гр. Варна 9007, к.к. "Чайка", ул. "Янко Славчев" 84
+359 052 355 106 | info@vfu.bg

Моден дизайн

ФАКУЛТЕТ АРХИТЕКТУРАКАТЕДРА
КАТЕДРА ИЗКУСТВА
ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА

 

 
Специалност: Моден дизайн
 
Присъждана професионална квалификация: моден дизайнер
 
Ниво на квалификацията: бакалавър
-квалификационна степен "бакалавър"
Продължителност на програмата: 4 години, 8 семестри
 
Брой кредити: 60 кредита за академична година, 240 кредита за целия курс на обучение
 
Поле на изучаване (ISCED-F): 0212: Fashion, interior and industrial design
 
Конкретни изисквания за прием: Завършено средно образование. Приемът е въз основа на събеседване и представяне на творческо портфолио.  Завършено средно образование и успешно положени конкурсни изпити.
Конкретен ред за признаване на предходно учене:
• информация се получава от ECTS координатора на катедра "Изкуства" – доц. Мария Кърджиева, стая А-113, тел: +359 52 359 584, e-mail: m_kardjieva@abv.bg;
• процедурата по признаване на кредити се базира на представени документи:
- диплома от предходно обучение;
- международни дипломи и сертификати за владеене на чужд език (английски език - Cambridge FCE, TOEFEL; немски език - Zertifikat Deutsch, Sprahdiplom, Zweite Stufe; руски език – ТРКИ; френски език - DELF; испански език - DELE);
- международни дипломи и сертификати за компютърни умения, съответстващи на ECDL (The European Computer Driving Licence).
• присъждането на кредити е съобразно учебния план на специалността и въз основа на представените дипломи и сертификати.


Изисквания и правила за квалификация: защита на дипломна работа
 
Профил на специалността: В тази специалност се подготвят висококвалифицирани специалисти в следните направления: Дизайн на облекло и аксесоари; Производство на облекла; Реклама в областта на модата; Маркетинг и мениджмънт в областта на модния бизнес.
 
Основни резултати от обучението:
Завършилите студенти придобиват знания и умения за:
• Проектиране на модни колекции;
• Анализ на модните за сезона тенденции;
• Изграждане на моден стайлинг;
• Създаване и разчитане на конструктивни чертежи;
• Технологично изработване на облекла;
• Организиране на ревюта и търговски изложения;
• Анализиране на съвременни процеси в дизайна;
• Управление на процесите в модния бранш;
• Преподаване в специализирани средни училища;
• Формиране на предприемачески, маркетинг, стратегически и бизнес планове;
• Управление на модни фирми.
 
Структурна схема на курсовете на специалността с кредити:
 

Шифър по ECTS Учебна дисциплина Аудиторна заетост Извънаудиторна заетост Кредити
1 ART 1007 История на изкуството 30 60 3
2 FAR 1044 Цветознание 30 60 3
3 INF 2010 Компютърно проектиране (Corel Draw ) 30 60 3
4 FAR1255 Рисуване и перспектива 30 60 3
5   Чужд език  - базово ниво 60 120 6
6 SPO 1007 Физическа култура  и спорт 30 60 3
7 FAR 1060 Моден дизайн - проектиране I 90 180 9
Общо за I семестър 300 600 30
1 FAR1255 Рисуване и перспектива 30 60 3
2   Чужд език  - базово ниво 60 120 6
3 SPO 1007 Физическа култура  и спорт 45 90 4,5
4 FAR 1060 Моден дизайн - проектиране I 75 150 7,5
5 FAR 1010 Комбинаторика 30 60 3
6 ARC1243 Живопис І 30 60 3
7 ARC2192 Компютърно проектиране (Photoshop) 30 60 3
Общо за IІ семестър 300 600 30
    Общо за І година 600 1200 60
1 ARC1251 Живопис ІІ 30 60 3
2 FAR 1078 Рисуване 30 60 3
3 ARC1255 История  на изкуството на XX в. 45 90 4,5
4 FAR1254 Текстилно материалознание 45 90 4,5
5 FAR1058 Конструиране на облекло 30 60 3
6 FAR 1061 Моден дизайн  - проектиране II 120 240 12
Общо за IІІ семестър 300 600 30
1 FAR1058 Конструиране на облекло 60 120 6
2 FAR 1061 Моден дизайн  - проектиране II 120 240 12
3 ARC1287 Илюстрация 30 60 3
4 FAR1092 Технология на облеклото 45 90 4,5
5 FAR1068 Портфолио 45 90 4,5
Общо за IV семестър 300 600 30
    Общо за ІІ година 600 1200 60
1 ART1259 Композиция във визуалните изкуства 30 60 3
2 ARC1247 История на дизайна 30 60 3
3 FAR1050 Моден дизайн и стайлинг I 120 240 12
4   Избираема дисциплина 1 60 120 6
5   Избираема дисциплина 2 60 120 6
Общо за V семестър 300 600 30
1 FAR1050 Моден дизайн и стайлинг I 150 300 15
2 FAR1032 История на модата 30 60 3
3   Избираема дисциплина 3 60 120 6
4   Факултативна дисциплина 1 60 120 6
Общо за VІ семестър 300 600 30
    Общо за ІІІ година 600 1200 60
1 FAR1051 Моден дизайн и стайлинг ІІ 120 240 12
2   Избираема дисциплина 4 60 120 6
3   Избираема дисциплина 5 60 120 6
4   Факултативна дисциплина 2 60 120 6
Общо за VІІ семестър 300 600 30
1 FAR1051 Моден дизайн и стайлинг ІІ 80 160 8
2   Избираема дисциплина 6 60 120 6
3   Факултативна дисциплина 3 60 120 6
Общо за VІІІ семестър 200 400 20
    Общо за ІV година 500 1000 50
    Защита на дипломна работа   300 10
    Общо за целия курс на обучение: 2300 4900 240
Избираеми специализиращи блокове- избира се 1 блок с общ хорариум 36 кредита
А Бизнес     36
1 MAN1067 Мениджмънт в модата 60 120
2 AMG1007 Бизнес планиране 60 120
3 FAR1074 Реклама в модата 60 120 6
4 FAR1256 Иновации в модата и текстила 60 120 6
5 FAR1257 Комуникация в модата 60 120 6
6 INF1490 Електронен бизнес 60 120 6
B Стайлинг     36
7 FAR1047 Грим и прическа 60 120 6
8 FAR1084 Моден стайлинг 60 120 6
9 ART1010 Прогнозиране 60 120 6
10 FAR1064 Модна визия 60 120 6
11 FAR1038 Дизайн на аксесоари 60 120 6
12 ARC1317 Фотография 60 120 6
C Моделиране на облекло     36
13 FAR1258 Ателие- изработване на облекло 60 120 6
14 FAR1259 Моделиране на дамско облекло 60 120 6
15 FAR1037 Мулаж 60 120 6
16 FAR1260 Моделиране на мъжко облекло 60 120 6
17 FAR1261 Моделиране на трикотаж 60 120 6
18 INF1104 Компютърно конструиране на облекло 60 120 6
Факултативни учебни дисциплини - избират се общо 3 дисциплини с общ хорариум 18 кредита
 (по една в 6, 7, 8 семестър)
1 ARC1359 Дизайн на опаковка 60 120 6
2 ARC1271 Естетика 60 120 6
3 FAR1030 Адресно проектиране на облекло 60 120 6
4 FAR1043 Текстилен дизайн 60 120 6
5 ARC1299 Интериор 60 120 6
6 MAN1071 Предприемачество 60 120 6
7 INF1460 Компютърно проектиране (3D Studio Max) 60 120 6
8 FLT1004 Чужд език 60 120 6
9 ARC1358 Синтез на изкуствата 60 120 6
10 LAW1206 Авторско право 60 120 6
11 MAN1242 Дизайн мениджмънт 60 120  6


Вид обучение: редовно
 
Правила за семестриалните изпити, оценяването и оценките: В периода на обучението си, студентите са подложени на текущ контрол, защита на курсови задачи и проекти и писмени изпити.
Общи изисквания към обучаемите:
Факултативни или задължителни прозорци за мобилност: Мобилност по програма Еразъм
 
Стаж: няма
 
Обучение в работна среда: няма
 
Професионални профили на завършилите: Завършилите студенти могат да се реализират като дизайнери - проектанти на облекло и аксесоари, конструктори и технолози в шевното производство, стилисти, модни консултанти, рекламни експерти, преподаватели, маркетинг специалисти в областта на модата, кадри с квалификация в сферата на управлението.
 
Възможности за продължаване на обучението: магистърски програми
 
Програмен директор:
Ръководител на катедра "Изкуства": доц. Капка Манасиева
Приемен ден: вторник, кабинет А 110, от 10 до 12 часа.
Тел.: 052/359-642
е-mail: mti@vfu.bg