строителния процес.

 
AAPZP_Varna.jpg

Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита – Варна ЕАД

„Аварийна, пожарна и екологична защита АД" извършва проектиране, консултации и превенция попожарна и аварийна безопасност, пожарогасене, аварийно спасяване, сервизно техническо обслужване на системи за пожарна безопасност и подръчни противопожарни уреди и съоръжения. Дружеството притежава Сертификат ISO 9001:2008, разрешения от РУ „ПБС" – гр.Варна, за извършване на дейността си по противопожарно обследване на обекти и пожарогасителна дейност, както и разрешение от ГД “ПБС” – МВР гр.София за осъществяване на противопожарно обследване на обекти на територията на Република България.
 

 

„Лазарета” ООД

„Лазарета” ООД извършва високо и ниско ремонтно строителство, проекто-проучвателни работи и проектантски дейности в областта на строителството.
 

 
Logo_LAST2 за саита.jpg

Спортен клуб по пожароприложен спорт – Варна

Спортен клуб по пожароприложен спорт е сдружение с нестопанска цел, което поддържа и развива спортната дейност в службите за пожарна безопасност и защита на населението в Република България. Като част, от състава на ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" МВР, ОУПБЗН гр.Варна чрез своята спортна дейност в различни направления и дисциплини допринася за повишаване на спортната и професионална подготовка на пожарникарите, популяризира техните успехи, повишава противопожарната култура и възпитава умения у младите огнеборци.