гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 052 355 106

Катедра Сигурност и Безопасност

Представяне

Обучението по специалности от професионално направление "Национална сигурност" започва през септември 2005 г. с решение на Академичния съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Обучението по специалностите на професионалното направление се извършва от катедра "Сигурност и безопасност" на Юридически факултет.

Специалност "Защита на националната сигурност" е разкрита във ВСУ през 1995 г., първоначално с наименованието "Национална и корпоративна сигурност". През 1997 г. специалността приема наименованието "Защита на националната сигурност" в съответствие с Държавния регистър на образователно-квалификационните степени по специалности във висшите училища на Република България в професионално направление "Държава и право". С разкриването на тази специалност ВСУ се превърна в първото висше неведомствено училище в България, което готви кадри в сферата на сигурността.

Специалността е акредитирана през 2002 г. с решение на Акредитационния съвет на НАОА - протокол №22 от 27 юни 2002 г. На 2 юли 2008 г. обучението по специалността получи нова акредитация от НАОА в рамките на професионално направление 9.1. Национална сигурност с най-високата оценка "много добра" за срок от шест години /2014 г./.

На 02.07.2014 г. специалността е акредитирана отново от НАОА с оценка "много добра"  за срок от 6 години / до 2020 г./

Специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред" е разкрита през 1997 г. от Министерския съвет по предложение на ВСУ "Черноризец Храбър".

Специалност ППООР е акредитирана през 2002 г. с решение на Акредитационния съвет на НАОА - протокол №13 от 18 април 2002 г. На 2 юли 2008 г. обучението по специалността получи нова акредитация от НАОА в рамките на професионално направление 9.1. Национална сигурност с най- високата оценка "много добра" за срок от шест години /2014 г./. На 02.07.2014 г. специалност "Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред е акредитирана отново от НАОА с оценка "много добра"  за срок от 6 години /2020 г./

 
Email на катедрата: sigurnost@vfu.bg

Ръководител катедра: доц. д-р Анелия Ненова
Тел.: 052/359-563
email: aneliya.nenova@vfu.bg
Деканат на Юридически факултет - стая В 2
Приемен ден: четвъртък – от 09:00 ч. до 12:00 ч.;

Научен секретар: доц. д-р Станислава Минева
Тел.: 052/359-561
email: stanislava.mineva@vfu.bg
Деканат на Юридически факултет - стая В 10
Приемен ден: четвъртък– от 13:00 ч. до 16:00 ч.;

Секретар на катедрата: Катина Кисьова
Тел.: 052/359-561
еmail: katina.tabakova@vfu.bg
Деканат на Юридически факултет - стая В 10
Приемен ден: всеки делничен ден от 9:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 15:00 ч.
 

Преподаватели

 
 
ПРЕПОДАВАТЕЛ Кабинет Служебен телефон E-mail Преимен ден/
Консултации
1 проф. д-р Петър Георгиев Христов 212 052/ 359 620 petar.hristov@vfu.bg    
2 доц. д-р Анелия Тодорова Ненова В 2 052/ 359 563 aneliya.nenova@vfu.bg    четвъртък
 09:00 ч. - 12:00 ч. 
3 проф. д.ик.н. Стефан Ангелов Симеонов Г 2 052/ 359 566 stefan.simeonov@vfu.bg   вторник
13.00-16.30 
4 проф. д-р Иво Великов Великов Г 2 052/ 359 566 ivo.velikov@vfu.bg  
5 доц. д-р Стефко Димитров Бурджиев Г 2 052/ 359 566 stefko.burdzhiev@vfu.bg   
6 доц. д-р Станислава Ивова Минева В 10 052/ 359 561 stanislava.mineva@vfu.bg  четвъртък
 13:00 ч. - 16:00 ч.
7 доц. д-р Галина Великова Милева В 3 052/ 359 559 galina.mileva@vfu.bg сряда
13:00 ч. - 16:00 ч.
8 доц. д-р Мария Димитрова Лечева А 206 052/ 359 566  mariya.lecheva@vfu.bg вторник
 09:00 ч. - 12:00 ч.
9 доц. д-р Огнян Василев Къчев УСК 052/ 359 635 ognyan.kachev@vfu.bg сряда
13:30 - 16:20
10 д-р Димитър Георгиев Узунов УСК 052/ 359 635 dimitar.uzunov@vfu.bg  
11 д-р Веселин Николаев Колев Г 2 052/ 359 566 veselin.kolev@vfu.bg петък
13:30 - 16:20
12 ас. Илияна Николова Костова-Маринова А 206 052/ 359 566 iliyana.kostova@vfu.bg вторник
9:00 - 12:00
 

Специалности

Образователно-квалификационна степен "бакалавър":

 

"Защита на националната сигурност"

В специалност "Защита на националната сигурност" се подготвят кадри, които се реализират професионално в областта на обществената сигурност, в държавния, общинския и частния сектор. На студентите се дава възможност да изберат обучение в три профила – "Национална сигурност", "Корпоративна сигурност" и "Защита от аварии и бедствия". В процеса на обучението те получават знания и практически умения, които им позволяват своевременно да разкриват и оценяват опасности и заплахи за националната сигурност, корпоративната сигурност и личната сигурност, да вземат обосновани рискови решения, да организират и управляват силите и средствата за защита по начин, който да предотвратява нежелани събития – престъпления, аварии, катастрофи, да неутрализира последиците от тях и да подготвя условия за разкриване на причините, виновните лица и т.н. Получената професионална квалификация позволява на завършилите да се реализират успешно в системата на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, в общинските звена за обществен ред и сигурност, в банкови, застрахователни учреждения и фирми.

[Информация за кандидатстване]
 

"Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред"

Специалността е единствена в системата на недържавното висше образование у нас за подготовка на специалисти с висше образование, необходими за системата за противодействие на престъпността, корекционно-възпитателната дейност спрямо правонарушителите, ресоциализация на лицата с девиантно и престъпно поведение, за правоохранителните и правозащитни институции, пробационни и др. социални работници, специалисти при посредничество за решаване на конфликти (медиатори) и др. По време на обучението си студентите провеждат практика в поделенията на МВР, стаж в затвор, социално-педагогически и възпитателни училища – интернати, детски педагогически стаи. В профил "Криминалистика" се изучават разширено криминалистически дисциплини с цел да бъдат подготвени експерти и технически помощници за досъдебното производство, консултанти в държавни и частни организации и др. На основата на стажовете студентите съчетават теоретични знания с практически умения.

[Информация за кандидатстване]     Образователно-квалификационна степен "магистър":

 • Митническо разузнаване и разследване
 • Съдебни експертизи
 • Интелигентни системи за сигурност, с профили:

  Системи за мониторинг и управление на сигурността

  Подготовка на органите, силите и средствата при бедствия, аварии и катастрофи

 • Юридическо прогнозиране и оценка на въздействието

 

 

Образователна и научна степен "доктор":

 • Професионално направление 9.1 "Национална сигурност"
  Докторски програми:
  - Управление в сферата на сигурността и обществения ред
 

Конспекти

Конспекти за семестриални изпити за специалност "ППООР"

 

Конспекти за семестриални изпити за специалност "Защита на националната сигурност" - специализации "Национална сигурност", "Корпоративна сигурност" и "Защита от аварии и бедствия"


Административно право и процес
Анализ и контрол на риска
Безопасност на производствените процеси
Безопасност на сгради и обекти
Безопасност при пожари, аварии и бедствия
Въведение в професионалното ориентиране
Глобализация на икономиката и развитието
Граничен контрол
Екологична сигурност
Защита на критичната инфраструктура
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи
История и теория на обществената сигурност
История на българската държава и право
История на политическите и правни учения
История на специалните служби
Информационна сигурност
Конкурентно разузнаване
Конституционно право
Криминалистика
Криминалистическа техника и тактика
Криминология
Легални разузнавателни технологии
Международно публично право
Методика за разследване на престъпления
Митническо и финансово разузнаване
Наказателно право - обща част
Наказателно право - особена част
Наказателнопроцесуално право
Обща теория на криминалистиката
Обща теория на правото
Опазване на околната среда и живата природа
Организация и управление на евакуацията
Осигурително право
Основи на емперичното, диагностичното и научно познание
Охрана на обществения ред
Оценка на риска от организирана престъпност и тероризъм
Полицейско право
Полицейско разузнаване
Правен режим на защита на класифицираната инф-я доц. д-р Ст. Минева
Правен режим на защита на класифицираната инф-я д-р К. Кръстев
Правен режим при бедствия, аварии и катастрофи
Право на Европейския съюз
Просоциално поведение
Противодействие на разузнавателно-информационната дейност
Противодействие на тероризма
Разузнавателна защита на конституционния ред
Специални разузнавателни средства
Спорт Лична защита 1 част
Съдебни експертизи - пожаротехнически експертизи
Теоретични и правни основи на националната сигурност
Теория на разузнаватено и контраразузнаването
Теория на управлението
Трансгранично сътрудничество в областта на сиг. и вътр. работи
Управление на полицията
Управление на силите и средствата при кризи
Управление на службите за сигурност
Философия
Юридическа психология

 

Проекти

Проекти на катедра "Сигурност и безопасност" по линия на Европейския съюз:

 1. Проект "Подготовка на обучители на населението в Родопския трансграничен район за действия в случай на горски пожари"
  Целта на проекта е на базата на вече създадените доброволни формирования в областта да се привлекат и обучат лица- обучители на населението за действия в условията на бедствие и извънредни ситуации.
  Партньори по проекта са Регионално звено Пожарна безопасност и защита на населението гр. Смолян; Областна администрация – Смолян, Държавни и общински училища в Смолянска област.
 2. Проект "Картографиране на риска от природни бедствия, предизвикващи свлачища и замърсявания на вътрешни води в района на Черноморското крайбрежие на България и Румъния"
  Целта на проекта е да се диагностицира състоянието на прилежащата крайбрежна зона на територията на Североизточна България и Югоизточна Румъния чрез събиране на информация и изследване на опасността от свлачища и замърсявания на крайбрежната ивица на Черноморското крайбрежие на България и Румъния.
  Партньори по проекта са ВСУ "Черноризиц Храбър", ВВМУ-Варна, Морска администрация- Варна, Компания "Мирамар" – Холандия, Свободен университет в Амстердам - Холандия.

 

 

Партньори

Катедрата има споразумения за сътрудничество в областта на образованието, подготовката и реализирането на проекти с:

 1. Академия на МВР;
 2. Висше военноморско училище "Н.Й. Вапцаров"
 3. Киевски правен университет, Украйна;
 4. Първи частен университет "FON", Македония;
 5. Академия по туризъм, Русия;
 6. Свободен университет в гр. Амстердам, Холандия;
 7. Морски университет в гр. Констанца, Румъния;
 8. Каса колеж, Кипър
 9. Сектор "Гражданска защита" на РЗ "БПЗН" гр. Варна;
 10. Частна "Агенция за аварийна, пожарна и екологична защита" гр. Варна;
 11. Пожарните бригади на гр. Измит и гр. Анталия, Турция;
 12. Община Варна;
 13. Кметство на район "Приморски", община Варна.