гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Катедра Обществен ред и сигурност

Представяне

През 1995 г. ВСУ “Черноризец Храбър” разкрива специалност “Национална и корпоративна сигурност”, с което се превръща в първото висше неведомствено училище в България, което готви кадри в сферата на сигурността. По-късно специалността променя своето наименование на „Защита на националната сигурност“. Специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" е разкрита през 1997 г. от Министерски съвет по предложение на ВСУ "Черноризец Храбър".  
С решение на Академичния съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" от септември 2005 г. Катедра „Сигурност и безопасност“ на Юридически факултет, осъществява обучение по специалности в ОКС “бакалавър” по „Защита на националната сигурност“ и "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" от Професионално направление "Национална сигурност". Двете специалности са успешно акредитирани от Национална агенция за оценяване и акредитация четири пъти от своето създаване. 
 
 
Email на катедрата: sigurnost@vfu.bg

И.Д. Ръководител катедра: доц. д-р Стефко Бурджиев
тел.: 052/359-563
email: stefko.burdzhiev@vfu.bg
 

Научен секретар: доц. д-р Анелия Ненова
Тел.: 052/359-563
email: aneliya.nenova@vfu.bg
Деканат на Юридически факултет - стая В 2

Секретар на катедрата: Алекс Маринов
Тел.: 052/359-561
еmail: sigurnost@vfu.bg
Деканат на Юридически факултет - стая В 10
Приемен ден: всеки делничен ден от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 15:00 ч.
 

Преподаватели

 

 

IMG_6533 GG

Проф. д-р Петър Христов - Ректор на ВСУ “Черноризец Храбър”
 

Петър Христов е професор по национална сигурност, доктор по “Право”. Основните му научни интереси са в областта на концептуалните и правни основи на националната сигурност, управлението на риска,  защитата на конституционния ред. Автор и съавтор на повече от 50 публикации в областта на националната сигурност в страната и чужбина. За монографичното изследване “Метатеория на риска” е удостоен с награда “Варна” за принос в науката. Трудът “Разузнавателна защита на конституционния ред” е претърпял седем издания. Преподавател по “Правото на сигурност”, “Теоретични и правни основи на националната сигурност”, “Науката за сигурността”. За контакт: petar.hristov@vfu.bg

 

 

 


 

 

Доц. д-р инж. Стефко Бурджиев - И. Д. Ръководител катедра “Сигурност и безопасност”

Стефко Бурджиев  е доктор по „Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации“ в професионално направление "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)", доцент по „Системи и устройства за опазване на околната среда“, професионално направление „Общо инженерство“. Основните му научни интереси са в областта на: системите за мониторинг и управление на риска от природните и предизвиканите от човека бедствия, екологичната сигурност и опазването на околната среда, радиационната безопасност, превенцията и устойчивостта на обектите от критичната инфраструктура и теорията на управлението. Преподавател по „Защита на критичната инфраструктура“, „Организация и управление на евакуацията“, „Управление на силите и средствата при кризи“, „Безопасност при пожари, аварии и бедствия“. За контакт: stefko.burdzhiev@vfu.bg  

 

 

 


 

 

Photograph_Prof

Проф. д-р Иво Великов

Проф. д-р Великов е дългогодишен експерт и преподавател в областта на националната сигурност. Основните му научни интереси са в областите:                     Защита на информацията – социален и управленски аспект (т.нар. „чувствителна информация“, регламентирана чрез ЗЗКИ, ЗЗЛД, ЗДОИ, ЗЗТТ и др.); Управление при кризи;  Разузнаване и контраразузнаване; Противодействие на тероризма. Автор на повече от 15 монографии и студии, сред тях: „Превенцията на кризи“ – 2010 г., „Защита на личните данни“ – 2011 г., „Кратка теория на разузнаването“ – 2017 г., „Изкуството на войната в разузнаването“ – 2017 и др. Преподавател по дисциплините „Специални разузнавателни средства“, “Теория на разузнаването и контраразузнаването” и „Противодействие на тероризма“. За контакт: ivo.velikov@vfu.bg.
 

 

 

 

 


 

 

Petar_Neshev_15_septemvri_jpg

Проф. д. н. Стефан Ангелов Симеонов

Професор по национална сигурност, доктор на икономическите науки, доцент и доктор по история.  Основните му научни интереси са в  сферата на "Организацията и управлението извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“, „История на България“. Преподавател по "История и теория на обществената сигурност“, „История на службите за сигурност“,.“История на полицията“, „Управление на знанията в областта на сигурността“, „Съвременни методи на работа на полицията с населението“ и др.  За контакт: stefan.simeonov@vfu.bg

 

 

 


 

 

 

Доц. д-р Анелия Ненова

Анелия Ненова е доцент, доктор по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)". Основните й научни интереси са в областта на: анализ и оценка на риска, екологичен и риск мениджмънт, индустриална сигурност, екологична сигурност, природни и предизвикани от човека бедствия. Преподавател по "Анализ и контрол на риска",  "Екологична сигурност", "Кризи от неконвенционален характер", "Теория на катастрофите" и др. За контакт: aneliya.nenova@vfu.bg

 

 

 


 

 

 

Доц. д-р Галина Милева

Галина Милева е доцент, доктор по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)". Основните й научни интереси са в областта на: правната регламентация, стратегическото управление и организацията на опазването и защитата на културното наследство от природни, техногенни и антропогенни рискове и заплахи; организация и управление на сътрудничеството за осигуряване на информационната и киберсигурност; управлението на информацията в областта на сигурността, информационното въздействие и неговите последици в дигиталната ера; културата на сигурност. Преподавател по "Защита на културното наследство",  "Основи на информационно-аналитичната дейност", "Информационна сигурност", "Управление на знанието в сферата на сигурността", "Противодействие на киберпрестъпността". За контакт: galina.mileva@vfu.bg
 

 

 


 

 

 

Доц. д-р Мария Лечева

Мария Лечева е доцент, доктор по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)". Основните й научни интереси са в областта на: граничния контрол, интегрираното гранично управление и управлението в системата на службите за обществен ред и сигурност. Преподавател по "Граничен контрол", "Теория на управлението", "Управление на полицията",  "Управление на службите за сигурност". За контакт: mariya.lecheva@vfu.bg
 
 

 

 

 


 

 

DSC00866

Доц. д-р Станислава Минева

Станислава Минева е доцент, доктор по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)". Основните й научни интереси са в областта на: правна регламентация на защитата на сигурността; трансформация и нови форми на сътрудничество с обществеността при реализиране на дейности по защита на сигурността; култура на сигурност; гражданското общество като фактор на сигурността. Преподавател по "Финансово и митническо разузнаване",  "Правен режим на защита на класифицираната информация", "Защита на личните данни", "Противодействие на тероризма", "Разузнавателна защита на конституционния ред". За контакт: stanislava.mineva@vfu.bg

 

 

 


 

 

scan0002

Гл. ас. д-р Веселин Колев

Веселин Колев е главен асистен, доктор по "Наказателно право". Основните му научни интереси са в областта на: oперативно-издирвателната дейност, превенция на престъпността, наказателно право. Преподавател по "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред". Автор на “Наказателноправна защита на данъчната система”, 2019 година. За контакт: veselin.kolev@vfu.bg

 

 

 Д-р Димитър Георгиев Узунов

 

Димитър Узунов е доктор по "Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)". Основните му научно-изследователски интереси са в областта: на бойно-приложните техники - лична защита, съвременна система за охрана и физическо реагиране, съвременни практики за подготовка на охранители за осигуряване на безопасност в туристически комплекси, полицейски правомощия по защита на правата на човека, подготовка на полицейски и охранителни агенства в основа на иновативна програма по лична защита, приложни аспекти на бойните изкуства при физическа самозащита. Преподавател по "Лична защита". Обучение на охранители при ЦПО ВСУ "Черноризец Храбър". Треньор кик-бокс и карате. Подготовка на висококвалифицирани спортисти и завоюване на национални и международни призове (световни и европейски шампиони).
Сертификати за професионални умения от JU JITSU INTERNATIONAL FEDERATION
INTERNATIONAL POLICE OPERATIONAL PROCEDURES MASTER Level IV. Автор в над 25 публикации в международни научно-изследователски издания. За контакт: dimitar.uzunov@vfu.bg
Занятие по лична самозащита с доц. д-р Димитър Узунов
 

 

 


 

Д-р Йорданка Ангелова Стоянова-Тонева
 

IMG_6885Йорданка Тонева е магистър по „История“ и доктор по научната специалност „Организация и управление извън сферата на материалното производство (Национална сигурност)“. Основните й научни интереси са свързани с: различни аспекти от историята на балканските народи; съвременните геополитически проблеми на Балканите; социално-нормативната и финансова култура на българите; етнокултурните и екологични предизвикателства пред обществената сигурност. Преподавател по „История на българската държава и право“, „История на политическите и правни учения“, „История и теория на обществената сигурност“, „Българско обичайно право“ в Юридическия факултет на ВСУ „Ч. Храбър“. Автор е на една самостоятелна монография „Република Македония в съвременната балканска геополитика и мястото на българския национален интерес там“(2018) и две в съавторство, както и на повече от 40 публикации по проблемите на новата и най-новата обща и балканска история,  на статии, студии и доклади в посочените тематични направления. Член е на Съюза на учените – клон Варна и на Македонския Научен Институт – гр. София. Номинирана е в национални литературни конкурси. За контакт: yordanka.toneva@vfu.bg

 


 

Ас. Илияна Костова-Маринова
 

DSC_0064Преподавател в катедра “Сигурност и безопасност” от 2007 г. Провежда упражненията по специалните дисциплини: “Анализ и контрол на риска”, “Управление службите за сигурност”, “Управление на полицията”, “Теория на разузнаването и контраразузнаването”, “Противодействие на тероризма”, “Оценка на риска от организирана престъпност и тероризъм” и др. Провежда лекционен курс на английски език по дисциплината „Управление на службите за сигурност” на студенти от програма „Еразъм” в специалност „Международно право и сигурност“.  Организира и провежда методическото ръководство на стажове на студенти от ПН „Национална сигурност“ в АМВР-Център за специализация и професионална подготовка гр. Варна. Научните й интереси са в областта на корпоративната, фирмена сигурност, конкурентното разузнаване. Отговорник на системата Алумни на катедра “Сигурност и безопасност”. е-mail: iliyana.kostova@vfu.bg 

 

 

 

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":

 
"Защита на националната сигурност"
В специалност "Защита на националната сигурност" се подготвят специалисти с широкопрофилна квалификация в областта на националната сигурност, която създава възможности за завършилите да се реализират успешно на пазара на труда в условията на силна конкуренция. Компетентността, придобита при завършване, е адаптивна към променящите се условия за реализация както в държавния и общинския, така и в частния сектор, у нас и в чужбина.
Организацията на учебния процес е насочена към постигане на професионална компетентност, разбирана като способност и мотивационна готовност за високопродуктивна дейност по защита на гражданите, обществото и държавата.
Целта на обучението в специалността е обучаемите да придобият теоретични знания, практически умения и професионални компетентности, които ще им позволяват своевременно да разкриват и оценяват опасности, рискове и заплахи за националната сигурност, корпоративната сигурност и личната сигурност, да вземат обосновани рискови решения, да организират и управляват силите и средствата за защита по начин, който да предотвратява нежелани събития – престъпления, аварии, катастрофи, да неутрализират последиците от тях и да подготвят условия за разкриване на причините, виновните лица и т.н. С оглед постигането на посочената цел, обучението в специалността се гради върху фундаментални знания за: правов ред, защита срещу посегателства, насочени срещу основните права и свободи на гражданите, националните интереси, демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, установения в страната конституционен ред, независимостта, териториалната цялост и суверенитета на Република България.[Информация за кандидатстване]
"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"
Основа на обучението в специалността са правни и специални дисциплини, свързани с противодействието на престъпността и опазването на обществения ред. Студентите получават знания и практически умения, които им позволяват да планират и извършват обща и индивидуална превенция на престъпността, да разкриват и разследват престъпления, да планират, участват и ръководят дейности по охрана на обществения ред, да извършват техническа дейност по откриване на следи от престъпления и тяхното процесуално оформяне. Практическите занятия по криминалистика се провеждат в кабинети, оборудвани с най-ново поколение електронни микроскопи и техника за извършване на трасологични, балистични и дактилоскопни експертизи. [Smart Future - Кабинет по криминалистика и съдебни експертизи]
 
Целта на обучението е да се придобият теоретични знания, практически умения и професионални компетентности за упражняване на професии свързани с превенция, разкриване и разследване на престъпления, опазване на обществения ред и имуществото на гражданите и стопанските субекти. С оглед постигането на посочената цел обучението в специалността се гради върху следните базови научни направления: право, превенция на престъпността, разкриване и разследване на престъпления, опазване на обществения ред и имуществото на гражданите и стопанските субекти.
 
Студентите от двете специалности участват ежегодно в организирани от Катедра “Сигурност и безопасност” стажове и практики. Стажът по „Туризъм, алпинизъм, ориентиране, планинско спасяване и оцеляване в екстремални ситуации“ се провежда на терен в Западни Родопи. Придобиват се теоретични знания и се развиват умения, професионално насочени при ориентиране в непозната местност, умения по планинско спасяване и способи за оцеляване в екстремални ситуации. [Галерия]
 
Участието на студенти от катедрата, чрез възможностите по проект „Студентски практики“, за придобиване на практически опит несъмнено мотивира и подпомага усъвършенстването на практическите умения в реална работна среда. [Галерия]     Образователно-квалификационна степен "магистър": [Информация за кандидатстване]

 • Митническо разузнаване и разследване
 • Съдебни криминалистически експертизи
 • Съдебни икономически експертизи
 • Съдебни компютърно-технически експертизи
 • Съдебни пожаро-технически експертизи
 • Съдебни строително-технически експертизи
 • Съдебни психологически експертизи
 • Интелигентни системи за сигурност
 • Наука, образование и сигурност – продокторска програма

 

 

Образователна и научна степен "доктор":

 • Професионално направление 9.1 "Национална сигурност"
  Докторски програми:
  - Управление в сферата на сигурността и обществения ред
  

 

Проекти

Проекти на катедра "Сигурност и безопасност" по линия на Европейския съюз:

 1. Проект "Подготовка на обучители на населението в Родопския трансграничен район за действия в случай на горски пожари"
  Целта на проекта е на базата на вече създадените доброволни формирования в областта да се привлекат и обучат лица- обучители на населението за действия в условията на бедствие и извънредни ситуации.
  Партньори по проекта са Регионално звено Пожарна безопасност и защита на населението гр. Смолян; Областна администрация – Смолян, Държавни и общински училища в Смолянска област.
 2. Проект "Картографиране на риска от природни бедствия, предизвикващи свлачища и замърсявания на вътрешни води в района на Черноморското крайбрежие на България и Румъния"
  Целта на проекта е да се диагностицира състоянието на прилежащата крайбрежна зона на територията на Североизточна България и Югоизточна Румъния чрез събиране на информация и изследване на опасността от свлачища и замърсявания на крайбрежната ивица на Черноморското крайбрежие на България и Румъния.
  Партньори по проекта са ВСУ "Черноризиц Храбър", ВВМУ-Варна, Морска администрация- Варна, Компания "Мирамар" – Холандия, Свободен университет в Амстердам - Холандия.
 3. Проект „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР“. Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е партньор по проекта като Катедра „Сигурност и безопасност“ участва в създаването на съвместни магистърски програми по „Защита правата на човека“ и „Противодействие на киберпрестъпността“.
   
 

Партньори

Катедрата има споразумения за сътрудничество в областта на образованието, подготовката и реализирането на проекти с:

 1. Академия на МВР;
 2. Висше военноморско училище "Н.Й. Вапцаров"
 3. Киевски правен университет, Украйна;
 4. Първи частен университет "FON", Македония;
 5. Академия по туризъм, Русия;
 6. Свободен университет в гр. Амстердам, Холандия;
 7. Морски университет в гр. Констанца, Румъния;
 8. Каса колеж, Кипър
 9. Сектор "Гражданска защита" на РЗ "БПЗН" гр. Варна;
 10. Частна "Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита" гр. Варна;
 11. Пожарните бригади на гр. Измит и гр. Анталия, Турция;
 12. Община Варна;
 13. Кметство на район "Приморски", община Варна.