гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

ПН Администрация и управление

Представяне

 

НИЕ СМЕ:

 

Мотивиран и устойчив преподавателски екип:

 • работещ по актуални проблеми на съвременното развитие;
 • активен и познат в националното и международно образователно и изследователско пространство;
 • владеещ съвременни техники на преподаване;
 • съпричастен към бъдещата реализация на своите възпитаници;
 • посветен на каузата да Ви провокира:
  • да учите всеобхватно,
  • да мислите интердисциплинарно,
  • да се реализирате интернационално;
  • да вземате решения в условията на несигурна и бързо променяща се външна среда,
  • да усвоявате в максимална степен глобалните възможности;
  • да бъдете предприемачи и лидери,
  • да сте гъвкави, адаптивни и винаги една крачка пред вашите конкуренти.
 

 

НИЕ РАБОТИМ ЗА:

 

Интернационално развитие на Вашето образователно портфолио:

 • Възползвайте се от условията, които сме създали за интензивно участие в студентска международна мобилност за бакалври, магистри и доктори, чрез:
  • широка палитра от партниращи университети, където да проведете част от обучението си;
  • трансфер на ECTS кредити;
  • чуждоезиково портфолио;
  • гъвкав времеви график.
 • Възползвайте се пълноценно от единството на обучение и изследвания – за нашите студенти сме осигурили възможности за публикационна активност на студентите в различни национални и международни издания;
 • Почерпете опит от работата с международни образователни и изследователски колективи и модел на преподаване чрез посредничеството на бизнеса. Изявени чуждестранни преподаватели, водещи учени и практици участват в образователния процес с лекции, дискусии, кръгли маси, реализиране на трансдисциплинарни изследователски задачи, on-line курсове;
 • Присъединете се към нашите майсторски класове;
  • водени от международни експерти гост-преподаватели с международно признание;
  • посветени на актуални интердисциплинарни проблеми с глобално значение;
  • завършващи със сертификат, с международно признание.
 

Развиване на съвременни, практически ориентирани, интердисциплинарно приложими и международно конвертируеми знания, умения и компетенции:

 • Натрупайте полезен опит чрез стажове и практики в чуждестранни организации – наши партньори са утвърдени публични и бизнес организации в ЕС:
  • Германия – провинции Северен Рейн-Вестфалия и Баден Вюртемберг в туристически концерни, застрахователни компании, банки, търговско-индустриални камари, общински и областни администрации;
  • Брюксел – Белгия в администрацията на Европейската комисия, Мисията на Република България при Европейския съюз, Комитета на регионите и др.;
  • Руска федерация – Москва, Санкт-Петербург ;
  • България – във водещи частни компании, неправителствени организации и администрациите на Народно събрание, Президента на Република България, министерства, областни и общински администрации.
 • Участвайте в студентските мобилности и практики по програма Еразъм, които Ви дават възможност не само да създадете умения за развитие в интеркултурна среда, но и да стартирате своята професионална реализация в чуждестранни организации.
 

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

 

Гъвкави ВРЕМЕВИ условия на обучение:

 • дистанционно обучение в бакалавърските и магистърските специалности и програми на катедрата;
 • възможности за ускорено обучение на студентите с отличен успех с оглед интегриране на процеса за получаване на бакълавърска и магистърска степен;
 • възможност за едновременно обучение по две специалности.
 

Атрактивни условия за НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ на:
·         професионални бакалаври – от професионално направление „Администрация и управление”, вкл. в магистърски програми за професионални бакалаври;
·         завършили професионални гимназии в средното образование – от същото професионално направление; признаване на предходно образование; сертификационен семестър; индивидуални учебни планове;
 
Привлекателни ЦЕНОВИ условия на обучение:
       

 • възможности за стипендии, отстъпки от семестриални такси, награди и др.;
 • разсрочено плащане на семестриалните такси.

 
ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО ПРОФЕСИОНАЛНО БЪДЕЩЕ!
 
Обучението при нас е ориентирано към практиката и фокусирано в актуални области за професионално развитие:

 •  Магистърските ни програми са съобразени с изискванията на пазара на труда – без аналог в други университети; на атрактивни цени; имаме над 850 дипломирани магистри, около 30% от които работят на отговорни длъжности в системата на държавната и териториална администрация;
 • Докторските програми обхващат ключови направления за провеждане на практико-приложни изследвания, обслужващи потребностите на бизнес и публичните организации.
 • Катедрата осигурява организационна и методическа подкрепа за намиране на работа на мотивираните студенти – в бизнес сектора и в публичния сектор, системата на държавната и териториалната администрация, в неправителствени организации и др.

 
ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ВАШАТА УСПЕШНА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ!
  

  

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"
Докторски програми:
- Организация и управление извън сферата на материалното производство
- Икономика и управление (индустрия)Институт за обучение на докторанти:
Директор: проф. д-р Павел Павлов
Телефон: 052/359-616
E-mail: pavlov_p@vfu.bg


Ръководител катедра: 
доц. д-р Иванка Банкова
Тел.: 052/359-595
Кабинет: А 404
email: ivanka.bankova@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост


ECTS координатор за ПН „Администрация и управление“:
доц. д-р Иванка Банкова
тел: 052/359-538
Кабинет: А 404
email: ivanka.bankova@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

ECTS координатор за ПН „Политически науки“:
доц. д-р Калоян Смилков
Кабинет: Г 1
email: kaloyan.smilkov@vfu.bg

Еразъм координатор: 
доц. д-р Даниела Попова
Тел.: 052/359-602
Кабинет: А 401
email: popovadaniela13@gmail.com 
Приемен ден: сряда от 13:00 ч. до 15:00 ч.

 
Научен секретар по НИД: 
 ас. д-р Павлина Ямукова
тел: 052/359-595
Кабинет: А 403
email: pavlina.yamukova@vfu.bg
Приемен ден: в дните с планирана аудиторна заетост

Секретар на катедрата: 
Николинка Паскова
Тел.: 052/359-568
еmail: niki@vfu.bg
Приемен ден: всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.до 14:00 ч.

 

проф. д-р Павел Георгиев Павлов - pavlov_p@vfu.bg
доц. д-р Красимир Александров Недялков -
nedyalkov@vfu.bg
доц. д-р Елеонора Николова Танкова - eleonora@vfu.bg
доц. д-р Мария Димитрова Великова - mariya.velikova@vfu.bg
проф. д.с.н. Лоретта Петрова Парашкевова - loretta.parashkevova@vfu.bg
проф. д-р Снежанка Костадинова Овчарова- ovcharova@vfu.bg
доц. д-р Даниела Димитрова Попова- daniela.popova@vfu.bg
доц. д-р Кремена Георгиева Андонова-
kremena.andonova@vfu.bg
доц. д-р Александра Данкова Парашкевова - alex.parashkevova@vfu.bg
доц.  д-р Велислава Николаева Костова - velislava.nikolaeva@vfu.bg
доц. д-р Георги Драганов Калагларски - georgi.kalaglarski@vfu.bg
доц. д-р Даниела Костадинова Михалева - daniela.mihaleva@vfu.bg
доц. д-р Иванка Тодорова Банкова - ivanka.bankova@vfu.bg
ас. д-р Павлина Веселинова Ямукова - pavlina.yamukova@vfu.bg
ас. Гергана Генчева Желязкова - gergana.zhelyazkova@vfu.bg

  

Преподаватели

 • Проф. д-р Павел Г. Павлов е доктор от 1973 г. (ВАК), хабилитиран като ст.н.с. II ст. (ВАК 1985 г.), доцент (ВАК 1988 г.), професор (ВАК 2007 г.) по научните специалности „Организация и управление извън сферата на материалното производство“ и „Икономика и управление“. Фокусът на научните му интереси и лекционните курсове във ВСУ „Черноризец Храбър“ и УНСС е в областта на административното управление и публичната администрация с акцент върху стратегическото управление в публичния сектор, проектното управление в т.ч. управление на публични проекти, финансирани от ЕС. Специално внимание отделя на научното ръководство на докторанти – над 20 от тях успешно са защитили докторски дисертации. Автор е на повече от 150 научни публикации (монографии, студии, статии и др.). Ръководител е на проектни екипи и съизпълнител на повече от 25 международни и над 30 национални, регионални и местни проекти и разработки. Има специализации (със съответните сертификати) във водещи международни и национални научни организации (Русия, Германия, Япония и др.). Регистриран е в НАЦИД (2018 г.). Член е на три специализирани международни академии, на международната мрежа по публична администрация (NISPAcee) и др. Привличан е като съветник и консултант по проблемите на административното управление и публичната администрация в администрацията на Министерски съвет, на Президентската институция и на Народното събрание. Носител е на орден „Кирил и Методий“ I степен, както и на Награда Варна (като ръководител на научен колектив - 2008).

 
 • доц. д-р Красимир Александров Недялков -  Доц. д-р Красимир Недялков е президент на ВСУ „Черноризец Храбър“. Магистър по „Мениджмънт в международния бизнес“ и доктор по „Организация и управление извън сферата на материалното производство”. От 2007 г. е помощник ректор на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, а от април 2013 г. е вицепрезидент на университета. Автор е на повече от 20 монографии, учебни пособия, статии, студии и доклади от научни конференции на български и на английски език. Доц. Недялков участва в разработването на редица национални и международни проекти в областта на туризма и управлението на събития, развитието на капацитета на неправителствения сектор за ефективно партньорство с местната администрация, изграждането на клъстери на компетентност, технологични паркове и стимулиране на студентското предприемачество, както и множество други проекти, свързани с университетското управление.През 2020 е отличен с почетната награда „Варна“. Номинацията е за проекта „Черноморска академия за сигурност“

 
 • доц. д-р Елеонора Николова Танкова - Доц. д-р Елеонора Николова Танкова- магистър по история от Руски държавен педагогически университет, Санкт Петербург; специализирала "Връзки с обществеността и управление на човешки ресурси" в Лийдс Метрополитан Университет, Великобритания; доктор по икономика, сертифицирана по международната програма за обучение на преподаватели за преподаване в бизнес училища, IESE Бизнес училище, Барселона; доцент по Глобализация на развитието. От май 2013 г. – декан на факултета "Международна икономика и администрация" във ВСУ "Черноризец Храбър"
 
 • проф. д.с.н. Лорета Петрова Парашкевова - 

Проф. д.с.н. Лоретта Парашкевова е преподавател в катедра "Администрация , управление и политически науки"; дипломиран магистър в специалности "Технология на машиностроенето и металорежещите машини" (Технически университет – Варна) и "Управление и икономика на промишлеността" (Икономически университет – Варна); има присъдена ОНС "доктор" по "Организация и управление извън сферата на материалното производство; доцент по същата специалност; доктор на социологическите науки; професор в професионално направление "Администрация и управление"; координира международните партньорства на катедра "Администрация и управление", например: организиране на производствен стаж в г. Санкт-Петербург (Руска Федерация) на студенти в професионално направление "Администрация и управление", подготовка на екип от студенти за участие в Международната студентска олимпиада по "Предприемачество и маркетинг"; участва като експерт в редица европейски и международни проекти и дейности, например CITY REGIO I и II; участник в разработването на Областна стратегия за развитие на Област Варна 2005 - 2015 г.; научно-изследователския и преподавателски интерес е фокусиран в проблематиката на малкия и среден бизнес и регулирането му от държавата, маркетинговите проучвания и динамиката на социалните системи
 

 • Проф. д-р Снежанка Овчарова -

Проф. д-р Снежанка Овчарова – ръководител на кат.“Икономика“, факултет Международна икономика и администрация“ във Варненски свободен университет. Лектор по Управление на човешките ресурси, Управление на проекти, и Устойчиво управление на бизнес организациите. Хабилитации по : “Организация и управление на производството” и “Икономика и управление”. Научни интереси в сферата на: Управление на човешките ресурси, Проектно управление, Управление на знанието, Устойчиво управление, Лидерство. Член на: Българската Асоциация по Управление на Хора; Съюз на учените-Варна; Член на редакционната колегия на списание, издание на Международната асоциация по устойчиво развитие. Участва в разработване на проекти: по Предприемачество Women in Business; обучение и развитие на собствен бизнес в областта, екотуризма, устойчиво развитие; проект за Кариерно развитие и оценка на академичния състав. Автор на публикации: книги, статии и научни доклади на международни форуми в Германия, Белгия, Русия, Словения, Македония. Владее чужди езици: английски, немски и руски език. https://orcid.org/0000-0003-4357-6344.

 

 
 • доц. д-р Мария Димитрова Великова - 

Доц. д-р Мария Великова - ръководител на катедра "Администрация, управление и политически науки" към факултет "Международна икономика и администрация" на ВСУ. Завършила висшето си образование в Икономически университет – Варна, специалност "Икономика и управление на търговията". Има следдипломна квалификация по банково дело, специализирала в Държавния политехнически Санкт Петербургски университет, доктор по икономика, доцент в професионално направление "Администрация и управление". Има над 30 научни разработки в областта на местното самоуправление и регионалното развитие, териториалното устройство, публично частните партньорства, териториалното сътрудничество, взаимодействието между местната власт и структурите на гражданското общество.

 

 

 • доц. д-р Кремена Георгиева Андонова - 

Доц. д-р Кремена Андонова – координира международните членства на катедра "Администрация, управление и политически науки" в професионални организации, като: Международна асоциация на училищата и институтите по администрация (IASIA), Мрежа на институтите и училищата по публична администрация за Централна и Източна Европа (NISPAcee), Холандска мрежа по публична администрация (EPAN) и др. Притежава магистърска степен по публична администрация от ВСУ "Черноризец Храбър", както и магистърска степен по икономика на строителството от Икономически университет – Варна. Специализирала е в Държавния политехнически Санкт Петербургски университет, от 2010 г. е доктор по икономика, от 2012 г. е доцент в професионално направление "Администрация и управление". Има над 25 публикации в областта на регионалното развитие, икономиката на публичния сектор, управлението на собствеността в публичния сектор.

 

 • доц. д-р Даниела Димитрова Попова - 

Доц. д-р Даниела Попова - магистър по маркетинг и мениджмънт от Икономически университет, гр. Варна, специализирала "Mениджмънт на междукултурните различия" в University of Hoheinheim, Stuttgart, Germany (стипендиант на Suedosteuropa Gesellschaft, Muenchen, Germany); доктор по икономика, сертифицирана за вътрешен одитор от Bureau Veritas Varna Ltd.; доцент и Еразъм координатор към катедра "Администрация, управление и политически науки" на ВСУ "Черноризец Храбър". Професионални интереси: бизнес, икономика (културно наследство, занаяти, туризъм, енергетика), управление на хора в малки и средни предприятия


 

 • доц. д-р Александра Данкова Парашкевова - 

доц. д-р Александра Парашкевова – преподавател в катедра "Администрация,  управление и политически науки"; завършва специалност "Стопанско управление", с профил "Индустриален мениджмънт и предприемачество" във ВСУ; придобива магистърска степен в Технически университет – Варна; има присъдена ОНС "доктор" по Организация и управление извън сферата на материалното производство; доцент е в професионално направление "Администрация и управление"; координира международните партньорства на катедра "Администрация и управление", например: организиране на 19-тата международна научна конференция на NISPAcee (Мрежа от институти и училища по публична администрация) в гр. Варна, учредяване на Международния консорциум за научни изследвания и университетско образование ICARUS (International Consortium for Administration Research and University Studies); участва като експерт в редица европейски и международни проекти и дейности, част от които DOLCETA (институционален координатор и педагогически експерт), N8urjob "Learning the business of ecotourism" (експерт за разработване на педагогическа стратегия за обучение по екотуризъм); научно-изследователския и преподавателски интерес е фокусиран в проблематиката на предприемачеството, аутсорсинга и маркетинга за нуждите на бизнес и публичното управление.
 

 • доц. д-р Велислава Николаева Костова - 

Доц. д-р Велислава Николаева е магистър по стопанско управление от Икономически университет, гр. Варна. Има две следдипломни квалификации: за икономист – счетоводител и за учител. Защитава дисертация на тема "Оценка на иновационната дейност на малки и средни индустриални предприятия". Доцент е по Основи на мениджмънта и стратегически мениджмънт. Преподавател е в катедра "Администрация, управление и политически науки" във ВСУ "Черноризец Храбър". Има множество публикации в областта на общия и стратегически мениджмънт, туризма, оценката на иновациите и реалните опции. Участва в ръководството на студенти към Центъра за учебно-тренировъчни фирми във ВСУ.


 

 • доц. д-р Даниела Костадинова Михалева - 
Доц. д-р Даниела Михалева е завършила висшето си образование в Икономически университет - Варна, специалност "Право"; магистър по публична администрация със специализация "Централна държавна администрация". Защитава докторат на тема "Вътрешен инспекторски контрол на администрацията, базиран на управление на риска" по професионално направление "Администрация и управление". По време на своята над 10-годишна адвокатска практика е водила много граждански, търговски и административни процедури и дела, свързани с тях. Доцент към катедра "Администрация, управление и политически науки" на ВСУ "Черноризец Храбър"
 
 • доц. д-р Иванка Тодорова Банкова - 

Доц. д-р Иванка Банкова е ECTS координатор за ПН „Администрация и управление“ и ръководител на магистърска програма “Инфраструктура на администрацията”. Притежава магистърска степен по публична администрация със специализация “Териториална администрация” от ВСУ "Черноризец Храбър". Специализирала е в Държавния политехнически Санкт Петербургски университет. Сертифициран медиатор. Вътрешен одитор по ISO 9001:2015 и ISO 19011:2011 за съответствие на университетската система за управление на качеството във ВСУ „Черноризец Храбър“. Защитава дисертация на тема “Дисонанси и потенциали на конфликтите в проектното управление (на примера на Оперативна програма “Конкурентоспособност” 2007-2013 г.)  Доцент по “Административна конфликтология и устойчиво развитие” в професионално направление "Администрация и управление". Има над 35 публикации в областта на административната конфликтология, управлението на конфликти в организациите, административната култура, устойчивото териториално развитие и екологичния мениджмънт.

 

 • ас. д-р Павлина Веселинова Ямукова - 

Павлина Ямукова e доктор по социално управление, преподавател в катедра "Администрация, управление и политически науки" към факултет "Международна икономика и администрация" на ВСУ. Възпитаник на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър. Магистър по право и бакалавър по публична администрация. Защитава докторат на тема "Рационализиране на управлението на човешките ресурси в районните администрации" (по примера на райони в общините Варна и Пловдив). Научните и изследвания и публикации са в областа на мениджмънта, управлението на човешките ресурси в бизнеса и публичния сектор.

 

 

 • ас. Гергана Генчева Желязкова - 

Ас. Гергана Желязкова – катедрен Еразъм координатор и асистент към катедра "Администрация, управление и политически науки" към факултет "Международна икономика и администрация", завършила висше образование, с права на магистър специалност &quit;Стопанско управление и администрация" в Университета за национално и световно стопанство – София. Има научни разработки в областта на икономиката, управлението на качеството, конфликтите, туризма и пазара на жилища в България. Участвала е в проекти, свързани с образование и адаптация, социални мрежи в бизнеса и определяне на академичен профил.