гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
Прием: +359 52 355 106

Докторски програми

Образователна и научна степен "доктор"

 

Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен "доктор" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".

Сроковете за обучение са както следва:

  • редовната - докторантура продължава 3 години;
  • задочна - докторантурата продължава 4 години;
  • докторантурата на самостоятелна подготовка продължава до 3 години.

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" обучава "доктори" в следните научни области:


Професионално направление 3.2 "Психология"
Докторски програми:
Обща психология
Педагогическа и възрастова психология

Професионално направление 3.3 "Политически науки"
Докторски програми
Политология

Професионално направление 3.6. "Право"
Административно право и административен процес
Наказателно право
Докторски програми:
Конституционно право
Гражданско и семейно право
Международно право и международни отношения
Криминалистика
Теория на държавата и правото. Политически и правни учения
Криминология

Професионално направление 3.7 "Администрация и управление"
Докторски програми:
Организация и управление извън сферата на материалното производство
Икономика и управление (индустрия)


Професионално направление 3.8 "Икономика"
Докторски програми:
Политическа икономия
Световно стопанство и международни икономически отношения

Професионално направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"
Информационни системи и технологии, информатика и компютърни науки

Професионално направление 5.7 "Архитектура, строителство и геодезия"
Докторски програми:
Синтез на архитектурата с другите изкуства, интериор и архитектурен дизайн
Архитектура на сгради, съоръжения и детайли
Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство
Строителни конструкции
Строителни материали, изделия и технологии за производството им
Техника на безопасността на труда и противопожарна техника

Професионално направление 9.1 "Национална сигурност"
Докторски програми:
Управление в сферата на сигурността и обществения ред

Професионално направление 8.3 "Музикално и танцово изкуство"
Докторски програми:
Хореография

За допълнителна информация:
email: vfudoctors@gmail.com
тел. 052/359-510
GSM: 0878-417-490
Основна сграда, Стая 204
Борислава Христова