гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Юридически факултет

Юридически факултет


    Юридическият факултет на Варненския свободен университет «Черноризец Храбър» е създаден през 1991 г. Той е един от първите юридически факултети, извън столицата на Република България. Юридическият факултет е получил акредитация на професионално направление „Право“ и „Национална сигурност“ през 2001 г. заедно с първата група висши училища. Факултетът е без аналог по своята структура и образователен профил. В неговите рамки се осъществява обучение в три основни професионални направления – „Право“ , „Сигурност“ и „Психология“. Обучението във всяко професионално направление се осъществява от специализирани катедри. В рамките на катедра „Правни науки” са обособени три специализирани секции: „Гражданскоправни науки“, „Наказателноправни науки“ и „Публичноправни науки“.

    Основната цел на обучението е придобиване на задълбочени знания и практически умения в съответветните професионални направления. Факултетът разполага с модерна материално-техническа база: учебна съдебна зала за решаване на практически казуси и провеждане на симулативни съдебни и арбитражни процеси; кабинет по криминалистика и съдебни експертизи; кабинет по криминалистическа тактика и методика на разследване, както и специализирани кабинети по психология. Към факултета е създадена правна клиника за надграждащо практическо обучение на студентите по специалността „Право“. 

    Юридическият факултет е изградил редица меуждународни контакти и сътрудничества – Киевски университет по право, МГИМО, Берлински университет и др.

    Декани на факултета са били проф. Владимир Петров, проф. Тамара Хинова, проф. Здравко Трайков, проф. Петър Христов, проф. Георги Стефанов и проф. Йонко Кунчев.

 

Учебна съдебна зала
 
 
 
Кабинети по криминалистика и психология

 

 
 


 
 

Катедри към Юридически факултет:

 
Ръководство на факултета и контакти:
​Email на Факултета : uf@vfu.bg

Декан: проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев
тел.: 052/359 557
email: yonko.kunchev@vfu.bg

Заместник-Декан: доц. д-р Антон Кирилов Грозданов
тел.: 052/359 605
email: anton.grozdanov@vfu.bg

Административен секретар: Милена Иванова
тел.: 052/359-555
email: milena.ivanova@vfu.bg
Административна сграда на Юридически факултет - стая В5
Работно време: от понеделник до петък; от 8:00 до 16:30 ч.